Kenniscentrum voor fietsbeleid

Overzichten van cijfers en feiten

Rapport
Monique Geerdink, Anna Lambrechtse, Erik Warners (allen Berenschot) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2013 Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is sinds 2000 sterk gestegen. Om te voorkomen dat het aantal fietsgewonden blijft stijgen, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG willen, in samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten hierbij ondersteunen door best practices te verzamelen en een modelaanpak Veilig Fietsen op te stellen.  
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011 De vormgeving van wegen, fietspaden en andere infrastructuur kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van fietsongevallen. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van het probleem van de fietsongevallen en geeft een aantal oplossingsrichtingen. In de publicatie zijn Fietsberaadpublicaties 19a en 19b gebundeld.
Rapport
Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng), Judith Everaard (Oranjewoud) , AVV
2005 Onderzoek naar de relatie tussen de toename van fietsgebruik en verkeersveiligheid. Heldere conclusies per leeftijdsklasse en over belangrijke verschillen tussen steden.
Rapport
Alex van Loon, AVV , AVV
2003 Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van de maatregel die op 1 mei 2001 is ingevoerd ‘voorrang fietser van rechts’. Hiermee is de uitzondering van fietsers, snorfietsers, bromfietsers en overig langzaam verkeer op de algemene voorrangsregel ‘rechts gaat voor’ op gelijkwaardige kruispunten opgeheven.
Factsheet
SWOV , SWOV
2009 Breed overzicht van de veiligheidsaspecten van fietsers.
Rapport
W.A.M. Weijermars en I.N.L.G. van Schagen (red.) - SWOV , SWOV
2009 De maatregelen die in de periode 1998-2007 zijn genomen en passen binnen de Duurzaam Veilig-visie zijn ‘naar alle waarschijnlijkheid’ succesvol geweest. Het aantal verkeersdoden in Nederland is in de periode 1998-2007 met gemiddeld 5% per jaar gedaald.
Rapport
dr. ir. Wendy Weijermars, dr. Henk Stipdonk , SWOV
2015 Prognoses voor de aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden.
Rapport
Paul Schepers , Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
2014 Proefschrift van Paul Schepers dat zich richt op de vraag hoe de wegomgeving (netwerk- en wegkenmerken) de verkeersveiligheid voor fietsers beïnvloedt via effecten op risico en blootstelling aan risico.
Rapport
Ligtermoet+Louwerse , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1997 Het uitgebreide Evaluatierapport van het Masterplan Fiets, later samengevat opgenomen in het Eindrapport MPF.
Rapport
Dr. ir. W.A.M. Weijermars, dr. A. Dijkstra, dr. M.J.A. Doumen, drs. H.L. Stipdonk, drs. D.A.M. Twisk & prof. ir. F.C.M. Wegman , SWOV
2013 Bij Duurzaam Veilig ging het tot nu toe vooral om ongevallen met en tussen motorvoertuigen. Maar het zijn tegenwoordig vooral ongevallen zonder motorvoertuigen die de ongevallenstatistieken domineren. Met dit rapport geeft de organisatie een eerste aanzet om de Duurzaam Veilig-visie nadrukkelijker toe te passen op ongevallen zonder motorvoertuigen, waarvan het bij 98% gaat om fietsongevallen.
URL 2007 De SWOV-kennisbank biedt zeer veel feitelijke informatie over verkeersveiligheid.