Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kosten-baten analyses

Kosten-baten analyses van fietsbeleid zijn nog weinig gebruikelijk; er is nog geen uitgewerkte en gestandaarsideerde rekenmethodiek. De laatste jaren js er wel duidelijke vooruitgang zichtbaar in het zakelijk-monetair beschouwen van kosten en baten van fietsbeleid. Zie het overzicht van Fietsbeleid: wat levert het op? Verder is vooral de methodiek die nu voor Kopenhagen uitgewerkt is (Economic evaluation of cycle projects: methodology and unit prices), misschien de basis voor steviger kosten-baten analyses in de toekomst.

Rapport
Kees van Ommeren en Willem Goedhart , Decisio
2012 Het ministerie van I&M gebruikt de OEI-methodiek (Overzicht Effecten Infrastructuur) voor het opstellen van koste-batenanalyses. Voor fietsinfrastructuur is deze methode tot op heden niet of nauwelijks ingezet, mede omdat de investeringsbedragen veelal relatief beperkt zijn. Daarom heeft het I&M aan Decisio en Transaction Management Centre opdracht gegeven een quick scan uit te voeren naar mogelijkheden om OEI in te zetten voor fietsmaatregelen.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 19
2008 De maatschappelijke kosten/baten van de fiets laten zich niet eenvoudig uitrekenen. Behalve een betere gezondheid, levert  substitutie van autoritten door fietsritten ook op andere punten winst op. Bijvoorbeeld omdat de fiets nauwelijks milieuproblemen kent. Er is geen onderzoek bekend dat alle aspecten dekt. Maar de optelsom van een aantal deelonderzoeken maakt wel duidelijk dat de maatschappelijk winst aanzienlijk is. De vraag is wel hoe die winst te verzilveren.
Artikel
Hans Nijland (NMP) en Bert van Wee (TU Delft) , Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 2006
2006 Een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar de (gemonetariseerde) voor- en nadelen van fietsen, de factoren die van invloed zijn op het fietsgebruik en de implicaties daarvan voor onderzoek en beleid.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 29
2012 Een autosnelweg kost enkele tientallen miljoen per kilometer, een spitsstrook altijd nog pakweg drie miljoen euro. Maar voor een half miljoen leg je ook een volwaardig fietspad aan. Natuurlijk komt er veel meer kijken bij de afweging auto of fiets. Toch rijst de vraag of de fiets wel voldoende 'tussen de oren' zit bij de beleidsmakers. De ontwikkeling van een kosten-batenanalyse, ofwel een fiets-KBA, zou hieraan kunnen bijdragen.
Artikel
Bert van Wee (TU Delft) en Hans Nijland (MNP) , Milieu, jrg 12, nr 3.
2007 Overzicht van gegevens over de baten van fietsen en fietsbeleid, specifiek de gezondheidsbaten
Artikel
Bert van Wee, TUDelft / Maria Börjesson. KTH , CVS 2015
2015 Beleidsopties voor transportinfrastructuur worden in vele landen van te voren beoordeeld op basis van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Voor fietsbeleidsopties is dat veel minder gangbaar. Dit paper bediscussieert de mogelijkheden om potentiële beleidsopties gericht op fietsen te beoordelen met behulp van een MKBA. 
URL 2014 Met de webtool MKBA Fiets kunnen verschillende maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) voor fietsprojecten gemaakt worden. In een MKBA worden alle relevante maatschappelijke baten van een project in kaart gebracht en vergeleken met de kosten van het project. Om een goede vergelijking te kunnen maken worden de effecten onder één noemer geschaard door ze in euro's te waarderen. Daarmee ontstaat een integraal en zo objectief mogelijk overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van een fietsproject. Omdat een aantal belangrijke parameters van de webtool MKBA fiets verouderd is, is de webtool verwijderd van de website van fietsberaad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Decisio.  
Rapport
Stichting Habitat Platform, I-ce Interface for Cycling Experience en de VNG , VNG Uitgeverij
2000 Een rapport met een overzicht van de kosten en baten van het fietsen.