CROW-publicatie: Inzicht in acceptabele loopafstanden

 • Soort:Notities
 • Uitgever:CROW
 • Datum:29-06-2021
In deze publicatie is de geactualiseerde kennis over acceptabele loopafstanden uiteengezet en toegelicht. Er wordt een samenvatting gegeven van de uitkomsten en conclusies van een onderzoek van DTV Consultants naar de nieuwste inzichten over dit onderwerp . Ook wordt een relatie gelegd met relevante informatie uit andere literatuur.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Bijna iedereen verplaatst zich lopend: van peuter tot bejaarde, van arm tot rijk, om te verplaatsen of om te recreëren. We zijn bijna allemaal regelmatig voetganger: naar schatting zo'n 70% van alle verplaatsingen gaat geheel of gedeeltelijk te voet. Lopen is in de basis dan ook de meest eenvoudige manier van voortbewegen. Lopen kent bovendien veel voordelen; het is gratis, het is een duurzame manier van verplaatsen en het brengt gezondheidsvoordelen met zich mee. Mensen verplaatsen zich te voet en wandelen voor hun plezier, maar lopen ook voor de first- en last mile van een verplaatsing. Dit geldt bijvoorbeeld voor een verplaatsing met de auto richting de supermarkt, waarbij de verkeersdeelnemers eerst naar de auto moeten lopen en uiteindelijk van de auto naar de supermarkt.

  Niet iedereen is bereid even ver te lopen voor zo'n verplaatsing. Een belangrijk aspect dat bepaalt of mensen zullen gaan lopen is hun inschatting of ze de afstand beloopbaar vinden. Die zogenoemde acceptabele loopafstand kan verschillen per persoon en hangt af van de omstandigheden. Ook de looptijd is van belang, zo kunnen bijvoorbeeld wachttijden de acceptatie van loopafstand beïnvloeden. Daarnaast zijn stedenbouwkundige aspecten als bebouwing, plinten/gevels en groen van belang, met name voor de beleving van de loopafstand.

  Mensen in werkvelden zoals mobiliteit of stedenbouw krijgen regelmatig te maken met de vraag welke loopafstanden mensen bereid zijn om te lopen, bijvoorbeeld in relatie tot de bereikbaarheid van nieuwe voorzieningen of bij parkeerbeleid. Deze informatie is belangrijk om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of belangrijke voorzieningen voldoende bereikbaar zijn en of er in een gebied voldoende parkeerruimte op loopafstand beschikbaar is. Omdat de loopafstand die mensen acceptabel vinden geen vaste waarde is, is inzicht nodig in de invloedsfactoren die bepalen wat (bepaalde groepen) mensen onder welke omstandigheden een acceptabele loopafstand vinden. Inzicht hierin is nodig om gericht aanbevelingen te kunnen doen over ontwerpen op zowel netwerkniveau (denk hierbij bijvoorbeeld aan de directheid van routes en aanwezigheid van barrières) als straatniveau (denk hierbij bijvoorbeeld aan wachttijd bij het oversteken).

  Uit een enquête onder professionals blijkt dat meer dan 60% informatie over dit onderwerp uit CROW-publicaties gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld gegevens over dit onderwerp opgenomen in de ASVV 2012 en verschillende andere CROW-publicaties. Echter, die gegevens zijn gedateerd. Daarnaast is veelal onduidelijk wat de basis voor deze gegevens is. Daardoor is onzeker of de geboden informatie nog wel een goede basis biedt voor het maken van beleids- en ontwerpkeuzes. CROW heeft daarom DTV Consultants gevraagd onderzoek te doen naar de nieuwste inzichten met betrekking tot acceptabele loopafstanden, op basis waarvan het kennisaanbod kan worden geactualiseerd. Doel was om te komen tot actuele, volledige en onderbouwde aanbevelingen over wat als acceptabele loopafstanden naar verschillende voorzieningen kan worden beschouwd. Daarnaast zijn de factoren die van invloed zijn op acceptabele loopafstand in beeld gebracht.

  In deze publicatie is de geactualiseerde kennis over acceptabele loopafstanden uiteengezet en toegelicht. In de publicatie wordt een samenvatting van de uitkomsten en conclusies van het onderzoek gegeven. Ook wordt een relatie gelegd met informatie uit andere literatuur over dit onderwerp.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

CROW-publicatie: Inzicht in acceptabele loopafstanden

Scroll naar boven