Tour de Force

Ketenplan - Groningen en Drenthe

 • Soort:Beleidsdocumenten
 • Auteur:Otto Cazemier en Robin Kleine (Mobycon)
 • Uitgever:Provincie Drenthe, Provincie Groningen,
 • Datum:23-05-2017
Ketenplan voor Groningen en Drenthe, dat door verschillende partijen is ontwikkeld in het kader van de Tour de Force, de nationale agenda fiets.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Aanleiding

  Bij ketenvervoer maakt de reiziger gebruik van meerdere vervoersmiddelen om van A naar B te komen. Dit ketenvervoer biedt in Groningen en Drenthe kansen en deze kansen willen wij aangrijpen. In dit plan focussen we op ketenverplaatsingen waarin de fiets een rol speelt.


  Kansen voor de reiziger

  Voor de reiziger biedt de keten kansen doordat het meer reismogelijkheden oplevert. Door verschillende vervoersmiddelen te combineren kan voor elk deel van de reis het beste vervoersmiddel worden gekozen. Zo is de fiets erg geschikt voor het eerste of laatste stuk van de reis terwijl het openbaar vervoer en de auto geschikter zijn voor de langere afstanden tussen steden en dorpen.

  Het openbaar vervoer wordt steeds meer verbindend in plaats van ontsluitend. Dit betekent dat de bus niet langer door iedere kleine kern rijdt maar langs de hoofdwegen. Dit zorgt er onder andere voor dat openbaar vervoer sneller, frequenter en comfortabeler wordt en daarmee aantrekkelijker voor de meeste reizigers. Het gevolg is echter ook dat de afstand van en naar haltes toeneemt. De fiets wordt dan dus vaker een geschikt vervoersmiddel van en naar haltes.

  Hiernaast zien we ontwikkelingen die ketenreizen voor de reiziger aantrekkelijker kunnen maken zoals de opkomst van deelproducten (deel-fietsen en –auto’s) en van informatietechnologieën. Denk bijvoorbeeld aan reisplanners waarmee de gehele ketenreis kan worden gepland en waarmee gelijk een deelfiets of fietskluis kan worden gereserveerd. Hierdoor wordt mobiliteit steeds meer een dienst en zo ontwikkelen we ‘Mobility as a Service’ (MaaS).


  Kansen voor de samenleving

  Ketenvervoer biedt hiernaast ook kansen voor de samenleving. Zo kan er allereerst efficiënter gebruik worden gemaakt van de beschikbare (financiële) middelen voor verkeer en vervoer door verschillende vervoermiddelen het meest effectief in te zetten. In de steden is er in de spits sprake van drukte op de wegen. Dit leidt tot tijdverlies (en daarmee economisch verlies en ergernissen) en negatieve gevolgen voor het milieu. Ketenvervoer biedt een duurzaam reisalternatief waarmee autogebruik in de steden kan worden verminderd.

  Voor onze landelijk gebieden biedt ketenvervoer vooral kans om de mensen mobiel en de voorzieningen bereikbaar te houden. Knooppunten waar verschillende vervoersstromen samenkomen kunnen worden ontwikkeld tot ruimtelijke knooppunten met verschillende voorzieningen. Hiermee kan tegenwicht worden geboden tegen de afname van voorzieningen in de landelijke gebieden.


  Opgave

  Wij zien dat ketenmobiliteit in de uitvoering een uitdagende opgave is. De verschillende onderdelen van de keten vallen onder verschillende verantwoordelijkheden en beleidslijnen en dit leidt ertoe dat de keten versnipperd is en ook versnipperd aanvoelt voor de reiziger. Om de kansen van de keten optimaal te kunnen benutten zullen we deze versnippering tegen moeten gaan en zullen we moeten zorgen voor een goede regie van de keten.


  Streefbeeld 2022

  Om de kansen van ketenvervoer optimaal te gaan benutten hanteren wij het volgende streefbeeld voor 2022:

  “In de provincies Groningen en Drenthe kan de reiziger in 2022 gemakkelijk schakelen tussen verschillende modaliteiten in een systeem dat de reiziger voorziet van slim maatwerk op het gebied van mobiliteit en andere complementaire diensten. Dit maken wij enerzijds mogelijk door een initiërende rol in te nemen en anderzijds door drempels weg te nemen en initiatieven vanuit de samenleving en de markt te faciliteren en te stimuleren.”


  Doelen en maatregelen

  Het streefbeeld 2022 hebben wij uitgewerkt en aan de hand daarvan hebben we bepaald dat we de reiziger het volgende willen bieden:

  • Thuis kan de reiziger de gehele ketenreis gemakkelijk voorbereiden met behulp van een enkele reisplanner. Hiermee kan de reiziger ook een fietskluis of deelfiets reserveren.
  • De reiziger kan bij het fietsen van en naar overstappunten gebruik maken van een samenhangende infrastructuur en een zo direct mogelijke, veilige, comfortabele en aantrekkelijke route.
  • Bij aankomst op het overstappunt kan de reiziger zijn/haar fiets stallen in de door hem/haar gereserveerde fietskluis of in een reguliere stalling met voldoende (het liefst overdekte) plekken die passen bij de fiets van de reiziger (groot/klein). De reiziger kan gemakkelijk en snel overstappen op het volgende vervoersmiddel. Hiervoor zijn ook goede informatievoorzieningen van belang.
  • Op een overstappunt (zoals een Hub) voelt de reiziger zich veilig en kan de reiziger zoveel mogelijk zitten en beschermd tegen weersomstandigheden wachten. Het overstappunt is levendig, mooi en past goed in de omgeving. Hiernaast zijn er allerlei voorzieningen geclusterd op en rond het overstappunt waar de reiziger gebruik van kan maken.
  • De reiziger heeft op overstappunten toegang tot betrouwbaar, snel, frequent en comfortabel openbaar vervoer waarin hij/zij de tijd nuttig en prettig door kan brengen.
  • De reiziger heeft toegang tot voldoende natransportmogelijkheden. Dit betekent onder andere dat we inzetten op deelfietsen (die de reiziger allemaal kan gebruiken met één pasje en één inschrijving). Hiernaast zetten we in op andere (innovatieve) oplossingen voor het natransport (van meerijden met de buurman tot zelfrijdend vervoer).

  Om dit te realiseren zullen we in een aantal randvoorwaarden voorzien:

  • We zorgen voor het verzamelen, borgen en verwerken van nuttige data. Hiervoor is het nodig dat er zoveel mogelijk open data is.
  • We betrekken burgers en marktpartijen bij de uitwerking van dit plan in maatregelen per locatie. Ook bieden we ruimte aan initiatieven uit de samenleving en de markt.
  • We zorgen voor een goede organisatie. Dit betekent dat we zorgen voor een duidelijke rolverdeling en een sterke regie. Mede hiervoor roepen we een ketenregisseur in het leven.

  Hiernaast verankeren we de financiering van aanleg en exploitatie en sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande plannen en structuren. Het komende half jaar werken we dit plan uit de juiste schaalniveaus waardoor de kansen van ketenmobiliteit optimaal zullen worden benut.

Relevantie

Scroll naar boven