Kenniscentrum voor fietsbeleid

Overzichten van argumenten voor fietsgebruik en fietsbeleid

Om fietsbeleid bij gemeenten uit te bouwen, zijn argumentaties over de maatschappelijke voordelen van fietsbeleid van groot belang. In de loop der tijd zijn op veel punten in mogelijke of benodigde argumentaties bewijsvoeringen ontwikkeld. Natuurlijk in de eerste plaats: Fietsbeleid werkt, is goed voor de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit, heeft nog veel potentieel en is de wens van veel burgers. Zie vooral Drie mythen over fietsbeleid ontkracht en Bewijzen voor effectiviteit fietsbeleid.Een mooie compilatie van argumentaties: het hoofdstuk ‘Waarom fietsbeleid zinvol is’ in Fietsberaad publicatie 9. Beleidswijzer fietsverkeer; Kennis voor fietsbeleid gebundeld. In Nordrhein-Westfalen is een mooie brochure verschenen die fietsbeleid als middel neer zet om tal van doelen rond stedelijke kwaliteit te bereiken: Nahmobilität im Lebensraum Stadt.

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Jos Hengeveld (DHV Ruimte en mobiliteit) , Fietsberaad
2010 Met verkeersmodellen is voor een middelgrote stad (Alkmaar) onderzocht wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, leefbaarheid en volksgezondheid als het fietsgebruik met 10 procent toe- of afneemt.
Rapport
Lucas Harms, Peter Jorritsma en Nelly Kalfs - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) , KiM
2007 Om het inzicht in belevingsaspecten van mobiliteit te vergroten, een studie naar subjectieve ervaringen rondom het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer. Welke vervoerwijze vinden Nederlanders het prettigst, hoe oordeelt men over de auto, de fiets en het openbaar vervoer, welke gevoelens en emoties gaan hiermee gepaard?
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 19
2008 De maatschappelijke kosten/baten van de fiets laten zich niet eenvoudig uitrekenen. Behalve een betere gezondheid, levert  substitutie van autoritten door fietsritten ook op andere punten winst op. Bijvoorbeeld omdat de fiets nauwelijks milieuproblemen kent. Er is geen onderzoek bekend dat alle aspecten dekt. Maar de optelsom van een aantal deelonderzoeken maakt wel duidelijk dat de maatschappelijk winst aanzienlijk is. De vraag is wel hoe die winst te verzilveren.
Rapport
Ingrid Hendriksen en René van Gijlswijk , TNO Kwaliteit van Leven
2010 In dit TNO rapport zijn tien argumenten voor het gebruik van de fiets onderbouwd.
Brochure
AGFS, P3 Agentur, Planerbüro Südstadt , AGFS
2007 Brochure uit Nordrhein-Westfalen die fietsbeleid nadrukkelijk plaats in een breder kader van buurtmobiliteit'(Nahmobilität), waarmee een groot aantal doelen van stedelijke kwaliteit samenhangen.
Artikel
Hans Nijland (NMP) en Bert van Wee (TU Delft) , Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 2006
2006 Een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar de (gemonetariseerde) voor- en nadelen van fietsen, de factoren die van invloed zijn op het fietsgebruik en de implicaties daarvan voor onderzoek en beleid.
Artikel 2003 Uit een historische studie naar de ontwikkeling van fietsgebruik, uit vergelijkingen tussen gemeenten en uit de Fietsbalans blijkt: fietsbeleid werkt, op langere termijn. [Fietsverkeer - 2003]
Brochure
Karl Reiter, Susanne Wrighton en Marta Carvalho (FGM-AMOR)
2010 In deze vertaalde publicatie van Trendy Travel (www.trendy-travel.eu), oorspronkelijk uitgegeven door de stad Graz, 20 goede redenen om de fiets te nemen.
Rapport 2002 Rapport met argumenten m.b.t. milieu, economie, bereikbaarheid e.d. voor decentrale overheden die fietsbeleid willen stimuleren.