Een fietspad moet voortaan minstens 2,30 meter breed zijn

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-05-2022
Een breder fietspad is een veiliger fietspad. En gezien het toenemend gebruik, is 2,30 meter inmiddels wel de minimumbreedte die moet worden aangehouden.

030404-005.jpgHet is de belangrijkste wijziging van de geactualiseerde aanbevelingen hierover van CROW-Fietsberaad. Dat de breedte cruciaal is voor de veiligheid en het comfort van fietser, blijkt zonneklaar uit verschillende onderzoeken. En omdat het aantal fietsers toeneemt en er steeds meer nieuwe voertuigen gebruik willen maken van dat fietspad, was er alle reden om de bestaande aanbevelingen hierover nog eens onder de loep te nemen.

Daar kwam onder meer uit dat de meeste winst valt te boeken als de aller smalste fietspaden als eerste worden verbreed. En daar zijn er nogal wat van. Ruim 40 procent van de fietspaden binnen de bebouwde kom is niet breder dan 2 meter, de oude norm.

De nieuwe aanbeveling gaat uit van een minimumbreedte van 2,30 meter, waarbij fietsers naast elkaar kunnen rijden. Aan die nieuwe maatvoering voldoet op dit moment 60 procent nog niet.

Werk aan de winkel dus, en niet alleen in het aanpakken van deze hele smalle fietspaden. Want er zijn meer aspecten die te maken hebben met de breedte en dus de veiligheid op fietspaden.

Denk de intensiteiten op het fietspad, waarbij het niet alleen gaat om fietsers maar ook om brom- en snorfietsers. En - een actueel onderwerp - racefietsers. Ook de obstakelvrije ruime langs het fietspad speelt mee. Om dergelijke factoren mee te kunnen wegen bij het ontwerp cq. de breedte van een fietspad is de Breedtetool Fietspaden ontwikkeld. Een Excelsheet waarop je die gegevens invult en waar vervolgens een wenselijke breedte uitrolt.

Voor snelle fietsroutes ligt de lat trouwens nog hoger, 300 cm is daar het minimum, 400 cm voor een tweerichtingenfietspad.

Verbreden is overigens niet de enige optie die men heeft om de verkeersveiligheid te vergroten. Je kunt ook denken aan het verplaatsen van brom-, snor- en racefietsers naar de rijbaan, bijvoorbeeld in combinatie met GOW30. Of het verlagen van de intensiteiten op het fietspad door het aanbieden van alternatieve routes.

Bij dit alles spelen ook de kant- en asmarkering een rol en hierover is ook een update verschenen van de aanbevelingen naar aanleiding van recent onderzoek. Want door markering ziet de fietser in lastige situaties beter waar het fietspad ophoudt. Hij kan daardoor de beschikbare verharding beter benutten.

Markering in het midden van het tweerichtingen-fietspad helpt de fietser (en ook de automobilist) om het pad als een tweerichtingsfietspad te herkennen en attendeert fietsers op de mogelijkheid dat er tegenliggers te verwachten zijn.

Op basis van bestaande onderzoeken en richtlijnen wordt aanbevolen om een ononderbroken kantmarkering toe te passen met een breedte van 0,05 meter of 0,10 meter, op minimaal 0,10 meter van de rand. Daarbij is het belangrijk dat de kantmarkering voelbaar is en dat deze een waarschuwende of attentie verhogende werking heeft voor de fietser.

Voor de asmarkering houden de vernieuwde aanbevelingen het op de gebruikelijke onderbroken 0,30-2,70 streep. Bij brede tweerichtingsfietspaden is het mogelijk om te kiezen voor een dubbele asstreep. De aanbeveling is om dubbele asmarkering uit te voeren in een 1-2 streep en deze toe te passen op fietspaden van tenminste 4,50 meter breed.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Een fietspad moet voortaan minstens 2,30 meter breed zijn

Scroll naar boven