Kenniscentrum voor fietsbeleid

Provinciaal en regionaal fietsbeleid

Provincies hadden tot in de jaren negentig slechts een beperkte taak in fietsbeleid. Vooral de veiligheid van fietsers op en langs provinciale wegen was hun zorg (wegbeheerders-taak) - en daarnaast recreatieve fietsroutes/fietspaden. De aandacht voor recreatief fietsen is gebleven; de laatste jaren vooral in knooppunten-bewegwijzering en fietsrouteplanners. Daarnaast zijn provincies echter nu vaak primair bezig met de vervolmaking van een dekkend interlokaal fietsnetwerk. Zeker niet alleen door zelf infra-werken te realiseren; ook door stimulering en subsidiëring van gemeenten. Zie de beschouwingen over GDU-bestedingen en de betrokkenheid met lokaal beleid zoals zichtbaar in het fietsplan van Drenthe en vooral in de aanpak van Noord-Brabant. Verder ook door sterk te sturen op realistische uitvoeringsplanningen (zie fietsplan Zuid-Holland). Voor stadsregio’s geldt vaak nog sterker dat de kerntaak in fietsbeleid ligt in het coördineren van de realisatie van een goed (regionaal) fietsnetwerk. De kaart van dat netwerk (zie Twente) en de coördinatie tussen gemeenten (zie Haaglanden) staat centraal. Algemeen is een toegenomen aandacht voor iets langere utilitaire fietsroutes te zien, vaak tussen steden of tussen stad en randgemeente (voorbeelden Breda - Etten Leur en ‘Met de fiets minder files’).

Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 26
2010 Najaar 2009 werd in de Tweede Kamer gevraagd wat decentrale overheden uitgeven aan fietsbeleid. Voor Verkeer & Waterstaat was deze vraag aanleiding om een poging te doen alle fietsbudgetten van alle Nederlandse overheidspartijen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Daaruit blijkt dat er door de gezamenlijke overheden per jaar in totaal minstens € 410 mln wordt uitgeven.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 24
2010 Weinig fietspaden van het 1500 kilometer lange Friese fietsroutenetwerk voldoen aan alle provinciale inrichtingseisen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Fryslân. Met een wagen vol meetapparatuur zijn onder andere breedte, verharding en kruisingssituaties in kaart gebracht.
Artikel 2003 De GDU, in werking sinds 1996, heeft niet geleid tot minder subsidies voor fietsinfrastructuur.
Rapport 2006 Handreiking van SLF over de voor- en nadelen van knooppunt-bewegwijzering, met aanbevelingen en stappenplan.
Artikel 2003 De manier waarop de twaalf provincies en zeven kaderwetgebieden hun Gebundelde Doeluitkering (GDU) hebben geregeld, varieert sterk. Een overzicht.
Beleidsnota
Provincie Noord-Brabant , Provincie Noord-Brabant
2009 De nota 'Fiets in de versnelling' van de provincie Brabant koos uit een aantal opties om het fietsen in Noord-Brabant op een hoger plan te brengen, de meest ambitieuze variant: een voortrekkersrol van de provincie.
Artikel
Koos Louwerse , Fietsverkeer 21
2009 Ook als het gaat om fietsbeleid timmeren de stadsregio’s flink aan de weg, hoewel er wel grote verschillen zijn. Het aanleggen van de ontbrekende schakels in het regionale fietsnetwerk heeft meestal de hoogste prioriteit. Dat is vooral een kwestie van netwerken in het bestuurscircuit.
Artikel 2005 Zes jaar na het convenant Startprogramma Duurzaam Veilig is de veiligheid op waterschapswegen aanzienlijk toegenomen. Vooral op kruispunten en voor automobilisten. Voor fietsers is er weinig tot geen verbetering.
Beleidsnota
Provincie Utrecht , Provincie Utrecht
2016 Realisatieplan Fiets geeft aan welke investeringen in de coalitieperiode 2016-2020 worden gedaan in de provincie Utrecht.
Bestand
St Landelijk Fietsplatform
2015 De kwaliteitsmonitor is een landelijk onderzoek van het Fietsplatform dat regio’s prikkelt om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Getoetst wordt vooral op aspecten waarop de regio’s zelf invloed kunnen uitoefenen. De twaalf Nederlandse provincies en elf belangrijke toeristische regio’s zijn meegenomen.
Rapport
E.P.J.M. Hessels, B.P. Peters, W.J. de Kruijfr en O. van Boggelen , Goudappel Coffeng
2004 Systematische analyse van specifieke kansen en belemmeringen voor fietsgebruik in Brabantse steden; input voor een nieuwe PVVP.