Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nationaal fietsbeleid

Het moderne fietsbeleid van de Rijksoverheid startte zo ongeveer met de demonstratieprojecten in o.a. Den Haag. Later volgde het uitputtend geëvalueerde fietsroutenetwerk van Delft. Het waren voorbereidingen tot de intensieve rol van de Rijksoverheid in het fietsbeleid via het Masterplan Fiets van de jaren negentig - zie het evaluatierapport en het eindrapport. Tegenwoordig is er een wat meer afstandelijke, faciliterende rol voor het Rijk. Minder intensief qua zichtbaarheid en sturing; even intensief qua budgetten. Zie Cycling in the Netherlands. Deze minder sturende rol wordt in het algemeen probleemloos aanvaard, ook in de ‘fiets-wereld’. Vanuit de overtuiging dat er op decentraal niveau in het algemeen sprake is van een volwassen fietsbeleid, dat geen sterke sturing vanuit het Rijk meer nodig heeft. Landelijk fietsbeleid vergelijkend, kan men zo op het eerste gezicht de indruk hebben dat er in Nederland weinig meer gebeurt (zie het OECD-overzicht); de waarheid is dat het niet langer een sterke centrale regie kent. Het Rijk staat aan de lat voor die zaken die de decentrale overheden zelf niet kunnen regelen. Kennisontwikkeling en kennisverspreiding in de eerste plaats, waartoe het Fietsberaad is opgezet (evaluatie Fietsberaad). En verder tal van losse onderwerpen die eigenlijk inherent bij de Rijksoverheid horen. Zoals fietsparkeervoorzieningen bij stations, centrale aanpak van fietsdiefstal, eisen aan fietsbergingen in het Bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen en interlokale fietsroutes als anti-file maatregel.

Brochure
Mobycon / Fietsberaad / Ligtermoet & Partners , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009 Een mooie brochure over fietsgebruik en vooral fietsbeleid in Nederland. Nog in print beschikbaar in Frans, Duits en Spaans (zie links onderaan de pagina). De Engelse versie is alleen digitaal te verkrijgen.
Rapport
Tour de Force , Tour de Force
2016 De Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een Nationale Fietsagenda 2020 opgesteld waarin een aantal doelstellingen is geformuleerd en maatregelen worden aangegeven om dat doel te bereiken. Speerpunten zijn onder andere: meer ruimte voor de fiets in steden en betere overstapmogelijkheden op het openbaar vervoer.
Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 26
2010 Najaar 2009 werd in de Tweede Kamer gevraagd wat decentrale overheden uitgeven aan fietsbeleid. Voor Verkeer & Waterstaat was deze vraag aanleiding om een poging te doen alle fietsbudgetten van alle Nederlandse overheidspartijen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Daaruit blijkt dat er door de gezamenlijke overheden per jaar in totaal minstens € 410 mln wordt uitgeven.
Rapport
Birgitta Jansen-de Been, Jolanda van Oijen , XTNT
2005 De in opdracht van V en W door XTNT uitgevoerde evaluatie van het Fietsberaad.
Beleidsnota 2004 Het aangepaste actieplan Aanpak Fietsdiefstal van het landelijke IVP-project legt een sterk accent op identificatie, aangifte en registratie.
URL 2008 Met het project Fiets filevrij! dat valt onder het FileProof programma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, willen de Fietsersbond en lokale en regionale overheden hier wat aan doen.
Artikel
Otto van Boggelen en Victor Molkenboer - Fietsberaad , Fietsverkeer nr. 28
2011 Met het zetten van haar handtekening installeerde Tineke Netelenbos op 26 september 2001 het Fietsberaad. In de kern is het Fietsberaad in die tien jaar hetzelfde gebleven: een beetje eigenzinnig en vooral degelijk kenniscentrum met veel nadruk op de praktische toepasbaarheid van de kennis en een directe band met de mensen uit de praktijk.
Beleidsnota
Annelies Dijkzeul, Rogier van Schelven, Freek Kuipéri , Kwink Groep
2015 Met het Actieplan Fietsparkeren bij Stations1 wil het ministerie van Infrastructuur samen met gemeenten, NS en ProRail een bijdrage leveren aan het wegwerken van de tekorten aan fietsparkeerplekken bij stations. Het Actieplan heeft een looptijd van 2012 tot 2020. In het Actieplan is vastgelegd dat in 2015 een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Doel van deze evaluatie is inzicht te geven in de tot nu toe behaalde resultaten, knelpunten en oplossingsrichtingen voor het vervolg van het Actieplan Fietsparkeren.
Beleidsnota
Ministerie van I&M , Ministerie van I&M
2011 Met bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen provincies en gemeenten tot 2020 circa 90.000 extra stallingen bouwen op stations. Dit gebeurt op de stations langs de trajecten waar in de toekomst spoorboekloos wordt gereden; Utrecht – Amsterdam, Den Haag – Rotterdam Utrecht - Den Bosch en Schiphol – Amsterdam – Almere - Lelystad.
Rapport
Ligtermoet+Louwerse / Klats publiciteit en reclame , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1998 Het Eindrapport van het MPF uit 1998, met enerzijds een samenvatting van de evaluatie en anderzijds een beschrijving van alle uitgevoerde projecten.
Rapport
Stichting Landelijk Fietsplatform
2011 Agenda om de komende jaren de kwaliteit  van de recreatieve routenetwerken (het LF-net en de regionale knooppuntnetwerken) te bewaken en te verbeteren.
Rapport 2004 Boekje van OESO over het nationaal fietsbeleid in Europese landen, op basis van een vragenlijst-onderzoek. De decentralisatie van fietsbeleid in Nederland is hierin impliciet goed zichtbaar.