Tour de Force

Schaalsprong Fiets

Bij de start van Tour de Force hebben we een mooi doel geformuleerd: 20% meer fietskilometers in 10 jaar tijd. Dat gaf een mooie basis om gezamenlijk aan te werken, als een stip op de horizon. De aandacht voor ‘de fiets’ is gegroeid en er wordt steeds meer uitvoering gegeven aan goed fietsbeleid. Die 20% groei gaat er komen, maar we willen nu al harder vooruit.

In deze 2e etappe van Tour de Force committeren de partners zich aan een forse impuls in de fiets. Alle partners voelen een sterke verbondenheid met ‘de fiets’ en hebben daarvoor hun eigen ambitie geformuleerd. Daarmee geven we een stevig vervolg op de 1e etappe van Tour de Force. Met dit ambitiedocument willen wij duidelijk maken dat de maatschappelijke waarde van ‘de fiets’ groot is. En dat we die waarde flink kunnen vergroten, door meer gericht de samenwerking op te zoeken. Die gezamenlijke inspanning maakt een schaalsprong voor de fiets mogelijk.

Ambities zijn van belang om de energie te richten en te bundelen. Dit ambitiedocument geeft de richting aan en bevestigt onze gezamenlijke opgave. In het verlengde hiervan gaan we een stevig uitvoeringsprogramma neerzetten om die ambities waar te maken.

Anders denken, financieren en ruimte delen
De Schaalsprong Fiets vraagt om heldere keuzes, die richting geven aan een koerswijziging voor meer fiets. Dit vraagt een verandering in ons denken, in de wijze van financieren en bovendien in ruimte!

Anders denken: We pleiten ervoor om ons niet blind te staren op het dichtslibben van het wegennet maar flink werk te maken van fietsafstanden tot 15 kilometer. Dit vraagt om een multimodale benadering, en het principe ‘fiets tenzij’ voor de kortere afstanden.
Bovendien vraagt dit om een fiets-inclusieve, integrale benadering waarbij we kijken naar de rol van de fiets in de ketenreis. Naast prioritering bij en investeringen in infrastructuur vraagt dit ook om voldoende fietsvoorzieningen en -condities. Denk aan fietsparkeermogelijkheden, ontsluiting van mobiliteitsknooppunten, deelfietssystemen, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding (bijvoorbeeld door werkgevers).

Anders financieren: Daar waar we nu projecten koppelen aan het beschikbare fietsbudget, is het de kunst om dit om te draaien. De gewenste modal split kan dan leidend zijn voor het maken van keuzes, inclusief de financiering. Ook binnen (ambtelijke) organisaties moet er voldoende capaciteit zijn om fietsprojecten te realiseren.

Anders ruimte verdelen: Dit nieuwe denken is van grote invloed op de verdeling van de ruimte, met name in binnensteden. ‘De fiets’ is niet langer een ‘sluitpost’, maar voetganger en fietser krijgen letterlijk de ruimte om zich prettig en veilig te verplaatsen. Dit vraagt om andere prioriteiten bij infrastructuur-keuzes, passend bij de gewenste modal split in een gebied. Daarbij is niet alleen aandacht voor de rijdende fietser, maar ook voor de stilstaande fietser of geparkeerde fietsen.  

Door omgekeerd te ontwerpen, bedienen we niet alleen de autonome groei, maar maken we ook de gewenste groei in fietsgebruik, waar Tour de Force naar streeft, mogelijk.

Rollen van het netwerk Tour de Force
We zien voor Tour de Force als netwerk drie, elkaar versterkende rollen.
 
Tour de Force als netwerkorganisatie
Ontmoeting is de basis voor samenwerking. Tour de Force organiseert de Bestuurlijke Fietstafel, (net)werksessies en regelmatig themaploegen voor de partnerorganisaties. Zo faciliteren we het gesprek en verbinden we partijen aan elkaar. We spreken elkaar, houden elkaar op de hoogte en weten wat er bij elkaar speelt. Zo kunnen we synergie creëren en werk met werk maken.
 
Tour de Force als facilitator
Vanuit het netwerk zetten we in op ondersteuning van partners en hun activiteiten door krachtenbundeling en schaalvoordelen. De focus ligt daarbij op vijf hoofdthema’s. Daar waar samenwerking binnen Tour de Force toegevoegde waarde biedt, zetten we vanuit het netwerk activiteiten op.
 
Tour de Force als agendasetter
De fiets kan veel bijdragen aan maatschappelijke doelen, en levert daarmee een grotere bijdrage dan vaak beseft wordt. Tour de Force wil nadrukkelijk de fiets in beeld brengen als effectief middel om een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren. Om dit te realiseren zet Tour de Force stevig in op fiets in bestuurlijk Nederland.
 
Doorpakken op vijf hoofdthema’s
Voor de doorwerking in de 2e etappe is gekozen om prioriteit te geven aan thema’s die de partners het meest helpen om een sterke groei van het aantal fietskilometers te bewerkstelligen. In de komende periode zetten we de activiteiten, tijd en geld vooral in voor deze thema’s. Activiteiten worden periodiek uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Download hier het ambitiedocument, de samenvatting van de 2e etappe Schaalsprong Fiets, en het uitvoeringsprogramma 2022-2023:
 
Scroll naar boven