Platform Veilig fietsen

Strategisch Plan Verkeersveiligheid zet in op risicogestuurde aanpak

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:06-12-2018
In het zojuist verschenen Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 schetsen overheden hun nieuwe visie op de aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid. De risicogestuurde aanpak staat daarbij centraal. De kenmerken van de kwetsbare verkeersdeelnemer gelden als ontwerpcriterium bij het ontwerp van infrastructuur.

 • ongeval_la.jpgSamen met medeoverheden en in overleg met maatschappelijke organisaties heeft het ministerie van I&W een visie ontwikkeld die de leidraad moet vormen voor het verkeersveiligheidsbeleid in de komende jaren, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030).

  Dat plan moet inhoud worden gegeven in concrete uitvoeringsplannen. I&W neemt daarbij het voortouw, door gelijktijdig met het SVP 2030 een Landelijke actieplan verkeersveiligheid 2019 – 2020 uit te brengen (LAP). Het is de bedoeling dat de overige overheden hetzelfde gaan doen en dat in de eerste helft van 2020 regionale uitvoeringsplannen worden vastgesteld

  Omgevingswet
  Het leidende principe in het SPV 2030 is de risicogestuurde aanpak. Deze aanpak is erop gericht om ongevallen te voorkomen, door dáár maatregelen te treffen waar de risico’s het grootst zijn en deze het meeste effect hebben. Ook wordt in het SVP benadrukt dat verkeersveiligheid moet worden ingepast in plannen op het gebied van zorg en welzijn, ro en stedelijke inrichting, waarbij de nieuwe Omgevingswet instrumenten biedt. Daarnaast moeten overheden beter gaan samenwerken op het gebied van verkeersveiligheid, en dat geldt ook voor de samenwerking met maatschappelijke partijen.

  Expertteams
  In het Landelijk actieplan (LAP) staan de maatregelen voor de komende twee jaar (tot 2021).
  Tweederde van de verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen, aldus het LAP. Daarom komen er binnenkort expertteams die gemeenten ondersteunen met het maken van een analyse van de voornaamste risico’s op de lokale wegen en fietspaden. Hiervoor zijn al methodes beschikbaar. Op basis van een risicoanalyse kunnen fietspaden worden aangepakt die nog niet voldoen aan de CROW-richtlijnen (breder, zonder paaltjes en met schuine stoepranden).
  CROW heeft verder op verzoek van IenW aanbevelingen opgesteld voor het omgaan met drukte op het fietspad. Dit rapport wordt gebaseerd op ervaringen, pilots en literatuuronderzoek van de afgelopen drie jaar. Deze aanbevelingen en ervaringen leiden tot handvatten voor lokale wegbeheerders voor de beheersing van drukte op het fietspad en handvatten voor verder onderzoek hiernaar.
  Ook is het Platform Veilig Fietsen gelanceerd. Het doel van het platform is professionals die aan de slag willen met fietsveiligheid, te bedienen met kennis over fietsveiligheid. De primaire doelgroep van het platform zijn de professionals bij overheden en adviseurs.

  Fietshelm
  In de ziekenhuizen wordt geconstateerd dat door de toename van oudere fietsers (e-bike) en racefietsers, er steeds meer ziekenhuisopnames zijn met ernstig hoofdletsel, constateert I&M in het actieplan. Reden om steviger in te zetten op het landelijk stimuleren van het dragen van een helm door fietsers. ‘We kiezen niet voor een verplichting. Een helmplicht kan de keuze voor een (e-)fiets ontmoedigen. VVN, RAI, BOVAG, ANWB en SWOV hebben zich bereid getoond om zich in te zetten voor het stimuleren van de fietshelm. Daarvoor is wel vereist dat de fietshelm veilig is en voldoende garantie op bescherming biedt. RAI heeft zich bereid verklaard een kwaliteitsnorm voor fietshelmen te ontwikkelen. Zodra die norm beschikbaar is, kan het dragen van fietshelmen verder worden gestimuleerd.’
  IenW wil verder rijwielhandelaren meer inzetten om de verkeersveiligheid van senioren op de e-fiets te bevorderen. Er komen betere materialen die worden opgenomen in de toolbox van de website Doortrappen.

  Betere ongevallenregistratie
  I&M wil de ongevallenregistratie verbeteren door ambulancedata toegankelijk te maken. De ambulancedata over het jaar 2019 kunnen naar verwachting in 2020 worden uitgeleverd. Wegbeheerders krijgen hierdoor een beter beeld van frequentie en locaties waar vooral enkelvoudige ongevallen met fietsers plaatsvinden. Onderzocht wordt binnen welke technische en juridische condities deze data aan de landelijke ongevallenregistratie ‘BRON’ kan worden toegevoegd. In combinatie met informatie over de verkeersveiligheidsrisico’s van fietsers en de fietsinfrastructuur kunnen door wegbeheerders gerichte maatregelen worden genomen.
   

Relevantie

Scroll naar boven