Onderzoek naar fiets- en kantstroken van start

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:01-09-2014

Volgende maand start op 12 locaties een onderzoek naar fiets- en kantstroken. Met behulp van videoregistratie zal onder meer worden bepaald welke afstand inhalende automobilisten aanhouden tot fietsers bij verschillende strookbreedtes. Gemeenten die mee willen doen aan het onderzoek, kunnen zich nog aanmelden.


Vorig jaar publiceerde het Fietsberaad een discussienota over het thema. Centraal stond de vraag hoe meer duidelijkheid te scheppen valt als het gaat om de toepassing van kant- en fietsstroken. Dat varieert nu per wegbeheerder en in de praktijk weten weggebruikers niet of nauwelijks het onderscheid tussen de verschillende markeringen.

In de discussie werd al een aanzet gegeven om te komen tot een meer uniforme toepassing van fietsstroken door een koppeling te maken met het type weg, de beschikbare/benodigde rijbaanbreedte en de verkeersintensiteit.  

Om de veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen te toetsen is nu een video-observatie-onderzoek opgezet met medewerking van een aantal gemeenten.

Daarbij wordt niet alleen de afstand tussen fietsers en automobilisten gemeten, ook de afstand die fietsers aanhouden tot de rand van de weg is van belang in verband met het voorkomen van enkelvoudige ongevallen. Verder wordt de snelheid van de motorvoertuigen gemeten met radar of lussen. En in een enquête onder fietsers wordt de subjectieve veiligheid en het fietscomfort vastgesteld. 

In het onderzoek ligt de nadruk op wegen van 4,5 tot 5,8 meter buiten de bebouwde kom en 5,8 tot 9,5 meter binnen de bebouwde kom. CROW-Fietsberaad wil het liefst nog meer locaties onderzoeken. Het gaat daarbij uitdrukkelijk ook om ‘slechte’ voorbeelden. Daarbij zoekt het Fietsberaad nog aanvullende financiering. De onderzoekskosten van één enkele locatie bedragen ongeveer 5.000 euro. 

Gemeenten kunnen zich aanmelden door - op korte termijn - een kort vragenlijstje in te vullen, rekening houdend met onderstaande voorwaarden: 
- het wegvak heeft een rechtstand van > 50 meter;
- geen kruispunt(en);
- geen middengeleiders;
- geen snelheidsremmende voorzieningen (bv. drempels).

Pré (niet vereist):
- ETW’s binnen de bebouwde kom (rijbaanbreedte tussen 5,80 – 7,80 meter) met een fietsstrookbreedte ≥ 1,70 meter;
- wegen buiten de bebouwde kom met een hoge auto- en fietsintensiteit;
- voor wegvakken buiten de bebouwde kom (< 5,80 meter): andere oplossingen dan stroken (hier zijn wel snelheidsremmers denkbaar). Graag deze locaties apart toesturen naar Robert Hulshof  (Robert.Hulshof@crow.nl).

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Onderzoek naar fiets- en kantstroken van start

Scroll naar boven