Fietsenpaden door natuur, zo weeg je de belangen af

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:22-09-2021
Fietsen door de natuur is wat iedereen graag wil. Maar soms botsen de belangen. Bijvoorbeeld als daarvoor fietspaden moeten worden aangelegd of verbreed in kwetsbare gebieden. Hoe weeg je je dat af?

duinpad.jpgDe provincie Utrecht heeft de Adviesraad Snelfietsroutes gevraagd daarover met voorstellen te komen. In de Raad zitten onder meer Natuur en Milieu, ANWB, Fietsersbond, RIVM en CROW. Dat heeft geleid tot een handreiking Fiets & Natuur met daarin een 5-stappenplan om tot een zorgvuldige afweging te komen. Het accent ligt op de zogenaamde doorfietsroutes voor woon-werkverkeer, maar iedereen kan er zijn voordeel mee doen. De vijf stappen die je kunt doorlopen:

1. Is het echt nodig om een fietspad door een natuurgebied te leggen of te verbreden? Of zijn er alternatieven te bedenken. Start daarom met een serieuze tracéverkenning, inclusief flora- en faunaonderzoek, en bepaal dan het tracé. Voorkom de valkuil dat er gestart wordt met een tracékeuze om pas daarna een flora- en faunaonderzoek te doen. Betrekt daarbij een kosten-batenanalyse waarbij natuurwaarden en gezondheidswinst inzichtelijk worden gemaakt. En kijk hoeveel omrijtijd er wordt gewonnen door de nieuwe verbinding.

2. Waar levert een pad de minste schade op voor de natuur? Zorg voor verdiepend ecologisch en flora- en faunaonderzoek om zicht te krijgen op locaties waarbij zo min mogelijk natuurwaarden worden aangetast. En overweeg of verbreding van een bestaand pad te verkiezen is boven een nieuw pad aan te leggen.

3. Hoe realiseer je bij de concrete inrichting zo weinig mogelijk schadelijke neveneffecten? Kies materiaalgebruik met bijbehorende uitstraling zo dat de omgeving zo weinig mogelijk wordt aangetast. Kijk of er ‘natuurlijke’ verhardingen voor handen zijn die zowel het fietsen aangenaam maken als de habitat van specifieke soorten in stand houden. Denk bijvoorbeeld aan bio-based fietspaden in plaats van beton. En ga flexibel om met landelijke normeringen voor bijvoorbeeld de breedte van een pad. Voorkom zo veel mogelijk de aanleg van verlichting.

4. Zorg voor compensatie buiten bestaande natuurgebieden.  Zo dat de omvang van het verstoorde natuurgebied door fietspad en gebruikers elders, buiten bestaand Natuurnetwerk Nederland-gebied, wordt gecompenseerd. Lukt dat niet in z’n geheel, compenseer dan ten minste het oppervlakteverlies van het fietspad.

5. Informeer gebruikers. Laat fietsers inzien dat natuurgebieden een gedrag vraagt dat passend is bij en respect heeft voor de natuur.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsenpaden door natuur, zo weeg je de belangen af

Scroll naar boven