Tour de Force: anders denken, anders financieren, anders ruimte verdelen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:19-06-2019
Je moet je niet blindstaren op het dichtslibben van het wegennet maar werk maken van fietsafstanden tot 15 kilometer. En niet meer projecten koppelen aan het beschikbare fietsbudget, maar budgetten vrijmaken voor de fiets. De Tour de Force werkt aan de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets.

De Tour de Force wil de huidige positieve aandacht voor de fiets gebruiken om een Schaalsprong Fiets te realiseren. In een ‘ambitiedocument’ geeft de TdF de richting aan. Waar de focus de komende jaren op zal komen te liggen, hoe ambities worden omgezet en concrete acties. En voor het eerst ook met specifieke initiatieven gericht op specifieke fietsdoelgroepen.
 
utrecht.jpgSpeerpunten
De focus van de TdF richt zich de komende tijd vooral op thema’s die de partners het meest moeten helpen om een sterke groei van het aantal fietskilometers te bewerkstelligen. Zo’n thema is bijvoorbeeld ‘Fiets in de stad’, met als speciale aandachtspunten onder andere het vormgeven van het fietspad van de toekomst, het ondersteunen van gemeenten bij het moderniseren van de fietsparkeernormen, en de plek van de fiets in de omgevingsvisies.

Ander thema is ‘Fiets in de keten’ en dan gaat het onder meer om ‘mobiliteitshubs’, Park+Bike, fiets en (H)OV, en deelaanbod in dichtbebouwde gebieden.
‘Een hoogwaardig fietsnetwerk’ staat ook als thema op de agenda: uitbreiding en opwaardering van het fietsnetwerk en het benadrukken van het belang van veilige en vergevingsgezinde fietsinfrastructuur.
Naast het ‘Stimuleren van fietsgebruik en fietsinitiatieven’ krijgt verder ook ‘Draagvlak voor kennis over fiets’ speciale aandacht. En dan kan men vooral denken en het ontsluiten van data over fietsgebruik.

bakfiets.jpgVerschillende typen fietsers
De TdF benadrukt in de nota dat er uiteenlopende redenen zijn om te fietsen en de verschillende typen fietsers hebben behoefte aan verschillende faciliteiten.
Gemeen hebben alle fietsers dat ze moeten kunnen beschikken over de nodige vaardigheden, een goed en veilig netwerk en veilige stallingen. Fietsforensen hebben daarbij baat bij goede overstapvoorzieningen naar het ov en informatie over en vergoedingen voor fietsgebruik. Logistieke fietsers vragen om een netwerk geschikt voor de snelle en zware (cargo)bikes en veilige en goed gekozen overslaglocaties.
Kinderen wil je het liefst zo jong mogelijk zelf laten fietsen onder begeleiding van hun verzorgers. En voor scholieren en studenten biedt promotie van de (elektrische) fiets mogelijkheden, boven gebruik van het OV.
Voor recreatieve fietsers is een landsdekkend goed bewegwijzerde routenetwerk een voorwaarde. De snelle fietsers zien graag ruime brede en rechte fietspaden.

Opstappers, overstappers en doortrappers
De TdF introduceert verder drie speciale categorieën fietsers, namelijk ‘Opstappers’ (kinderen, gehandicapten, nieuwe Nederlanders, toeristen en expats), ‘Overstappers’ (naar nieuwe type fietsen, zoals de elektrische fiets, speed pedelec, driewieler, cargobike of racefiets) en ‘Doortrappers’ (mensen die dreigen te stoppen met fietsen, zoals ouderen). Wat deze fietsers nodig hebben, is voor elk van deze categorieën anders. Maar in het algemeen geldt dat de vaardigheid van het fietsen aandacht vraagt en dat men condities kan scheppen om het gebruik van (specifieke type) fietsen te ervaren, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een (elektrische) fiets of (elektrische) cargobike.
 

Andere financiering

‘Daar waar we nu projecten koppelen aan het beschikbare fietsbudget, is het de kunst om dit om te draaien. De gewenste modal split kan dan leidend zijn voor het maken van keuzes, inclusief de financiering’, zo stelt de TdF. Maar de realisatie van de plannen vraagt hoe dan ook aanzienlijke investeringen. Om de Schaalsprong Fiets in de 50 grootste Nederlandse steden te realiseren is er zo’n €1,8 miljard tot 2027 nodig, zo becijferde de TdF eerder al. En om in de parkeerbehoeften bij stations te voorzien, is tot 2030 zo’n €430 miljoen extra nodig.

Behalve aan investeringen voor de fiets uit het Mobiliteitsfonds en een andere verdeling van provinciale en gemeentelijke middelen, wil de TdF ook inzetten op grotere bijdragen uit gebiedsontwikkeling en het Preventiefonds. En op bijdragen van andere financiers dan
de huidige overheden. ‘Gebiedsexploitaties kunnen alle kosten en baten van een ontwikkeling in zich opnemen, dus ook de aanleg van fietsinfrastructuur. En het positieve effect van fietsen op de gezondheid zou zich ook kunnen uitbetalen. OV-concessies kunnen breder worden opgepakt door ook fiets(parkeer)voorzieningen op te nemen.’

Hoe verder?
Om de ambities om te zetten in concrete acties, zullen de betrokken organisaties in beeld brengen welke activiteiten zij daartoe uitvoeren cq. gaan uitvoeren. In een nieuw uitvoeringsprogramma zullen die acties worden gebundeld. In een jaarlijks voortgangsbericht worden de vorderingen bijgehouden. Dat bericht maakt onderdeel uit van de Bestuurlijk Overleg MIRT in het najaar. Periodiek voert Tour de Force verder een kwantitatieve analyse uit op de fietsinfrastructuur en het fietsgebruik.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tour de Force: anders denken, anders financieren, anders ruimte verdelen

Scroll naar boven