Platform Veilig fietsen

Tour de Force in de startblokken voor de tweede etappe

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:11-03-2019
Sinds 2015 zet de Tour de Force zich in om het fietsgebruik te laten toenemen. Dat heeft erin geresulteerd dat de belangstelling voor de positie van de fiets is toegenomen en extra middelen zijn vrijgemaakt voor fietsinvesteringen. Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, schakelt de Tour de Force nu een tandje bij in de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets. Wie wil aanhaken is van harte welkom.

 • De samenwerking in de Tour de Force heeft het Rijk, de provincies, vervoerregio’s en gemeenten geïnspireerd om extra middelen vrij te maken voor fietsinvesteringen, aldus de TdF-organisatie. Zo is in het regeerakkoord voor het eerst sinds lange tijd expliciet aandacht en geld voor de fiets. De staatssecretaris heeft voor deze regeerperiode een concrete doelstelling geformuleerd: 200.000 extra forensen op de fiets. Alle provincies werken aan vlotte en veilige regionale routes. En ook in de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden is prominent aandacht voor de fiets. Het netwerk van F10 gemeenten groeit: 17 steden gaan voor een 10 op fietsbeleid. De fiets staat eveneens in het Nationaal Preventieakkoord en het Klimaatakkoord.

  In de komende weken gaat de Tour de Force input verzamelen en samen met de partners verder werken aan de 2e etappe. Opzet is om nieuwe ideeën en acties te verwerken in een nieuwe agenda, gekoppeld aan de negen doelstellingen vanuit de 1e etappe. En alle input daarbij is welkom, zo laat de TdF weten.

  Verkiezingen Provinciale Staten
  In de aanloop daarvan – en uiteraard met het oog op de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten – heeft men een ‘inlegvel’ opgesteld met vijf actiepunten voor de fiets die opgenomen kunnen worden in de collegeprogramma’s voor de nieuwe periode.

  Maak het fietsnetwerk compleet, is zo’n actiepunt. De plannen liggen in veel provincies al klaar. Verder vraagt men aandacht voor de snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer. Dat vraagt om duizenden extra stallingsplekken bij OV-knooppunten: bij treinstations, busstations, metrohaltes en HOV-lijnen.
  De komende jaren zijn veel nieuwe woningen nodig. Bij de keuze van woningbouwlocaties is mobiliteit belangrijk. Door strategische keuzes te maken voor de positionering van bouwlocaties – denk aan: verdichting binnen steden en dorpen, nabij OV-knooppunten - kan de provincie sturen op goede fietsbereikbaarheid en zo knelpunten voorkomen. Ook bij de locatiekeuze voor bedrijven(terreinen), of gebouwen met een regionale functie is het van belang om vanuit fietsbereikbaarheid te redeneren, aldus het inlegvel, waarin verder aandacht wordt gevraagd voor de fiets in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en de provinciale Omgevingsvisies en regionale mobiliteitsprogramma’s om de regionale bereikbaarheid te waarborgen.
   
  Meer informatie is te vinden op de nieuwe website van de Tour de Force (www.tourdeforce.nl )
   

Relevantie

Scroll naar boven