Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik van allochtonen

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Robert Jansen (Goudappel Coffeng) , Fietsberaad
2007 Globale prognoses van de gevolgen die de vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen kunnen hebben op het fietsgebruik.
Rapport 2006 Nadere analyse op het materiaal van de allochtonen-studie van SCP, specifiek gericht op aanknopingspunten voor beleidsmaatregelen.
Rapport
Rik Verhoeven , XTNT Experts in traffic and transport, Gemeente Den Haag, TU Delft
2009 Dit afstudeeronderzoek richt zich op de vervoerwijzekeuze van allochtonen, in het bijzonder in relatie tot het fietsgebruik onder allochtonen in twee Haagse wijken.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008 Er bestaat nauwelijks gemeentelijk fietsbeleid gericht op allochtonen, terwijl er alle aanleiding toe is. Fietsberaadpublicatie 11c: 'Allochtonen in het fietsbeleid' gaat hierover. In dit artikel wordt geïnventariseerd wat er wel aan lokale activiteiten gebeurt en worden de conclusies uit de publicatie weergegeven. 
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 28
2011 Koester de fietslessen, adviseerde een Fietsberaadpublicatie in 2007 over de mobiliteit van allochtonen. Dat is in het huidige economische en politieke klimaat nog niet zo makkelijk. Bovendien blijven nogal wat initiatieven steken in goede voornemens. De aloude fietsles bij het buurthuis lijkt aan modernisering toe.
Rapport
Marie-José Olde Kalter , Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)
2008 In dit onderzoek is gekeken of mobiliteitsgedrag van allochtonen herleid kanworden tot sociaal-culturele kenmerken. 
Rapport
R.P.C. Roozen, MSc, F.M. van Maaren , Labyrinth onderzoek & advies
2016 Fietsdocenten geven in Utrecht fietsles aan allochtone vrouwen. Die gaan daardoor ook daadwerkelijk vaker fietsen, zo blijkt uit een onderzoek onder deelnemers. Bovendien bevorderen de lessen de sociale cohesie. 
Rapport
Thijs Koolhof
2013 Eerder onderzoek toonde al aan dat er verschillen bestaan tussen het fietsgebruik van dé autochtoon en dé allochtoon. Wat zijn die verschillen, wat is de reden ervoor en kunnen die worden verkleind door (ander) fietsbeleid? Thijs Koolhof heeft hier onderzoek naar gedaan in het kader van zijn master studie Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Rapport
Aafke Verbeek , Universiteit Wageningen
2007 Een verkennend onderzoek naar de verklarende factoren voor de mate van fietsgebruik onder Marokkanen in Amsterdam.
Rapport 1995 Allochtone bewoners van oude stadswijken fietsen om een aantal redenen minder dan autochtone, aldus een conclusie uit een vergelijking per woonwijk van de mobiliteit van beide groepen.