Tour de Force Kennissessie Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs

Tour de Force Kennissessie Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs

Datum: 7-5-2020, 14:30 - 16:00
Locatie: Zoom webinar
Zaal open: 14:30
Als één van de eerste versoepelingsmaatregelen voor de intelligente lockdown gaan op 11 mei de basisscholen, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang weer (deels) open. Tijdens deze kennissessie verkennen we welke verkeersmaatregelen gemeenten kunnen nemen om het verkeer verantwoord en veilig af te wikkelen.
 
 • Ook voor het verkeer rond de scholen geldt natuurlijk de 1,5 meter richtlijn van het RIVM. Daarnaast mogen ouders die hun kinderen wegbrengen niet op het schoolplein komen. Beide richtlijnen hebben consequenties voor het ruimtegebruik in de directe omgeving van de scholen.  Afhankelijk van de lokale situatie zullen verkeersmaatregelen nodig zijn om voldoende ruimte te creëren voor leerlingen en ouders.
   
  De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor gemeentelijke verkeerskundigen.
  Vragen die aan de orde komen zijn: 
  • Hoe loopt de afstemming tussen de gemeente en de scholen?
  • Welke maatregelen kunnen gemeenten nemen? En zijn er al praktijkervaringen?
  • Is de ‘schoolstraat’ een geschikte oplossing?
  • Wat zijn de juridische randvoorwaarden en consequenties.

  We zijn vooral benieuwd naar praktijkervaringen van gemeenten? Wil je hier over vertellen of heb je concrete ontwerpvoorbeelden? Laat het ons weten via fietsberaad@crow.nl.
  Voor tips en achtergrondinfo zie de notitie “Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020"

 • Het nationaal protocol stedelijke mobiliteit, maatregelen in de schoolomgeving en op schoolroutes, een toolkit met communicatie-middelen.. het kwam allemaal aan bod in dit webinar over de gevolgen voor mobiliteit voor het weer opstarten van het basisonderwijs na de meivakantie.

  In het kader van Tour de Force bracht CROW-Fietsberaad in samenwerking met GNMI en Ruimte voor Lopen een eerste concept van een notitie uit met een waaier aan suggesties voor te treffen maatregelen om er als gemeente voor te zorgen dat 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft en het schoolverkeer goed verloopt. Dit webinar ging hier verder op in en gaf de gelegenheid om met elkaar kennis uit te wisselen over dit onderwerp.
   

  Sprekers

  De inhoud in de presentaties kwam van Robert Hulshof van het ministerie van IenW over het nationaal protocol,  Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)  die inging op de maatregelen die je in de schoolomgeving kan treffen en Eugène van de Poel (GNMI) die vertelde over de juridische consequenties van onder andere de Schoolstraat.
   

  Discussie

  Naar aanleiding van de presentaties kwamen er onder andere de volgende punten naar voren:
  Diverse gemeenten combineren uitingen op straat met de campagne ‘Wij gaan weer naar school’ van VVN, sommigen plakken daar de boodschap ‘kom lopend en fietsend’ en ‘houd 1,5 meter afstand’ aan vast.
  Het ministerie gaat in samenwerking met een aantal gemeenten een monitoring opzetten om de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau te volgen. Gemeenten kunnen zich opgeven hieraan mee te doen. Hier waren zo’n dertien gemeenten in geïnteresseerd.

  Gemeenten hadden vragen over het (inmiddels gepubliceerde) protocol stedelijke mobiliteit.  Bevat het bijvoorbeeld ook recreatieve routes? Robert gaf aan dat het huidige protocol betrekking heeft op grote en kleine steden, dorpen, kernen die op korte afstand van elkaar liggen. Er is geen specifiek protocol voor plattelandswegen.

  Het tweede deel van de discussie focuste zich meer op hoe de contacten met de scholen zijn gelopen en welke haken en ogen er juridisch zitten aan het treffen van (tijdelijke) maatregelen.

  De aanwezige gemeenten hadden veelal pro-actief scholen benaderd (via enquêtes aan alle scholen, brieven aan koepelorganisaties) met vragen om te kijken waar problemen zitten maar ook al met concrete suggesties hoe om te gaan met de verkeersstromen. De lokale afdelingen van de Fietsersbond en VVN bleven vooralsnog minder in beeld hierbij.

  Den Haag bracht nog de Schoolstraat in die zij actief willen inzetten komende tijd. Wel in omgevingen die daarvoor geschikt zijn (74 van de 189 scholen). In België is deze al meer gemeengoed (is ook in de wet verankerd). Ook Zwolle is hier actief mee bezig.

  De vraag werd besproken of er wel of geen verkeersbesluit nodig voor bepaalde maatregelen (wat is ‘spoed’, denk aan de mogelijkheid voor handhaving als je een verkeersbesluit instelt?). De noodzaak van evenementenregelaars (en dus vergunning hiervoor) vanwege aansprakelijkheid etc.
  Een Vlaamse deelneemster gaf nog de volgende links mee voor extra informatie:

  https://www.octopusplan.info/covid-19-heropstart-scholen/
  https://www.paraatvoordeschoolstraat.be
  https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/2172-art22undecies
   

  Vragen en tips

  Er kwamen nog veel vragen boven over (aanpassingen aan) de infrastructuur. Wat doe je bijvoorbeeld met smalle voet- en fietspaden langs drukke wegen? Kunnen er standaard-profielen komen om te gebruiken voor de weg, wat te doen met tweerichtingsfietspaden? Hoe organiseer je praktisch de loop- en fietsrichtingen?
  En ook werden tips uitgewisseld over het omgaan met VRI-instellingen waarbij fietsers en voetgangers langer en meer groen krijgen.
  Dit webinar is onderdeel van een serie activiteiten van CROW-Fietsberaad die i.s.m. partners als  GNMI in het kader van Ruimte voor Lopen en Tour de Force worden uitgevoerd om de gevolgen rondom de 1,5-meter-samenleving in beeld te brengen en daar praktische tips en tools voor te ontwikkelen.
   

  Direct naar

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2020'
Submenu openen

Tour de Force Kennissessie Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs

Scroll naar boven