Kenniscentrum voor fietsbeleid

Verkeer en Waterstaat gaat weesfietsen aanpakken

2007

Het kabinet wil dat weesfietsen geruimd worden. Binnenkort zal een actieplan worden opgesteld met als doel vooral de onbewaakte fietsenstallingen in de stationsomgeving op te schonen. Weesfietsen bezetten daar soms 20 procent van de totale capaciteit.

In de Actieplan 'Groei op het spoor' somt het kabinet een aantal plannen op die tot doel hebben het treingebruik jaarlijks met 5 procent te laten groeien. Daartoe horen ook plannen om het voor - en natransport te verbeteren.
Het aandeel van de fiets in het voor- en natransport is tussen 2000 en 2005 aanzienlijk gestegen. In het voortransport gaat het om een stijging van 23% naar 38%, in het natransport van 9% naar 12%.
Op dit moment houden verschillende partijen, zoals NS, ProRail en decentrale overheden, zich bezig met het ontwikkelen en aanleggen van fietsvoorzieningen. 'Het Rijk pakt hier zijn ketenverantwoordelijkheid', aldus de nota. 'En voert in samenwerking met deze partijen een aantal acties uit.'
Het gaat om het:
- Opstellen aanvalsplan ‘Weg met de Weesfiets’.
- Geven van een investeringsimpuls voor de aanleg van 20.000 extra fietsparkeerplaatsen bij stations.
- Verbeteren van de bekendheid van fietsenstallingen bij stations.
De rijksbijdrage voor deze maatregelen is eenmalig en betreft maximaal € 20 miljoen.
Zoals uit onderzoek van het Fietsberaad bleek, wordt een aanzienlijk deel van de stallingcapaciteit in de onbewaakte fietsenstallingen bij (middel)grote stations ingenomen door fietsen die niet meer door hun eigenaar opgehaald worden. Het aandeel van deze zogenoemde weesfietsen bedraagt soms meer dan 20% van de totale stallingscapaciteit. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt samen met NS, ProRail, de decentrale overheden
en de consumentenorganisaties een aanvalsplan op om op korte termijn te starten met het verwijderen van deze weesfietsen

Verder verkent V&W met NS, ProRail en de betreffende decentrale overheden de mogelijkheden van de aanleg en uitbreiding van bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen.
Het Actieplan streeft naar een uitbreiding van ongeveer 20.000 fietsenstallingen tot en met 2012, bovenop de reeds geplande uitbreidingen in deze periode (circa 10.000 plaatsen). Om dit mogelijk te maken verschaft het ministerie een investeringsimpuls tot maximaal
€ 20 miljoen, waarvoor zij een financieringsregeling opzet. Bij de selectie van uitbreidingslocaties wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij reeds bestaande programma’s, bijvoorbeeld het programma ‘Ruimte voor de fiets’ of regionale initiatieven. Uiteindelijk worden de meest kansrijke projecten uitgevoerd, waarbij wordt uitgegaan van
de locaties waar de behoefte aan extra fietsenstallingen het grootst is.

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Benoit Tijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2007
Steeds meer signalen wijzen erop dat de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij stations snel toeneemt. In dit onderzoeksrapport staat de vraag centraal of dit inderdaad zo is en wat daarvoor de verklaringen zijn.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 23-25.
2007
Fietsen die wél capaciteit innemen maar nooit gebruikt worden – weesfietsen – vormen een groot probleem op veel stations. Dit probleem kan goed aangepakt worden, en is het een uitstekend middel tegen capaciteitstekort.
Beleidsnota
2007
In dit Actieplan geeft het kabinet Balkenende III zijn ambities weer voor het treingebruik. Met onder andere het aanvalsplan "Weg met de weesfiets" , 10.000 extra fietsparkeerplaatsen en promotiecampagnes voor bewaakte stallingen.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Benoit Tijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2007
There are increasing signs revealing that the need for bicycle parking provisions at stations is rapidly rising. This research report focuses on whether this is correct and examines the explanations.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 23-25.
2007
Bicycles taking up room but never being used - abandoned bicycles - constitute a major problem at many train stations. This may be effectively solved and is an excellent way to solve capacity problems.
Marc Beek (BeeWise)
22-12-2007 @ 23:52

"De aanpak van weesfietsen" kan in de media overkomen als "het verwijderen van fietsen bij stations". Dan wordt het kind weggegooid met het badwater. Wanneer gelijk met de start van de wegsleepregeling ook extra rekken bijgeplaatst worden, dan zal een persbericht anders in de media komen. Communicatie rond weesfietsen ligt nu eenmaal gevoelig, vraag dit maar aan de gemeente Delft...

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: