Tour de Force

Nationaal Toekomstbeeld Fiets: De Fiets prominent op de Nationale agenda

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:27-11-2020
Rijk en regio’s hebben afgesproken in 2021 regionale Fietsnetwerkplannen op te stellen die samen optellen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Dit beoogt een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor.

 • Rijk en regio’s hebben afgesproken in 2021 regionale Fietsnetwerkplannen op te stellen die samen optellen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Dit beoogt een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor. De ambitie is om de fiets als volwaardige modaliteit en effectieve oplossing in te kunnen zetten voor de nationale opgaven op gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, veiligheid, klimaat en duurzaamheid. Met deze afspraak wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke ambities van het samenwerkingsverband Tour de Force om te komen tot meer en veiliger fietsgebruik in Nederland.

  De fiets kent een steeds grotere belangstelling. Met z’n allen fietsen we steeds vaker en over langere afstanden. Als het gaat om een duurzame, gezonde, inclusieve, bereikbare en leefbare toekomst, dan komt steevast de fiets prominent naar voren. Om de grote potentie van de fiets waar te maken, hebben we nog veel werk te verzetten. De fiets speelt een rol bij verstedelijking, bij gezondheidsbevordering en bij recreatieve ontwikkelingen. Wegen, fietspaden en snelfietsroutes moeten worden aangepast aan de groei en verschillende typen fietsers. Met de huidige maatschappelijke veranderingen als gevolg van COVID-19, blijkt dat de fiets een zeer veerkrachtig vervoersmiddel is. Daarom versnellen steden over de hele wereld nu hun investeringen in de fiets. In deze uitzonderlijke tijd zien we ook in Nederland hoe onmisbaar de fiets is in ons mobiliteitssysteem. Er wordt meer gefietst vanwege Corona en 28% van Nederlanders hebben de intentie om dit te blijven doen na Corona[1].

  Nu samen kiezen voor de fiets

  HenkBrink.jpg
   
  Henk Brink, bestuurlijk voorzitter van de Tour de Force: ‘Juist nu is het belangrijk om gezamenlijk de kansen van de fiets te verzilveren. We moeten met elkaar de uitdagingen in beeld brengen en deze oplossen om samen versneld te investeren in de fiets. Met het Nationaal Toekomstbeeld zetten we gezamenlijk een versnelling in voor de fiets als effectieve oplossing en volwaardige modaliteit.’

  Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets
  Om de gewenste stappen en gevraagde bestuurlijke en financiële afspraken meer concreet in beeld te brengen, gaan de verschillende overheidspartners gezamenlijk aan de slag om een Nationaal Toekomstbeeld Fiets te maken. Hiermee wordt geborgd dat de komende jaren fietsprojecten voldoende voortgang kunnen boeken, doordat er concrete programma’s geformuleerd worden en de kaders en afspraken voor uitvoering helder geformuleerd zijn.

  Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is een uitwerking van de gedeelde ambities zoals verwoord in de MIRT-afspraken 2020. Rijk en regio geven hiermee concrete en structurele uitwerking aan de ambities van 2de Etappe Tour de Force Schaalsprong Fiets en invulling aan de Tweede kamer moties Kröger et al.[1]. Fietsen is belangrijk voor de bereikbaarheid van Nederland én een onmisbare schakel in het Klimaatakkoord, het Preventieakkoord, Verstedelijkingsopgave en de transitie naar duurzame mobiliteit in het algemeen.

  Tour de Force
  Tour de Force is het samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland. Als netwerkorganisatie is Tour de Force aanjager, motivator en inspirator voor de reguliere fietsgerichte activiteiten die elk van de partners onder hun eigen verantwoordelijkheid uitvoert.
   

  [1] Motie van de leden Kröger en Schonis, Kamerstukken II 2019/2020, 35 300 XII, nr. 104
   Motie van de leden Kröger, Lacin, Schonis, Van Es, Kamerstukken II 2019/2020, 35 300 A, nr. 109

Relevantie

Scroll naar boven