Financiering Fietsopgaven Tour de Force

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Auteur:Derck Buitendijk, Arno Geurtsen, Danielle Wuite
  • Uitgever:Berenschot
  • Datum:07-12-2016

Verslag van een zoektocht naar innovatieve financieringsvormen - in
opdracht van de Financieringsploeg Tour de Force.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • De fiets als vervoerswijze is de laatste jaren (opnieuw) erg succesvol. De groei van fietsgebruik gaat echter sneller dan de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn (zoals een goede handhaving van gestalde fietsen en het verbeteren van de verkeersveiligheid). Zeker op de lange duur kan de groei van het fietsgebruik daardoor niet geaccommodeerd worden. Dat leidt tot overbezetting van fietsvoorzieningen, situaties van verkeersonveiligheid en – op den duur – wellicht ook tot een onderbenutting van het fietspotentieel (bijvoorbeeld in het voor- en natransport voor trein en regionaal OV). Bovendien kunnen achterliggende ambities m.b.t. relevante maatschappelijke opgaven (zoals het bevorderen van de gezondheid en het creëren van aantrekkelijke steden) maar ten dele gerealiseerd worden. Een groot aantal partijen heeft onder de noemer Tour de Force een agenda (de agenda 2020) opgesteld met als ambitie een impuls te geven aan het stimuleren van het fietsgebruik in relatie tot een aantal maatschappelijke opgaven. Vooralsnog wordt realisatie van deze ambitie belemmerd door een tekort aan financiële middelen bij alle betrokken partijen. Er is niet alleen een tekort aan middelen voor de aanleg van nieuwe voorzieningen, uitbreiding van de bestaande capaciteit en het realiseren van flankerende maatregelen, maar tevens aan (reguliere) middelen voor beheer en onderhoud. Ook voor de nabije toekomst staan de reguliere budgetten voor fietsbeleid onder druk. Een aantal tijdelijke Rijksprogramma’s (actieplan Fiets, Beter Benutten) biedt nog een aantal jaren aanknopingspunten voor tijdelijke financiering. Maar deze programmafinanciering is tijdelijk en er zijn nog geen indicaties voor nieuwe programma’s en aanvullende vormen van (tijdelijke) financiering. Het onderzoek laat zien dat er de komende jaren/decennia een grote, structurele, financieringsbehoefte is voor het realiseren van de door de Tour de Force benoemde maatschappelijke opgaven en het financieren van concrete fietsmaatregelen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Financiering Fietsopgaven Tour de Force

Scroll naar boven