Kenniscentrum voor fietsbeleid

Rotondes en tweerichtingspaden

Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 18
2008 In een nieuwe CROW-publicatie over turborotondes komt ook de positie van de fietser aan de orde. En dan met name de vraag of en wanneer fietsers in danwel uit de voorrang meelopen.
Artikel
Paul Schepers - Rijkswaterstaat DVS, Dick de Waard - Rijksuniversiteit Groningen , Fietsverkeer 26
2010 Tweerichtingsfietspaden brengen op kruispunten meer risico’s met zich mee dan eenrichtingsfietspaden omdat automobilisten niet rekenen op de fietsers die uit onverwachte richting  komen. Als het niet anders kan, zijn de risico’s wel terug te dringen met speciale maatregelen.
Notitie 2008 Standpunt van het Fietsberaad over CROW-aanbeveling 257 over Turborotondes. Zie tabblad 'gerelateerde items' voor reactie CROW.
Notitie 2003 CROW-Publicatie 126a is een aanvulling op Publicatie 126 (Eenheid op rotondes, 1998) en bevat aanbevelingen voor de vormgeving van veilige fietsoversteken op rotondes binnen de bebouwde kom.
Presentatie
Peter Kroeze , Ligtermoet en Partners
2008 Analyse van enkele oplossingen voor ‘fietsers op drukke rotondes’, anders dan de steeds vaker toegepaste turborotonde. Concrete oplossingen zoals gerealiseerd in Maastricht, Harderwijk en Utrecht worden in deze presentatie (voor een Fietsberaad-bijeenkomst, mei 2007) beoordeeld, op basis van feitenmateriaal over ontwerp en ongevallen.
Rapport
A. Dijkstra - SWOV , SWOV, rapport R-2004-14
2005 Fietsveiligheid bij wel of geen rotonde, wel of geen fietsvoorzieningen en wel of geen voorrang voor fietsers op fietspaden.
Nieuws 2007 Binnen de bebouwde kom zouden fietsers op rotondes moeten meelopen in de voorrang. Dat stelt het ministerie van V&W nog eens nadrukkelijk. V&W dringt er bij gemeenten op aan om de CROW-richtlijn over rotondes ook op dit punt te volgen. 'Het blijft van belang om zoveel mogelijk de uniformiteit in de uitvoering van deze richtlijn te handhaven.'
Artikel
Paul Schepers, Dick de Waard, Willy Sweers en Peter Kroeze , Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
2010 Voor automobilisten die bij een t-aansluiting of kruispunt een voorrangsgerechtigd fietspad kruisen is waakzaamheid vereist. Nog meer geldt dat bij tweerichtingenfietspaden vanwege fietsers uit de onverwachte richting (van rechts vanuit een zijstraat). Die zijn vaak bij ongevallen betrokken. Dit artikel bespreekt overwegingen bij de keuze tussen eenrichtings- en tweerichtingenfietspaden en mogelijke compenserende maatregelen als een tweerichtingenfietspad de beste keuze is.
Rapport
Schepers, J.P., Voorham, J. , Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
2010 Oversteekongevallen met fietsers. Het effect van infrastructuurkenmerken op voorrangskruispunten.
Rapport 2005 SWOV-rapport over de relatieve onveiligheid van fietsers bij de voorrang op rotondes - en de reacties van de Fietsersbond.