Tour de Force

Dashboard Effectmeting doorfietsroutes

 • Soort:Tools
 • Datum:28-07-2022
Resultaten van metingen van beleving en gedrag op Doorfietsroutes, visueel en overzichtelijk in één openbaar toegankelijk dashboard weergegeven.
 • Tour de Force – het samenwerkingsverband voor fiets – heeft zich als doel gesteld om te komen tot 20% meer fietskilometers in 2027 (t.o.v. 2017). De aanleg van Doorfietsroutes wordt gezien als belangrijk instrument om tot die schaalsprong te komen. Een van de wensen is om meer inzicht te krijgen in de effecten van de aanleg van deze routes en daarmee in de effectiviteit van investeringen.

  Dit vraagt om meer en eenduidigere dataverzameling. Om die reden wordt vanuit Tour de Force gewerkt aan een ‘Eenduidige Meetmethode Hoogwaardig Fietsnetwerk’ waarin metingen van gedrag, beleving en gebruik op Doorfietsroutes worden vormgegeven. Met een standaardisatie van metingen op Doorfietsroutes zijn we in staat om overal in het land data in te winnen, die in de analyse tot vergelijkbare informatie kan leiden. Dat maakt dat we Nederland-breed beter uitspraken kunnen doen over het gebruik van routes en effectiviteit van investeringen in deze routes. We beschrijven in dit protocol een aantal vaste stappen dat doorlopen kan worden. We schrijven niets voor en er blijft uiteraard maatwerk per project mogelijk. Dit protocol richt zich op beleving en gedrag op Doorfietsroutes. Daarnaast is er ook een protocol ontwikkeld voor het meten van het gebruik van Doorfietsroutes. Dit protocol is op te vragen bij Tour de Force.

  Beleving en gedrag
  Bij dit type uitkomsten gaat het om de vraag in hoeverre Doorfietsroutes hebben geleid tot een verandering in het gedrag van de doelgroep (overstappen op de fiets, fietsfrequentie of -duur). De beleving en waardering van de routes speelt daarbij een belangrijke rol. In het verleden zijn er verschillende vragenlijsten ontwikkeld die het fietsgedrag en de beleving als gevolg van infrastructurele maatregelen inzichtelijk maken.

  Een groep experts vanuit de overheid, wetenschap en markt heeft bestaande methoden samengebracht. Zo is een gestandaardiseerde vragenlijst ontwikkeld. Er is daarbij gelet op een balans tussen praktische uitvoerbaarheid en integratie van alle belangrijke aspecten in de vragenlijsten. De standaardvragenlijsten (voor- en nameting) zijn gedigitaliseerd en voor ieder project in te zetten. Resultaten van de verschillende metingen worden visueel in dit overzichtelijke en openbaar toegankelijk dashboard weergegeven.

Relevantie

Scroll naar boven