Kenniscentrum voor fietsbeleid

Wegvakken

Artikel
Theo Zeegers , Ketting
2004 Gedetailleerd artikel van de Fietsersbond over de gewenste breedte van de verschillende soorten fietspaden.
Rapport
Hans Godefrooij (DTV), Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2008 Fietsberaadpublicatie met aanbevelingen en praktijkvoorbeelden over de vraag of fietspaden langs 80-km-wegen omgebouwd moeten worden tot parallelwegen.
Rapport
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015 Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Factsheet 2010 Een factsheet van de SWOV: overzicht van de veiligheidskennis over fietspaden en fietsstroken bij GOW's, plus kruispuntoplossingen. Inclusief veel literatuurverwijzingen.
Rapport
CROW-Fietsberaad
2014 In mei 2012  publiceerde CROW- Fietsberaad de eerste versie van het “Keuzeschema sanering van palen op fietspaden”, dat een tweeledig doel had. Sindsdien heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met een groot aantal partijen de aanbevelingen uit het keuzeschema getoetst in de praktijk. Deze publicatie geeft een uitgebreide samenvatting van alle onderzoeksresultaten.
Artikel
Ursula Lehner-Lierz , Fietsverkeer
2005 Overzicht van ervaringen met fietsstroken in Duitsland en Zwitserland, plus feiten over aanbevolen breedten.
Artikel
Theo Zeegers , Ketting
2004 Gedetailleerde informatie over gewenste breedten van typen fietsstroken.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 38
2016 Bredere fietspaden, betere markering en veiliger bermen kunnen het aantal enkelvoudige ongevallen terugdringen. Een aantal pilotprojecten laat zien waar de mogelijkheden liggen.
Artikel
Theo Zeegers - Fietsersbond , Ketting nr 189, pag 6-7.
2008 Vrijliggende fietspaden of fietsstroken op verkeersaders? Een beschouwing van argumenten.
Artikel
Theo Zeegers - Fietsersbond , De Ketting, nr 185, maart 2007
2007 Over CROW-publicatie 'Handreiking landbouwverkeer'.
Rapport
Dr. M. de Goede, C. Obdeijn, MSc, Dr. Ir. A.R.A. van der Horst
2013 Onderzoek mnet al doel door middel van cameraobservaties inzicht te krijgen in het gedrag op fietspaden en daarbij de relatie met verkeersveiligheid te leggen. Er is specifiek gekeken naar de interactie tussen verschillende groepen fietsers op recreatieve fietspaden (duinpad), conflicten waarbij fietsers in dezelfde richting fietsen en naar de invloed van de infrastructuur op het gedrag van verschillende fietsersgroepen op drukke, stedelijke fietspaden. De geobserveerde conflicten zijn geanalyseerd met behulp van de DOCTOR (Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) conflict observatiemethode waarmee de aard en ernst van conflicten tussen fietspadgebruikers in kaart is gebracht.
Artikel
Jan van der Horst - Fietsersbond , De Ketting, nr 184, dec. 2006
2006 Uitleg over de oplossingsrichtingen voor 'grijze wegen', zoals omschreven in de Ontwerpwijzer Fietsverkeer.