Tour de Force

Meer ruimte voor de fiets in steden

De afgelopen decennia hebben veel Nederlandse steden ingezet op stimulering van het fietsgebruik. Met succes! Het fietsgebruik in stedelijke gebieden is flink gegroeid. Op verschillende plekken is de groei zo groot, dat de beschikbare ruimte voor fietsers de beperkende factor wordt. De fiets dreigt hier het slachtoffer te worden van het eigen succes. De uitdaging voor deze doelstelling is hoe we op korte termijn meer ruimte kunnen creëren voor rijdende en geparkeerde fietsen in de steden.

Omdat we niet alles tegelijk kunnen, hebben we samen met wethouders en beleidsambtenaren prioriteiten in de aanpak vastgesteld. In eerste instantie focussen we op meer ruimte voor geparkeerde fietsen. Het grote aantal geparkeerde fietsen in de openbare ruimte zorgt voor chaotische taferelen. Voor stationsgebieden wordt hard gewerkt aan uitbreiding van stallingscapaciteit, maar voor veel centrumgebieden is het veel ingewikkelder om goede oplossingen te vinden.
 
In 2018 lag de nadruk op quick wins. Hoe kunnen we met korte-termijn-maatregelen de beschikbare ruimte voor de fiets beter benutten? Dit heeft geresulteerd in verschillende kennisproducten, zoals best practices voor fietsparkeercoaches en pop-upstallingen, de Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid en een publicatie over een doelgroepenaanpak voor het fietsparkeren. In 2019 ligt de focus op de realisatie van meer inpandige stallingen voor bewoners, werknemers en bezoekers in centrumgebieden. Hoe groot is de opgave? Hoe kan de bouw en exploitatie structureel gefinancierd worden? Moeten en kunnen de kosten doorberekend worden aan vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners en bezoekers?
 
Daarnaast willen we stedenbouwers en architecten inspiratie bieden voor creatieve en mooie fietsparkeeroplossingen in stedelijk gebied. We zoeken hiervoor de samenwerking met het stimuleringsfonds architectuur.
 
Hoewel de nadruk dus ligt op de fietsparkeerproblematiek, hebben we ook aandacht voor stedelingen die zich per fiets willen verplaatsen. Denk aan de toenemende drukte, chaos op kruispunten, fietsfiles, toenemende snelheidsverschillen op fietspaden en nieuwe voertuigen zoals speed pedelecs.  Samen met de wegkapiteins voor de doelstellingen “minder fietsslachtoffers” en “regionale fietsroutes” willen een visie ontwikkelen voor de toekomst van de Nederlandse fietspaden. Wie mogen er gebruik maken van het fietspad? Welk gedrag hoort daarbij? En vooral: welke instrumenten hebben wegbeheerders en handhavers om tot het gewenste resultaat te komen.
Terug naar 'Doelstellingen'
Submenu openen

Meer ruimte voor de fiets in steden

Scroll naar boven