Fietsberaadnotitie: Kennisagenda markering op (snelle) fietsroutes

 • Soort:Notities
 • Auteur:Mariëtte Pol (KeuzeWeg), Alexander Beterams, Bas Hendriksen, Carmen Linssen (Loendersloot Groep) i.s.m. Robert Hulshof en Paul Steeneken (CROW-Fietsberaad)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:30-03-2020
In 2019 heeft CROW-Fietsberaad, in samenwerking met KeuzeWeg en Loendersloot Groep, toegewerkt naar een Kennisagenda Markering op (snelle) fietsroutes. Dit op initiatief van enkele provincies en regio’s en in opdracht van de provincie Utrecht. In de kennisagenda zijn voorlopige aanbevelingen opgesteld op basis van eerder onderzoek en is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • De Provincie Utrecht heeft de afgelopen jaren stappen gezet die leiden tot het ontwikkelen van nieuwe markering voor snelle fietsroutes (doorfietsroutes). De ambitie van de provincie Utrecht is hierbij om niet alleen te komen tot een standaard voor markering van snelle fietsroutes binnen de eigen provinciegrenzen, maar om deze standaard verder te ontwikkelen tot een landelijke richtlijn. Deze ambitie is uiteindelijk omgezet naar een concreet project dat wordt gesteund door de samenwerkingspartners binnen Thema C ‘Hoogwaardig fietsnetwerk’ van de Tour de Force.
   
  Het uiteindelijke doel van het project is om te komen tot een breed gedragen richtlijn voor markering, die met name bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid op snelle fietsroutes. De focus ligt op de markering van de snelle fietsroutes, maar tegelijkertijd wordt breder gekeken naar de toepassing van de richtlijnen voor de overige vrijliggende- en solitaire fietspaden.
   
  Om tot een eerste aanzet van een landelijke richtlijn voor de toepassing van markering op snelle fietsroutes te komen, is deze Kennisagenda opgesteld door KeuzeWeg en Loendersloot Groep, in samenwerking met CROW-Fietsberaad. Voor de kwaliteitsbewaking is een begeleidingscommissie ingesteld. Deze bestaat uit experts vanuit diverse organisaties en geeft op verschillende momenten feedback op het proces en de kwaliteit van de stukken. De begeleidingscommissie is in 2019 eenmaal bijeengekomen en de input vanuit deze vergadering is verwerkt in deze versie van de Kennisagenda.
   
  Om tot een breed gedragen richtlijn te komen, is een gedegen onderbouwing van keuzes essentieel. In deze Kennisagenda is de beschikbare kennis met betrekking tot markering op fietspaden geïnventariseerd en zijn aanwezige kennislacunes in kaart gebracht. De hiervoor uitgevoerde literatuurverkenning “Wegmarkeringen op fietspaden: Inventarisatie kennis & kennisleemtes” is separaat gerapporteerd (1).
   
  CROW-Fietsberaad start in 2020 een vervolgonderzoek om (prioritaire) kennislacunes op te vullen middels verschillende pilotonderzoeken. Deze gezamenlijke kennisagenda dient hiervoor als basis. We nodigen zoveel mogelijk wegbeheerders uit om aan te haken. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw reacties op de discussiepunten en (voorlopige) aanbevelingen uit deze notitie. Ze zijn welkom op fietsberaad@crow.nl. Uiteindelijk moet dit alles in het voorjaar van 2021 resulteren in definitieve richtlijnen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Kennisagenda markering op (snelle) fietsroutes

Scroll naar boven