Verkenning verbetering verkeersveiligheid fietsers op rotondes

 • Soort:Notitie/verslag
 • Datum:17-12-2019
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid onder maatregel 4 opgenomen om een inventarisatie te doen naar de risico’s op rotondes en kruispunten met verkeerslichten. Dit memo heeft betrekking op een verkenning naar rotondes en de veiligheid van fietsers.

 • Uit de uitgevoerde verkenning naar de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers op rotondes zijn als belangrijkste aandachtspunten en conclusies naar voren gekomen:
  - Ongeveer 2% van alle fietsongevallen gebeurt op rotondes.
  - Enkelstrooksrotondes zijn de meest veilige kruispuntvormen,
  - Veel gemeenten stimuleren het fietsgebruik en investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen zoals fietsstraten, omdat dit voordelen heeft voor de verkeersdoorstroming, de leefomgeving en de gezondheid.
  - De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.
  - Er is sprake van een grote diversiteit aan voorrangsregelingen voor fietsers op rotondes, waardoor het van belang is dat wegbeheerders meer zorg en aandacht voor inrichting en vormgeving conform de CROW-richtlijnen besteden,
  - Situaties waarbij de fiets uit de voorrang wordt gehouden, vertonen in het algemeen een gunstiger ongevallenbeeld. Bij fietsers in de voorrang binnen de bebouwde kom kan bij toepassing van goede aanvullende maatregelen ook een gunstiger ongevallenbeeld worden verkregen.

  Gebleken is dat er op basis van de verdiepende steekproef (n=93) uit de rotondes de kenmerken ‘straal rotonde’ en ‘afstand tussenberm rijbaan en fietspad’ een significante relatie hebben tot het aantal fietsongevallen:
  - Bij “straal rotonde” wordt geconstateerd dat hoe groter de straal, hoe mindergeregistreerde fietsongevallen, (CROW richtlijn 16 meter).
  - Een grotere “afstand tussenberm rijbaan fietspad” (CROW richtlijn max. 5 a 6 meter) leidt significant tot meer geregistreerde fietsongevallen.
  - Bij de overige 31 kenmerken is geen significatie in relatie tot de fietsongevallen aangetoond.
  - Te overwegen valt om een grotere steekproef (n=500) te laten nemen.
  - Met betrekking tot het hoger aantal fietsongevallen bij fietsers in de voorrang moet
  opgemerkt worden dat deze rotondes binnen de bebouwde kom liggen. Het lijkt aannemelijk
  dat de verkeersintensiteiten, zowel van fietsers als van auto’s, binnen de bebouwde kom
  hoger zijn dan buiten de bebouwde kom, waardoor de verkeersintensiteiten van invloed
  MEMO
  2
  kunnen zijn op het hoger ongevalsrisico. De mogelijke andere oorzaken of combinaties hierin
  zijn nog niet onderzocht

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verkenning verbetering verkeersveiligheid fietsers op rotondes

No data found
Scroll naar boven