Kenniscentrum voor fietsbeleid

VeiligStallen / Beloningssysteem Fiets-en-Win

Fietsberaad
2009

In samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Eindhoven heeft het Fietsberaad het beloningssysteem Fiets-en-Win ontwikkeld.

Toevoeging op 13-8-2014: Fiets-en-Win is inmiddels geevalueerd. Zie artikel bij gerelateerde items. Op basis van de evaluatie is besloten om meer de nadruk te leggen op het vinden van een veilige stalling en modern gemak voor de fietsers onder de paraplu VeiligStallen.nl. Daarnaast biedt het FietsparkeerManagementSysteem (FMS) aan gemeenten mogelijkheden om het gebruik van stallingen te monitoren en sturen.

logo Fiets-en-win

Fiets-en-win is een beloningssysteem voor fietsers. Als fietsers gebruik maken van een (gratis) bewaakte stalling in een deelnemende gemeente, ontvangen zij één of meer loten (winkansen) voor een periodieke loterij. Het Fiets-en-Win-systeem is onderdeel van het toegangscontrolesysteem van VeiligStallen.nl. Fiets-en-Win kan worden zowel doorlopend als als campagne worden ingezet voor een vastgestelde periode. Gemeenten die belangstelling hebben voor het beloningssysteem en/of het toegangscontrolesysteem kunnen contact opnemen met het Fietsberaad.

Aanleiding
Het Fietsberaad wil graag samen met gemeenten nieuwe marketinginstrumenten ontwikkelen om het fietsgebruik te stimuleren. Uit marktonderzoek in o.a. Apeldoorn is gebleken dat het belonen van het gebruik van de fiets relatief kansrijk is (literatuur). Er zijn ook goede redenen om fietsers te belonen. Als automobilisten overstappen op de fiets, leidt dat ondermeer tot een verbetering van de bereikbaarheid, vermindering van het tekort aan parkeerplaatsen en verbetering van de lokale luchtkwaliteit (literatuur).
Het liefst spaart de fietser voor concrete producten of diensten. Uit berekening bleek echter dat dit geen haalbare kaart is. Het zou te duur worden of de spaarperiode zou erg lang worden. Daarom is gekozen voor een loterijsysteem.

Doelstellingen 
De hoofddoelstelling van de pilots is het stimuleren van het fietsgebruik bij verplaatsingen naar het koopcentrum. Daarnaast zijn er gaandeweg verschillende nevendoelstellingen geformuleerd, die deels te maken hebben met het feit dat er uit praktische overwegingen gekozen is om de beloningen in de gratis bewaakte stallingen te verstrekken. Het gaat om de volgende nevendoelstellingen:

  • Betere benutting van de capaciteit in de gratis bewaakte stallingen;
  • Tegengaan van overlast van geparkeerde fietsen op straat;
  • Promotie van de binnenstad als koopcentrum.

Werking van het systeem 
De werking van Fiets-en-Win is in essentie vrij eenvoudig. Deelnemers van VeiligStallen.nl hebben een pasje. Elke keer dat ze hun fiets stallen in een bewaakte stalling scannen ze het pasje. Als ze hun fiets weer komen ophalen scannen ze het pasje wederom. De stallingshandeling is daarmee afgesloten en de fietser ontvangt één of meerdere lootjes (Winkansen). Om kans te maken op prijzen moeten fietsers zich tenslotte eenmalig registreren via de website Fiets-en-Win.nl. Hier kunnen deelnemers ook zien hoeveel Winkansen zij gespaard hebben en welke prijzen ze kunnen winnen. Winkansen kunnen worden ingezet op specifieke prijzen of worden verdeeld over alle prijzen afhankelijk van de instellingen door de gemeente.

Prijzen
Aanvankelijk was het uitgangspunt dat de binnenstadsondernemers zouden zorgdragen voor de prijzen in de loterij. Zij krijgen daarvoor verschillende vormen van publicteit terug. De bereidheid van ondernemers om prijzen te leveren bleek echter klein. Er is toen besloten het over een andere boeg te gooien. In samenwerking me verschillende gemeentelijke afdelingen is gezocht naar bijzondere sport- en cultuurprijzen. Voorbeelden zijn kaartjes voor de voorstelling van Marc-Marie Huijbregts of business seats bij wedstrijden van PSV. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Enerzijds wordt het fietsgebruik gestimuleerd en anderzijds worden sportieve en culturele activiteiten onder de aandacht gebracht. Wellicht worden de ondernemers in de toekomst, als het systeem zich bewezen heeft, weer benaderd om medewerking te verlenen.

Nieuws
2010
In Apeldoorn en Eindhoven is een begin gemaakt met Fiets-en-Win. Fietsers die gebruik maken van een gratis bewaakte stalling maken kans op mooie prijzen. Het Fietsberaad ontwikkelde het systeem als nieuw marketinginstrument om het fietsgebruik te stimuleren.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2010
Presentatie van het beloningssysteem Fiets-en-win voor fietsers, ontwikkeld door het Fietsberaad voor gemeenten.
Nieuws
2010
In Apeldoorn and Eindhoven Fiets-en-Win (cycle and win) has been introduced. Cyclists using a free guarded parking facility have a chance to win great prizes. Fietsberaad developed this system as a novel marketing tool to promote cycling.
Nieuws
2013
De gemeente Apeldoorn stopt met het project waarbij fietsers die hun rijwiel in de stalling parkeerden werden beloond met een lot. De actie heeft niet geleid tot een toename van het gebruik van de stalling. Wel blijft het scansysteem in gebruik, waarmee het gebruik cq. de bezetting van de stallingen is te volgen.
Artikel
Otto van Boggelen - CROW-Fietsberaad , Fietsverkeer 34
2014
Het programma Fiets-en-Win heeft geleerd dat de je selectief moet zijn bij het belonen van fietsers, zo blijkt uit de evaluatie. Veilig stallen vinden fietsers belangrijker dan meedoen aan een loterij.
Kees Mourits (Fietsersbond Fryslân)
24-10-2010 @ 14:13

Kunnen we fiets en win ook in zetten om het woonwerk verkeer naar bedrijven te stimuleren om op de fiets te komen. Dus plaatsen in de fietsparkeervoorzieningen bij een bedrijf.

Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
28-10-2010 @ 09:25

Op zichzelf is het heel goed mogelijk om Fiets-en-Win ook in te zetten voor werknemers van een bedrijf. De instrumenten zijn echter ontwikkeld voor (en met geld van) decentrale overheden. Als een gemeente of een provincie het intiatief neemt om Fiets-en-Win-acties te starten bij bedrijven, dan moet dat kunnen. Als individuele bedrijven ons benaderen om van de instrumenten gebruik te maken, ligt dat ingewikkelder.

30-10-2010 @ 17:04

Winkans lijkt klein en zal de stimulans beinvloeden,daarom lijkt mij 1 Euro reistegoed op de OV-chipkaart/dag een concretere beloning als de fiets dezelfde wordt opgehaald geeft tevens een aanzet tot circulatie van fietsparkeerplekken en een registratie via de OV-chipkaart waarom weer een pasje erbij?

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: