Platform Veilig fietsen

Discussienotitie: Ontwerpaanbevelingen fietspad van de toekomst

 • Soort:Notities
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:18-06-2021
In deze discussienotitie zijn concrete voorstellen opgenomen voor het ontwerp van toekomstbestendige fietspaden. De concept-aanbevelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande richtlijnen, onderzoeken en praktijkervaringen van wegbeheerders en adviseurs. Reacties uit de vakwereld zijn erg welkom.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Allerlei ontwikkelingen zijn voor CROW-Fietsberaad aanleiding om aanbevelingen voor het ontwerp van fietspaden kritisch tegen het licht te houden. Het wordt steeds drukker op het fietspad en er komen ook meer verschillende typen gebruikers en voertuigen. Dat leidt tot grotere snelheidsverschillen en een toename van het aantal conflicten en ongevallen op het fietspad. Een nieuwe blik op het fietspad is nodig om voorbereid te zijn op de snel veranderende situatie. En de praktijk staat niet stil. Er zijn al diverse initiatieven van wegbeheerders, marktpartijen en onderzoeksinstellingen om in te spelen op de veranderingen. Daarmee ontstaat vanuit de vakwereld de behoefte aan aangescherpte beelden en daarvan afgeleide concrete/praktische en onderbouwde aanbevelingen voor het ontwerp en de inrichting van het fietspad van de toekomst. Met deze aangescherpte beelden en opbouw van collectieve kennis wordt de basis gelegd voor richtlijnen, die CROW-Fietsberaad vervolgens met de vakwereld en diverse andere samenwerkingspartners verder kan door ontwikkelen. Uiteindelijk zullen de richtlijnen een plek krijgen in de Ontwerpwijzer fietsverkeer.

  Deze notitie is nadrukkelijk bedoeld om de discussie over het ontwerp van fietspaden te voeden. Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse fietspaden ook in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid, de doorstroming en het comfort van fietsers en andere weggebruikers? In deze discussienotitie zijn concrete voorstellen opgenomen voor het ontwerp van toekomstbestendige fietspaden. Onder toekomstbestendige fietspaden worden verstaan: fietspaden die aansluiten bij de behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers en voorbereid zijn om het veranderende gebruik in de toekomst te faciliteren. Een belangrijke factor daarin is de toename van de diversiteit in de gebruikers van het fietspad (variatie in snelheid, omvang van de voertuigen en leeftijd van de fietser) en de relatie daarvan met de breedte van het fietspad. En met de toename van het aandeel fietsers in de ongevallencijfers de afgelopen jaren, is het voorkomen van ongevallen een doel op zich (Monitor Verkeersveiligheid 2018, SWOV).

  De concept-aanbevelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande richtlijnen, onderzoeken en praktijkervaringen van wegbeheerders en adviseurs. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de reacties en suggesties van de begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Fietsersbond en adviesbureaus.


  Vervolg discussie fietspad van de toekomst

  Voor een aantal concept-aanbevelingen ontbreekt echter de kennis voor een gedegen onderbouwing. Nader onderzoek is noodzakelijk. Het doel van deze notitie is het agenderen van de onderzoeksvragen, zodat de aanbevelingen beter onderbouwd kunnen worden of aangescherpt. We nodigen wegbeheerders, adviseurs, onderzoekers en financiers uit om de onderzoeksvragen samen met ons op te pakken. Met de conceptaanbevelingen, de discussie die daarover ontstaat en de onderzoeken die naar aanleiding daarvan zullen worden uitgevoerd, willen we een goede basis leggen voor het op termijn hernieuwen van de huidige Ontwerpwijzer Fietsverkeer en ASVV. We zijn daarom erg benieuwd naar de reacties uit de vakwereld. Ze zijn welkom via fietsberaad@crow.nl.

  Deze discussienotitie maakt onderdeel uit van de Tour de Force. De ontwerpaanbevelingen voor fietspaden zijn van rechtstreeks belang voor meerdere thema's van de Tweede Etappe van de Tour de Force. De notitie is een vervolg op de Fietsberaadnotitie 'Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad' (CROW-Fietsberaad, mei 2018) en is mede tot stand gekomen met financiering van het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek en Rijkswaterstaat WVL.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Discussienotitie: Ontwerpaanbevelingen fietspad van de toekomst

Scroll naar boven