Tour de Force

2e etappe

Bij de start van Tour de Force hebben we een mooi doel geformuleerd: 20% meer fietskilometers in 10 jaar tijd. Dat gaf een mooie basis om gezamenlijk aan te werken, als een stip op de horizon. De aandacht voor ‘de fiets’ is gegroeid en er wordt steeds meer uitvoering gegeven aan goed fietsbeleid. Die 20% groei gaat er komen, maar we willen nu al harder vooruit.

In deze 2e etappe van Tour de Force committeren de partners zich aan een forse impuls in de fiets. Alle partners voelen een sterke verbondenheid met ‘de fiets’ en hebben daarvoor hun eigen ambitie geformuleerd. Daarmee geven we een stevig vervolg op de 1e etappe van Tour de Force. Met dit ambitiedocument willen wij duidelijk maken dat de maatschappelijke waarde van ‘de fiets’ groot is. En dat we die waarde flink kunnen vergroten, door meer gericht de samenwerking op te zoeken. Die gezamenlijke inspanning maakt een schaalsprong voor de fiets mogelijk.

Ambities zijn van belang om de energie te richten en te bundelen. Dit ambitiedocument geeft de richting aan en bevestigt onze gezamenlijke opgave. In het verlengde hiervan gaan we een stevig uitvoeringsprogramma neerzetten om die ambities waar te maken.

Anders denken, financieren en ruimte delen
De Schaalsprong Fiets vraagt om heldere keuzes, die richting geven aan een koerswijziging voor meer fiets. Dit vraagt een verandering in ons denken, in de wijze van financieren en bovendien in ruimte!

Anders denken: We pleiten ervoor om ons niet blind te staren op het dichtslibben van het wegennet maar flink werk te maken van fietsafstanden tot 15 kilometer. Dit vraagt om een multimodale benadering, en het principe ‘fiets tenzij’ voor de kortere afstanden.
Bovendien vraagt dit om een fiets-inclusieve, integrale benadering waarbij we kijken naar de rol van de fiets in de ketenreis. Naast prioritering bij en investeringen in infrastructuur vraagt dit ook om voldoende fietsvoorzieningen en -condities. Denk aan fietsparkeermogelijkheden, ontsluiting van mobiliteitsknooppunten, deelfietssystemen, verkeersveiligheid en gedragsbe√Įnvloeding (bijvoorbeeld door werkgevers).

Anders financieren: Daar waar we nu projecten koppelen aan het beschikbare fietsbudget, is het de kunst om dit om te draaien. De gewenste modal split kan dan leidend zijn voor het maken van keuzes, inclusief de financiering. Ook binnen (ambtelijke) organisaties moet er voldoende capaciteit zijn om fietsprojecten te realiseren.

Anders ruimte verdelen: Dit nieuwe denken is van grote invloed op de verdeling van de ruimte, met name in binnensteden. ‘De fiets’ is niet langer een ‘sluitpost’, maar voetganger en fietser krijgen letterlijk de ruimte om zich prettig en veilig te verplaatsen. Dit vraagt om andere prioriteiten bij infrastructuur-keuzes, passend bij de gewenste modal split in een gebied. Daarbij is niet alleen aandacht voor de rijdende fietser, maar ook voor de stilstaande fietser of geparkeerde fietsen.  

Door omgekeerd te ontwerpen, bedienen we niet alleen de autonome groei, maar maken we ook de gewenste groei in fietsgebruik, waar Tour de Force naar streeft, mogelijk.
 
Download hier het ambitiedocument en de samenvatting van de 2e etappe Schaalsprong Fiets:
 
Scroll naar boven