Tour de Force streeft naar 20 procent meer fietskilometers

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-12-2016

De Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat.&


Hiervoor is een Nationale Fietsagenda 2017-2020 opgesteld waarin een aantal doelstellingen is geformuleerd en maatregelen worden aangegeven om dat doel te bereiken. Speerpunten zijn onder andere: meer ruimte voor de fiets in steden en betere overstapmogelijkheden op het openbaar vervoer.

De Tour de Force is een initiatief van de gezamenlijke overheden, geïnspireerd door de start van de Tour de France in 2015 in Utrecht. Doel is om meer prioriteit te bewerkstelligen voor de fiets, gezien dat grote maatschappelijke voordelen van de fiets. ‘De fiets houdt onze binnensteden bereikbaar en leefbaar, brengt talloze mensen naar het werk en is op het platteland onmisbaar op weg naar de school, de supermarkt of de bushalte. En de fiets levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. Kortom, de fiets levert veel maatschappelijke baten op, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, milieu, economie, duurzaamheid, bereikbaarheid, enzovoort’, aldus de Fietsagenda, die volop ruimte ziet voor verder groei van het fietsgebruik. ‘Zo is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer, een fietsafstand. En met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot 15 kilometer binnen fietsbereik. Verder stappen steeds meer mensen op de fiets op weg naar trein of bus, zeker nu het openbaar vervoer op het platteland steeds meer onder druk komt te staan.’

In de Nationale Fietsagenda 2017-2020, waaraan naast de overheden ook organisaties als NS, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Vereniging Natuur en Milieu en VVN een bijdrage hebben geleverd, wordt een aantal maatregelen voorgesteld die ertoe moeten leiden dat het fietsgebruik de komende 10 jaar met 20 procent groeit.

In de eerste plaats wordt gesteld dat Nederland zijn rol als toonaangevend Fietsland moet vasthouden en versterken, onder meer door het verder ontwikkelen van ICT-toepassingen en te investeren in internationale promotie.

Verder wordt gevraagd om meer prioriteit voor voetgangers en fietsers in de stad. Er moeten onder andere geëxperimenteerd worden met een nieuwe indeling van de verkeersruimte in de stad en met oplossingen voor drukte en snelheidsverschillen op fietspaden.Ook bij locatiekeuzes voor nieuwe woningen en kantoren moet bereikbaarheid per fiets een belangrijke rol spelen. De nieuwe Omgevingswet biedt hiertoe aanknopingspunten.

Een kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes moet meer forenzen die op fietsafstand wonen op de fiets krijgen.Realisatie van dergelijke routes stuit echter vaak op financiële en organisatorische barrières. Er moet daarom een instrument ontwikkeld worden waarmee de kosten en baten van dergelijke fietsroutes beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Daarmee zijn fietsinvesteringen beter af te wegen tegen investeringen in andere vervoerwijzen. De regie kan meer bij de provincies komen te liggen.

Meer en betere stallingvoorzieningen bij stations en vooral ook bij busstations moeten de overstap van de fiets op het ov aantrekkelijker maken. Daarbij denkt men aan onder andere aan de inzet van fietskluizen bij bushaltes. Daarnaast kan de deelfiets een grotere rol gaan spelen.
Discussiepunt is vaak wie waarvoor zorgt en wie wat betaalt. Er zijn altijd diverse partijen bij betrokken: gemeenten, provincies, vervoerregio’s, NS, Prorail en het Rijk. Het afsluiten van een convenant waarin afspraken over de financiering worden vastgelegd, brengt duidelijkheid.

Om meer mensen aan het fietsen te krijgen, wil men onder andere fietsen beschikbaar stellen aan kinderen en lagere inkomensgroepen en de fiets inbrengen in bewegingsprogramma’s en preventieprogramma’s. Getracht moet worden om de gezondheidssector - ziektekostenverzekeraars, GGD’s en andere zorgorganisaties - actiever te betrekken bij het stimuleren cq. financieren van fietscampagnes.

Ook schenkt de Nationale Fietsagenda aandacht aan het voorkomen van fietsdiefstal. Fietsdiefstal is voor 1 op de 10 Nederlanders reden om niet op de fiets te stappen. Veilige stallingen en ICT-toepassingen kunnen dit terugdringen. De registratie en aangifte kan verbeteren door fietsen beter identificeerbaar te maken. Eerste stap is om hiervoor standaards te ontwikkelen, 

De verkeersveiligheid baart de Tour de Force zorgen. Met name het aantal ernstig gewonde fietsslachtoffers neemt de laatste jaren toe. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. Enerzijds moet er daarom meer kennis worden ontwikkeld over de oorzaken, anderzijds valt er het nodige te winnen door het seniorproof ontwerpen van fietsvoorzieningen en het veiliger maken van de fiets zelf.

Tenslotte pleit de Tour de Force voor het opzetten van een structurele samenwerking tussen kennisorganisaties op het gebied van fietsbeleid, gericht op onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tour de Force streeft naar 20 procent meer fietskilometers

Scroll naar boven