Tour de Force

Versterken kennisinfrastructuur

Fietsdata biedt veel kansen voor beter fietsbeleid, en voor meer diensten voor de fietsers van de toekomst. Er zijn dan ook veel initiatieven rond fietsdata. Voorbeelden zijn de populaire wielrenapp Strava, maar ook bijvoorbeeld de parkeerverwijssystemen in nieuwe fietsenstallingen.

Het Doel van de tour de force is deze samen te brengen en de verdere ontwikkelingen te faciliteren in samenwerking  met de betrokken partijen. Als stap 1 is hiervoor een intentieverklaring fietsdata getekend op het fietscongres in juni 2018.

Kennis is versnipperd en nieuw ontwikkelde kennis komt niet altijd bij de goede partijen terecht. Hierin kan de TDF een verbindende rol spelen en een start geven aan nieuwe samenwerking. De verbinding tussen kennis en data loop via een cyclus die aan de ene kant kennis uit de TDF doelen verzameld. Deze kennis leidt weer tot nieuwe vragen, waar vervolgens data kan gebruikt worden om die te beantwoorden op een manier dat de TDF doelen er iets aan hebben.

Uiteindelijk streeft de Tour de  Force naar 20% meer fietskilometers in 2027. Om dit te bereiken is een schaalsprong nodig. Hiervoor zijn data (om tot betere beslissingen te komen), en kennis (om de fietser beter te begrijpen) noodzakelijk. Dit doel draagt dan ook bij aan alle andere Tour de Force doelen. Binnen de Tour de Force zal een slag moeten worden gemaakt hoe dit doel gemeten gaat worden en welke rol data daarbij kan spelen.

Standaarden
Om optimaal gebruik te maken van data wordt er gewerkt aan standaarden. Zo is er standaard voor lusdata ontwikkeld, en werken we toe naar standaarden voor tracegegevens (verplaatsingsdata) en deelfietsdata. De standaarden worden beheerd door MOGIN.

Platform
Begin 2019 wordt er een platform gerealiseerd voor datasets rond de fiets. In eerste instantie gaat dit om lusdata. Hiervan kunnen wetenschappers, decentrale overheden en consultants profiteren bij hun onderzoek en beleid.

Aanbesteding verplaatsingsdata
Samen met Talking Traffic werken we aan een aanbesteding voor verplaatsingsdata in combinatie met het aanlsuiten van diensten op het Eco-systeem van talking traffic. Houd de site van Talking Traffic in de gaten voor meer informatie.

Aanbesteding fietsdata
In de periode 2017-2018 is binnen doel 8 met een enthousiaste groep van betrokken van provincies, vervoerregio’s, Rijk, Rijkswaterstaat en uitvoeringsinstanties  gewerkt aan de activiteiten die beschreven stonden in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Dit heeft onder andere geleid tot:

1.
Het tekenen van de intentieverklaring fietsdata op het fietscongres in juni 2018.
Hierin spraken 7 overheidspartijen, gesupport door 35 marktpartijen over de definities en contouren rond fietsdata in de komende paar jaar.. De Drentse gedeputeerde Henk Brink ondertekende de verklaring namens de Tour de Force (de Nationale Agenda Fiets). In de verklaring wordt gesignaleerd dat fietsdata relatief schaars is en dat data nog nauwelijks benut wordt om fietsers te faciliteren en om beleid te monitoren. De ondertekenaars zeggen toe zich in te spannen om relevante datasets te ontsluiten, elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
2. Het opzetten van 4 werkgroepen om de ambities van de intentieverklaring daadwerkelijk te realiseren.
3. Het realiseren van een open standaard en een dataplatform (in testfase) voor tellingen.
4. Een kazerne bijeenkomst waarin alle Nederlandse fietswetenschappers voor het eerst bij elkaar kwamen.
5. Nieuwe webinfrastructuur voor het CROW om de diverse TDF doelen de mogelijkheid te geven tot publicatie van hun resultaten en het ontwikkelen van een community om zover te komen.


Uitdagingen komende periode
We zijn blij met alles wat we bereikt hebben door de samenwerking binnen de Tour de Force de afgelopen tijd, maar zien nieuwe uitdagingen en vragen op ons afkomen. De belangrijkste uitdagingen zijn gelegen in:

A. Het ‘borgen van de stroom van verplaatsingsdata op middellange termijn’. Centraal staat hierbij een succesvolle aanbesteding van verplaatsingsdata.
(Ook wel floating bike data genoemd)
B. Door ontwikkelen van open standaarden voor fietsdata
(ook verplaatsingsdata, deelfietsen)
C. Beschikbaar maken van de open fietsdata
D. Ontwikkelen datainfrastructuur rond fietsdelen en fietsparkeren
E. Kennisdelen en samenwerking rond het verzamelen en ontwikkelen van data
F. Verspreiden wetenschappelijke kennis
G. Faciliteren kennis uit andere TDF doelen en communityvorming
H. Vraag articulatie stimuleren.


Doe mee!

Op CROW-fietsberaad is er een speciaal intranet gebouwd waar belangrijke documenten worden gedeeld en ontwikkelingen worden besproken. Hiervan kan je lid worden op de site van Fietsberaad.

Daarnaast is er een kopgroep voor geïnteresseerde overheden waarin de laatste ontwikkelingen rond fietsdata worden besproken. Ook zijn er diverse werkgroepen waar u kan meewerken aan de fietswereld van morgen.

Terug naar 'Doelstellingen'
Submenu openen

Versterken kennisinfrastructuur

Scroll naar boven