Kenniscentrum voor fietsbeleid

Breed draagvlak voor ‘Tour de Force’ voor de fiets

18-06-2015

Overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gaan zich de komende jaren samen inzetten om de mogelijkheden van de fiets nog beter te benutten. Speerpunten zijn onder andere de inrichting van binnensteden, de fiets in het voor- en natransport, regionale routes, gezondheid, en de inzet van nieuwe technologieën.

plaatje

Zie ook www.tourdeforce2020.nl

Het fietsgebruik in ons land is ongekend hoog. Ruim een kwart van alle verplaatsingen gaat per fiets. De fiets heeft Nederland behoed voor verkeersinfarcten zoals we die in veel buitenlandse steden kennen en bijgedragen aan goede leefomstandigheden in onze binnensteden. Maar de fiets is ook van belang voor de vitaliteit van het landelijk gebied, zeker wanneer minder ov beschikbaar is.
Om die rol ook in de toekomst te kunnen vervullen, zijn extra inspanningen vereist. Dat is de aanleiding voor de Agenda Fiets 2015­2020. Een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de vervoerregio's (van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de stadsregio Amsterdam), Unie van Waterschappen en Rijk. Een ‘Tour de Force’, die start op het moment dat in Utrecht de Tour de France vertrekt.

Er gebeurt al veel om het fietsgebruik te stimuleren en fietsen nog veiliger en comfortabeler te maken. Met deze Tour de Force willen de initiatiefnemers vooral gunstige randvoorwaarden scheppen voor dergelijke initiatieven. 
Geheel in stijl komt er een Tourleiding die bestaat uit vertegenwoordigers van alle overheidslagen. Deze Tourleiding zet op deelterreinen ploegen aan het werk, waar naast overheden ook marktpartijen, maatschappelijke organisaties en wetenschap in zitten.

Tourleiding

De Tourleiding staat onder aanvoering van Filip van As (wethouder in Zwolle namens de VNG). Verder hebben zitting: Rian de Feijter de Feijter (dagelijks bestuur Waterschap de Scheldestromen, namens de Unie van Waterschappen), René van Hemert (wethouder Rijswijk namens de vervoerregio’s), Jan-Bert Dijkstra (directeur Beter Benutten namens de rijksoverheid). IPO volgt later, vanwege de recent gehouden provinciale verkiezingen.

De Tourleiding zet actuele onderwerpen nadrukkelijk op de agenda, zoals de snelheidsverschillen en drukte op fietspaden, enkelvoudige fietsongevallen, de organisatie rond stationsstallingen en de regelgeving rond de speed pedelec. 
Eenmaal per jaar organiseert de Tourleiding een landelijke bestuurlijke overlegtafel fiets om problemen en oplossingen in kaart te brengen met vertegenwoordigers van de overheden, VNG, IPO, vervoerregio’s, UvW en marktpartijen als BOVAG, RAI, FIPAVO, vervoerders, maatschappelijke organisaties (ANWB, Fietsersbond, Natuur&Milieu, VVN) en samenwerkingsverbanden (Centrum Aanpak Fietsdiefstal, Platform 31, Stichting Landelijk Fietsplatform).

De Tourleiding zet verder zes ploegen aan het werk. De financieringsploeg gaat op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden die verder gaan dan de traditionele roep om meer subsidie van de rijksoverheid. Ploegleider is Erwin van der Krabben, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Radbouduniversiteit. 
De technologieploeg richt zich op de voorwaarden voor het optimaal benutten van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld een open standaard voor tags op de fiets. Ploegleider is Jeroen Snijders Blok, COO bij de Accelgroup, bekend van onder andere Batavus.
De ketenploeg kijkt onder andere in hoeverre inzet van de (e-)fiets ervoor kan zorgen dat de bus onlangs een teruglopend aanbod een aantrekkelijk alternatief blijft. En in hoeverre huur- en deelfietsen en elektronische fietskluizen een rol spelen als laatste schakel in auto- en OV-verplaatsingen. De ploegleider is Frank van Setten, adjunct-directeur bij Arriva.
De ploeg van de regionale routes richt zich op voorstellen hoe de regiefunctie effectief is te regelen, wat betreft de planontwikkeling, financiering, aanleg, bewegwijzering, marketing en onderhoud van fietsroutes. De ploegleider is Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland.
De gezondheid- & participatieploeg verkent hoe op lokale schaal de fiets is te benutten voor doelgroepen die te weinig bewegen of niet meedoen in de maatschappij.
De ruimtelijke ploeg tenslotte richt zich vooral op de bijdrage van de fiets aan het functioneren en vitaal houden van de steden.

De organisatie van de Tour de Force wordt gezamenlijk gefinancierd door Rijk en de overige overheden.

Op de foto: Filip van As (op de achtergrond) geeft tijdens het NationaalFietscongres op 18 juni het startschot voor twee ploegleiders: Conny Bieze, (gedeputeerde van  Gelderland en leider van de ploeg van de regionale routes) en Jeroen Snijders Blok (COO bij de Accelgroup en leider van de technlogieploeg). Rechts achter: Marjolijn Sonnema,  plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en dagvoorzitter Üthe Lehman.

Klik hier voor meer foto's


Dit is een bericht van Tour de Force 2020.
Naar www.tourdeforce2020.nl
Artikel
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
Beleidsnota
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.
Etienne Bral (Fietsersbond)
19-06-2015 @ 09:27

Schitterend idee, met alle ondersteuningsmiddelen (elektrische) kan de fiets best een "boost" gebruiken. De automobiliteit neemt weer toe en de steden slibben weer dicht. De luchtkwaliteit in de steden is nauwelijks toegenomen ondanks al die zgn. schonere auto's. De normen voor de luchtkwaliteit zullen nog strenger (moeten) worden dus er staat ons een zware koers te wachten.

Mag ik nog een niet onbelangrijk item toevoegen dat de krachtinspanning nog zal verhogen: een diefstal(preventie)ploeg en zij kunnen de zwarte trui (met maskertje) verdienen. Het ontmoedigt namelijk veel mensen om de fiets te nemen naar plaatsen waar hun fiets vaak gestolen wordt dus het gebruik zal volgens mij ook toenemen door een goede bestrijding en preventie van fietsendiefstal. Ook het gebruik van duurdere fietsen (pedelec, S-pedelec en velomobielen) wordt door kleptofobie afgeremd. Sowieso lijkt het mij aardig dat naar analogie van de Tour de France hier ook truien zijn te verdienen voor goede ideeën.

Correctie bij de ketenploeg staat er: "dat de bus onlangs een teruglopend aanbod een aantrekkelijk alternatief blijft" daar moet m.i. het woord "onlangs" vervangen worden door "ondanks" 

Etienne actief lid Fietsersbond afdeling Delft e.o.

 

 

 

Etienne Bral (Fietsersbond)
19-06-2015 @ 16:33

@Broekstra

1 Na een beetje zoeken deze helm: http://www.cratoni.de/de/bike-fahrrad voor je eigen veiligheid en zoals ik zelf heb gemerkt voor de bescherming van je ogen waarin bij hoge snelheid (stekende) insekten en stofdeeltjes flinke schade kunnen aanrichten.

2. Inderdaad een maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen zoals in onze verkeerswetgeving geldt. Snorfietsen met een kruissnelheid 25 km/u die zie je niet vaak, ze zijn opgevoerd tot over de 40 km/u (sorry snelheidsmeter doet het niet) of door tandwielen te vervangen geeft de snelheidsmeter foute waarden aan.

3. Auto's rijden binnen de bebouwde kom gemiddeld 30km/u, de kruissnelheid ligt hoger. De consumentenbond heeft een speed pedelec getest (tot een bepaalde snelheid hoefde je niet eens te trappen bij die geteste fiets) en zij zeiden dat hij 45 km/u reed (zie hun site) en een bromfiets mag een vermogen tot 4 kW hebben dus veel van die speed pedelecs zullen in 2017 ook een veel hoger vemogen hebben en krijgen op de weg  bij sterke zijwind ook veel meer ruimte om windstoten van 8o km/u op te vangen zoals motoren en bromfietsen ook doen  ipv op een smal fietspad Bedenk dat snelheid een vectorgrootheid is:45 km/u vooruit en 80 km/u wind van opzij reken deze Pythogoras rekensom even uit (zie ook de Ronde van Vlaanderen van dit jaar)..Als fietser begeef ik mij ook elke dag tussen vrachtwagens en auto's op zgn. 60 km/u wegen.

4. Wat is duurder een auto of een speed pedelec? Wat moeten die elektrische bromfietsers dan zeggen voor hen gelden ook die extra kosten.

5. Met de juiste kennis (rijbewijs) en ervaring zie ik speed pedelecs helemaal niet als groot gevaar alleen wel op de huidige vaak smalle fietspaden of -stroken waar ze net als die opgevoerde snorfietsen toch een gevaar vormen. En als je het fietsen Europees bekijkt zie je dat fietsen met die snelheid op die zeer smalle, onoverzichtelijke fietsstrookjes in andere landen helemaal niet gaat.

Etienne actief lid Fietsersbond afdeling Delft e.o.

Etienne Bral (Fietsersbond)
20-06-2015 @ 10:12

Ik heb het hele verhaal gelezen in "Fietsverkeer" en las dat diefstalbestrijding onder de technologieploeg valt. Het is de vraag of dit uitsluitend technologisch opgelost kan worden, want er zit ook nog een psychosociaal element aan vast: willen de mensen geld en moeite besteden om het uit te voeren. Ook informatie bij pleisterplaatsen zoals theaters, bioscopen, fitnesszalen en winkels over hoe en waar je je fiets veilig kunt stallen en waarom (diefstalcijfers)  is al een enorme aanrader. Het is nu afwachten hoe en wat en dan tussentijdse discussies over de details hoop ik.

Etienne actief lid Fietsersbond afdeling Delft e.o.

Xander Verduijn (Gemeente Utrecht)
01-07-2015 @ 11:54

Het lijkt mij essentieel dat er mensen met kennis over het gedragsaspect in de verschillende teams komen.

Automatisch gedrag: Wanneer denkt iemand na over zijn manier van reizen? 95% van de keuzes worden automatisch gemaakt. Communiceer bijv op het moment dat de afrit dicht gaat ivm wegwerkzaamheden, dan is de persoon genoodzaakt na te denken over zijn manier van reizen en staat misschien open voor een snelfietsroute met de elektrische fiets, of de bus en een huurfiets. En probeer tegelijkertijd de werkgevers te laten ondersteunen door faciliteren van (korting op) een abonnement van de bus en/of huurfietsfiets

Ketengedrag: Wat in de achtereenvolgende stappen van de reis maakt dat de persoon niet met de fiets kan/wil gaan? En is dat te verbeteren?  Hoe ver moet je lopen om bij je fiets te komen? Is er omkleedgelegenheid op het werk? Worden er kinderen of boodschappen gehaald op de terugreis?

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: