Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meer verkeersdoden onder 80 plus-fietsers

2017

Door fietsongevallen zonder motorvoertuigen en onder fietsende 80-plussers vallen steeds meer verkeersdoden.
 

Dat blijkt uit de Monitor Verkeersveiligheid waarin de SWOV uiteenzet hoe de verkeersveiligheid zich in 2016 ontwikkeld heeft.

In 2016 vielen 629 verkeersdoden en 21.400 ernstig verkeersgewonden in het Nederlandse verkeer. Daarmee is het aantal verkeersdoden voor het derde jaar op rij niet afgenomen en het aantal ernstig verkeersgewonden hoger dan ooit.

Voor de meeste vervoerswijzen laten de aantallen verkeersdoden over de laatste tien jaar een dalende trend zien. Het aantal verkeersdoden onder fietsers is de laatste tien jaar echter niet duidelijk afgenomen. In 2016 vielen er 189 verkeersdoden onder fietsers.

Het aantal verkeersdoden bij enkelvoudige fietsongevallen is de afgelopen tien jaar toegenomen en ook het aantal verkeersdoden bij fiets-fietsongevallen lijkt eerder toe dan af te nemen, aldus de Monitor.

Over gewonde fietsers is door het ontbreken van betrouwbare cijfers minder bekend. Wel is het aandeel ernstig gewonden fietsers in het totaal volgens de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg de laatste tien jaar toegenomen. In 2016 was 64% van alle in het LBZ geregistreerde ernstig verkeersgewonden een fietser.

Verder is bekend dat van de ernstig verkeersgewonden meer dan de helft valt onder fietsers bij ongevallen zonder betrokkenheid van een motorvoertuig.

Uit de SWOV-cijfers blijkt verder dat bijna driekwart van de fietsdoden en bijna de helft van de in de LBZ geregistreerde ernstig verkeersgewonden onder fietsers 60 jaar of ouder is. Het aantal fietsdoden in deze leeftijdscategorie lijkt bovendien toe te nemen. Dat laatste geldt zeker voor fietsers van 80 jaar en ouder. In 2016 vielen er 61 verkeersdoden onder fietsers van 80 jaar en ouder. Dit is bijna een derde van het totale aantal fietsdoden.

De toenemende mobiliteit van vooral oudere fietsers – vooral door de opkomst van de elektrische fiets - verklaart voor een deel de ongunstige ontwikkeling in het aantal fietsslachtoffers, aldus de SWOV.

De SWOV pleit voor meer inzet op de ‘risicogestuurde aanpak’ die ook centraal zal staan in een nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 waaraan wordt gewerkt en dat eind 2018 moet verschijnen. Probleem is wel dat daarvoor ook vaak nog onvoldoende gegevens bekend zijn.

Rapport
dr. ir. Wendy Weijermars e.a. , SWOV
2017
Door fietsongevallen zonder motorvoertuigen en onder fietsende 80-plussers vallen steeds meer verkeersdoden. Dat blijkt uit de Monitor Verkeersveiligheid waarin de SWOV uiteenzet hoe de verkeersveiligheid zich in 2016 ontwikkeld heeft.   
Mieke Kouwenberg (Gemeente Ouderamstel)
04-01-2018 @ 15:48

Dit is al langere tijd een verontrustende ontwikkeling. De rijksoverheid heeft daartoe een project laten ontwikkelen, dat als 'Doortrappen' wordt gelanceerd. Mijns inzien is dtt project ook bij CROW bekend.  Zou misschien wel goed zijn om dat nog eens onder de aandacht te brengen naast deze verontrustende informatie? 

Met vriendelijke groet,

Mieke Kouwenberg,
Duivendrecht.  (=gemeente Ouder-Amstel, een der pilot-gemeenten van het project 'Doortrappen')

P. Lomito
05-01-2018 @ 10:59

 Volgens mij valt er veel af te dingen van de beweringen in bovenstaand artikel.

 Door fietsongevallen zonder motorvoertuigen en onder fietsende 80-plussers vallen steeds meer verkeersdoden.

Het aantal fietsdoden is al zo'n 10 jaar vrijwel ongewijzigd, uiteraard wel met jaarlijkse variaties maar de trend is gelijk en zelfs licht dalend. Wel is het zo dat van de fietsdoden de meeste vallen onder de 80-plussers door een eenzijdig ongeval, meestal een val tijdens het opstappen of een botsing met stilstande objecten (vaak paaltjes). In de geciteerde bewering ligt bovendien de valse suggestie besloten dat het verkeer onveiliger is geworden voor fietsers en ook dat is niet correct. Het tegendeel is zelfs waar, het fietspad is veiliger geworden omdat er meer fietskilometers worden afgelegd en risico moet altijd gezien worden in relatie tot de verkeersdeelname.

In 2016 vielen er 61 verkeersdoden onder fietsers van 80 jaar en ouder. Dit is bijna een derde van het totale aantal fietsdoden.

Ook hier wordt gesuggereerd dat het stijgende aantal verkeersdoden een gevolg is van méér 80-plussers die in het verkeer omkomen. Nu is het wel zo dat het aantal 80-plusser dat op de fiets ten val komt en daaraan overlijdt stijgt maar dat is vooral te verklaren uit de vergrijzing... er zijn elk jaar meer 80-plussers die blijven fietsen zodat ook het aantal fietsdoden in die categorie zal stijgen, het totaal aantal fietsdoden blijft echter nog steeds gelijk.

 

Je zou ook kunnen zeggen dat we blij moeten zijn met het toenemende aandeel 80-plussers die op de fiets komen te overlijden, want het betekent dat mensen steeds langer fit blijven en kunnen blijven deelnemen aan het verkeer.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: