Modelaanpak helpt gemeenten bij aanpak fietsonveiligheid

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:24-07-2013

De VNG heeft samen met het ministerie van I&M en het Fietsberaad een Modelaanpak Veilig fietsen opgesteld. Een stappenplan dat gemeenten helpt om te komen tot een lokale fietsveiligheidsaanpak of om de bestaande aanpak te versterken.


Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen. Met VNG is afgesproken dat gemeenten daar dit jaar concrete plannen voor zullen opstellen. Als ondersteuning is een aantal rapporten en 'handleidingen' uitgebracht.

Zo verscheen dit voorjaar al Fietsberaadpublicatie 23 'Best practices Nederlandse gemeenten in 2012' met daarin 34 voorbeeldprojecten (ook te vinden op deze website onder 'Best practices'). De nieuwe 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft nu ook handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid.

De Modelaanpak deelt het proces om zover te komen op in drie fasen. De eerste fase bestaat uit het schrijven van een kadernotitie. Daarin komt aan de orde de urgentie van het probleem, de specifieke kenmerken van de gemeente en de doelgroepen. Daarnaast geeft zo'n notitie weer wat er al speelt op dat gebied in de gemeente en met welke partijen men te maken heeft. In fase 2 werkt men het kader verder uit met de samenwerkingspartners en stelt men een maatregelenmix samen met infrastructurele en gedragsbeïnvloedingmaatregelen. Het resultaat is het plan van aanpak voor de 'Lokale impuls veilig fietsen'. Hieruit volgt in fase 3 een beleid- en uitvoeringsplan waarin ook de organisatie, de financiering en de monitoring aan de orde komt.

De bijlage bij de modelaanpak (Modelaanpak Veilig Fietsen Achtergrondinformatie, samenwerkingspartners, maatregelen) geeft een nadere toelichting op een aantal onderdelen uit de nota. Zo worden de belangrijkste ongevallencijfers en doelgroepen nog eens cijfermatig neergezet. Verder geeft de bijlage een uitgebreid overzicht van mogelijke partners, zowel externe als interne, waarom zij relevant kunnen zijn voor fietsveiligheid en wat voor hen de meerwaarde is om mee te doen. Onder de noemer 'no regret maatregelen' zijn relatief eenvoudig te organiseren maatregelen op het gebied van fietsveiligheid te vinden, zoals het verwijderen van fietspaaltjes, gladheidsbestrijding, en educatiemaatregelen. Ook kan men denken aan het meeliften met andere infrastructurele maatregelen en aansluiting zoeken op andere gemeentelijke speerpunten zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Van veel van die maatregelen zijn bronverwijzingen opgenomen naar concrete projecten en literatuur. Tenslotte geeft de bijlage en overzicht van maatregelen die al worden ingezet per provincie/regio.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Modelaanpak helpt gemeenten bij aanpak fietsonveiligheid

Scroll naar boven