Fietsberaad
Nieuwsbrief
30 juni 2016

De ploegen

A. Financieringsploeg
B. Technologieploeg
C. Ketenploeg
D. Ploeg van de regionale routes
E. Ruimtelijke ploeg
F. Gezondheids- en participatieploeg

Lees verder »

In het kort

De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijke overheden in Nederland. Zij hebben zich verenigd in een bestuurlijk platform met als doel in hun beleid meer prioriteit te geven aan de fiets. Meer fietsgebruik draagt namelijk bij aan de verwezenlijking van belangrijke maatschappelijke ambities op het gebied van bijvoorbeeld ruimte, economie, milieu, gezondheid en participatie.

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Daarom zijn er verschillende ploegen aan het werk gezet om belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten met als doel gunstige randvoorwaarden te creëren voor meer en veilig fietsgebruik.

Jaarlijks organiseert de Tour de Force een maatschappelijke Fietstafel met de bestuurders van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisorganisaties. Samen bespreken ze de resultaten van de ploegen, ontwikkelingen in actuele thema’s en de gezamenlijke Agenda Fiets voor het komend jaar en verder (tot 2020).

Lees verder »

 

Nieuws uit de Tourleiding

In juni kwam de Tourleiding van de Tour de Force onder voorzitterschap van Filip van As bijeen om de voortgang in de Tourploegen te bespreken, stil te staan bij relevante dossiers en ontwikkelingen en verder te werken aan de gezamenlijke Agenda Fiets. Wanneer er belangrijke resultaten en aanbevelingen zijn vanuit de ploegen, dan geleidt de Tourleiding deze door naar de bestuurlijke tafels van de verschillende overheden. Besluitvorming daar moet leiden tot het verbeteren van de randvoorwaarden voor meer en veilig fietsgebruik in Nederland.

Lees verder »

Inspirerende ketenplannen met voorbeeldfunctie

image

De fiets speelt een belangrijke rol in de keten met openbaar vervoer. De fiets is naast lopen het meest gebruikte vervoermiddel om naar station of halte te komen. Maar in die keten is veel nog niet goed geregeld. Bij verschillende stations en knooppunten kun je nog geen fiets huren. Informatie daarover ontbreekt. Reserveren is nog niet mogelijk. Voor het huren zijn verschillende pasjes nodig. Allemaal zaken waar de Ketenploeg oplossingen voor zoekt. 

Lees verder »

Best practices gezocht

image

Wat maakt een stad een tot een fietsstad? Natuurlijk speelt de ruimtelijke planning en de fietsinfrastructuur daarbij een belangrijke rol. Naast beleid om bijvoorbeeld autogebruik te ontmoedigen en fietsgebruik te promoten. Maar wat is samenhang tussen deze elementen? En waarom ziet de ene stad meer kans om die samenhang te benutten, dan de andere? 

Lees verder »

Werken aan open standaard voor fietstags

image

Moderne detectie- en internettechnologieën bieden veel toepassingsmogelijkheden en kansen voor fietsers, marktpartijen en overheden. Zo kan het helpen bij het terugvinden van fietsen en het beter organiseren van het fietsparkeren. Het kan handig zijn als je wilt onderzoeken waar dat nieuwe fietspad moet komen. Het kan onderdeel zijn van verkeersveilige communicatie tussen voertuigen. Het kan bovendien van pas komen als je een onderdeel voor je fiets wilt bestellen. Een chip in de fiets – een fietstag –  staat dan ook bovenaan de actielijst van de Technologieploeg.

Lees verder »

Belemmeringen regionale routes wegnemen

image

Het fietsgebruik in stedelijke gebieden groeit sterk en de e-fiets maakt het gebruik van de fiets op langere afstanden naar de steden toe aantrekkelijker. Met de aanleg van snelle fietsroutes spelen wegbeheerders in op deze ontwikkeling. Maar hoe haal je het maximale profijt uit dergelijke routes en welke belemmeringen staan een verdere uitrol in de weg? De Regionale routeploeg is bezig met een brede inventarisatie van kansen en belemmeringen in alle provincies en vervoerregio’s.

Lees verder »

Fietsvoorzieningen anders financieren

image

Fietsbeleid wordt traditioneel gefinancierd uit mobiliteitsbudgetten van overheden, met als belangrijkste spelers de gemeenten, provincies, vervoerregio’s, wegbeherende waterschappen en het ministerie van IenM. Maar fietsen heeft niet alleen mobiliteitsvoordelen. Zo is fietsen gezond, dus ook bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar heeft er baat bij als hun cliënten meer gaan fietsen. En fietsen spaart ruimte, dus kan geld opleveren in gebiedsontwikkelingsprojecten. 

Lees verder »

GGD’s promoten de fiets

image

Fietsen is goed voor de gezondheid. En met de fiets zijn veel meer winkels, bedrijven en voorzieningen bereikbaar dan lopend of met het openbaar vervoer. Toch zijn er ook wijken waar kinderen en volwassenen niet over een fiets beschikken of die weinig gebruiken. GGD’s, welzijnsorganisaties en gemeenten spannen zich in om verschillende doelgroepen te benaderen en te stimuleren tot (meer) fietsgebruik.

Lees verder »


Tour de Force

Met de Tour de Force willen de gezamenlijke overheden de 'kracht van de fiets' benutten om een forse impuls te geven aan vijf breed gedragen maatschappelijke ambities: Vitale burgers, steden en stedelijke regio's, een vitaal landelijk gebied en een vitaal Nederland.

Info

Meer informatie over de Tour de Force is te vinden op www.tourdeforce2020.nl

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op deze nieuwsbrief. Het abonnement is gratis.

U kunt zich aan- of afmelden via deze pagina

Twitter