Kenniscentrum voor fietsbeleid

Zwolle start 'Fiets je fit!'

25-04-2012

In samenwerking met Fietsberaad start de gemeente Zwolle met het stimuleringsproject ‘Fiets je fit!’. Het doel van het project is om het fietsgebruik op wijkniveau te stimuleren via de gezondheidzorg.

plaatje

Doelgroepen zijn bewoners die inactieve leefstijl hebben en daarnaast hulp ontvangen van de zorgverleners. Vanwege haar grote diversiteit aan bevolkingsgroepen is de wijk Holtenbroek gekozen. Tot november 2012 adviseren huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten en wijkverpleegkundigen hun cliënten die baat hebben bij frequent fietsgebruik om deel te nemen aan het proefproject. De deelnemers krijgen gedurende hun deelname een begeleiding op maat en kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten zoals een fietsreparatie of een leenfiets. Daarnaast organiseert een aantal vrijwilligers voor de deelnemers diverse fietsactiviteiten. Opzet is om de deelnemers 40 dagen lang 20 minuten per dag te laten fietsen. Het resultaat van het proefproject ‘Fiets je fit!’ wordt geëvalueerd door het aantal deelnemers en hun prestaties te meten en de gezondheid van de deelnemers aan begin en einde van de pilot te onderzoeken. De inspanning van de deelnemers wordt beloond met de kans op het winnen van een prijs, waaronder een fiets. Geinteresseerden kunnen zich ook aanmelden via de website van de gemeente Zwolle.

Het is voor het eerst dat een dergelijk project in Nederland wordt uitgevoerd. Vanuit fietsbeleid gaat het om een nieuwe doelgroep. Vanuit gezondheidsbeleid is er wel veel aandacht voor bewegen, maar vaak meer sport gerelateerd en minder gericht op frequent fietsgebruik. Met het stimuleren van het fietsgebruik, draagt ‘Fiets je fit!’ ook bij aan de doelstellingen van Zwolle Gezonde Stad. Hoewel Zwolle Gezonde Stad zich in eerste instantie richt op een gezonde leefstijl van kinderen, zijn het de volwassenen die het goede voorbeeld geven.

Voor gemeenten die aan de slag willen met stimuleren van fietsgebruik door zorgverleners heeft het Fietsberaad een publicatie uitgegeven (zie gerelateerde items.)

Nieuws
2005
Uit een studie die is gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Neurology blijkt dat het geheugen van ouderen langer op peil blijft bij voldoende lichaamsbeweging.
Nieuws
2005
Gemotoriseerd verkeer heeft een enorme impact op de gezondheid van mensen en op de omgeving. Investeringen met als doel het fietsgebruik te vergroten, verdienen zich terug als de gezondheidseffecten in aanmerking worden genomen, aldus de World Health Organization.
Nieuws
2005
Mensen die regelmatig bewegen hebben een hogere levensverwachting en leven langer gezond dan inactieve volwassenen. Met matige beweging, zoals wandelen, fietsen, tuinieren of rustig zwemmen, wint een vrouw gemiddeld 1,5 jaar en een man 1,4.
Nieuws
2006
Het zou ons ook niet verbazen als iedere euro besteed aan goede fietsmaatregelen, zichzelf dubbel en dwars terugverdient en een hoger rendement heeft dan tal van andere infrastructuurprojecten waar momenteel geld aan wordt besteed. Dat zou er extra voor pleiten de fiets als een zelfstandig vervoermiddel te zien en niet alleen als een middel om de autoproblemen te verminderen. Dit stellen professor Bert van Wee (TU-Delft) en onderzoeker Hans Nijland (Milieu- en Natuur Planbureau) in een artikel in het tijdschrift Milieu.
Nieuws
2006
Investeringen in fietsvoorzieningen die ertoe leiden dat mensen gaan fietsen, leveren per geactiveerde fietsers 1200 euro per jaar op. Dat is tenminste de conclusie van Fins onderzoek naar de baten van fietsinvesteringen
Nieuws
2006
Nederlanders worden steeds zwaarder. Het gemiddelde gewicht van volwassenen neemt toe met 0,5 kg per jaar. Als er meer fietspaden worden aangelegd en mensen vaker naar het werk fietsen, kan de stijging worden teruggedrongen.
Nieuws
2008
Als iemand besluit om voortaan te gaan fietsen, levert dat een maatschappelijk rendement op van €500,- per jaar. Dat is de optelsom van de gezondheidwinst, minder luchtverontreiniging en minder congestie. Zo blijkt uit een Engelse studie.
Artikel
Bert van Wee (TU Delft) en Hans Nijland (MNP) , Milieu, jrg 12, nr 3.
2007
Overzicht van gegevens over de baten van fietsen en fietsbeleid, specifiek de gezondheidsbaten
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 19
2008
De maatschappelijke kosten/baten van de fiets laten zich niet eenvoudig uitrekenen. Behalve een betere gezondheid, levert  substitutie van autoritten door fietsritten ook op andere punten winst op. Bijvoorbeeld omdat de fiets nauwelijks milieuproblemen kent. Er is geen onderzoek bekend dat alle aspecten dekt. Maar de optelsom van een aantal deelonderzoeken maakt wel duidelijk dat de maatschappelijk winst aanzienlijk is. De vraag is wel hoe die winst te verzilveren.
Presentatie
Hans Nijland , Planbureau voor de Leefomgeving
2008
Presentatie over fietsen en gezondheid, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst "De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid."
Nieuws
2008
Het overgrote deel van de jeugd wil best meer bewegen en vindt het ook best prettig om meer te bewegen. De stap om daadwerkelijk meer te gaan bewegen lijkt echter een brug te ver. De infrastructuur voor een actieve leefstijl (fietspaden, trottoirs, speelterreinen, sportaccommodaties) is voor verbetering vatbaar. En de intensiteit van het verkeer en de daarmee gepaard gaande onveiligheid vormen een barrière voor een lichamelijk actief woon-school verkeer. Dit stelt TNO in het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007.
Nieuws
2009
Getting young people ages 12-17 to move sufficiently is one of the major challenges for the near future. The majority of youths doesn’t mind moving more. But converting the intention into action seems to be a bridge too far. Infrastructure for an active lifestyle (bike paths, pavements, playgrounds, sports centres) could do with improvements. And traffic volumes and the ensuing danger impede a physically active school commute, states TNO in 'Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007'.
Nieuws
2009
Werknemers die regelmatig naar hun werk fietsen, zijn minder vaak ziek. Zij verzuimen gemiddeld ruim één dag per jaar minder dan hun niet-fietsende collega’s. Als werkgevers in Nederland fietsen naar het werk extra stimuleren, kan hun dit 27 miljoen per jaar besparen.
Presentatie
Ingrid Hendriksen , TNO Kwaliteit van Leven
2009
Ingrid Hendriksen presenteerde de Gezondheidseffecten van elektrisch fietsen op de bijeenkomst 'Kansen voor de elektrische fiets'.
Nieuws
2009
Employees cycling regularly to work are less often ill. They miss work on average over one day a year less than their non-cycling colleagues. If employers in the Netherlands would promote commuting by bicycle more, this might save them 27 million Euro annually.
Nieuws
2009
In het nieuwe boek ‘Fietsen als medicijn’ van de Fietsersbond vertellen gewone mensen hoe fietsen hen weer gezonder maakte. En deskundigen leggen de medische waarde van het fietsen uit.
Nieuws
2010
Als 10 procent van de autoritten tot 7,5 km wordt vervangen door fietsritten, neemt het aantal verkeersdoden toe met 4 tot 8. Er vallen ongeveer 500 meer ernstig verkeersgewonden. Maar omdat lichamelijke beweging gunstig is voor de volksgezondheid leidt meer fietsen per saldo tot een betere volksgezondheid.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 19
2008
The social costs/benefits of bicycles can not easily be calculated. Apart from better health, substituting car trips for cycling provides advantages in other fields as well. For instance because cycling has hardly any environmental drawbacks. There is no study that covers all aspects, but adding up a number of substudies clearly demonstrates that the social profit is considerable. The question remains how this profit can be cashed.
Nieuws
2010
De eerste resultaten van het Rotterdamse project 'Op de fiets werkt beter!' zijn hoopgevend. Meer dan de helft van de deelnemers gaat er qua conditie al meetbaar op vooruit.
Nieuws
2010
Ondanks alle gevaren die je als fietser tegen kunt komen in het verkeer, is het toch een stuk gezonder om de auto te laten staan en met de fiets te gaan. Dat stelt het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Nieuws
2010
Despite all the dangers a cyclist may encounter in traffic, it is still healthier by far to abandon the car in favour of cycling. This is the conclusion drawn by IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) of Universiteit Utrecht and Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Nieuws
2010
De bewijzen dat fietsen goed is voor de gezondheid stapelen zich op. Ook een recente publicatie in the American Journal of Public Health onderstreept dit nog eens. Hoe meer wandel- en fietsverplaatsingen, hoe lager het aantal mensen met obesitas.
Nieuws
2011
If 10 per cent of short car trips (up to 7.5 km) are replaced by bicycle trips, the number of traffic fatalities in the Netherlands will increase by 4 to 8. There will be an additional 500 serious casualties. But as more exercise is conducive to public health, an increase in cycling leads to improved public health overall.
Nieuws
2010
The evidence that cycling is good for your health is piling up. Recently a publication in the American Journal of Public Health has underlined this: the more trips on foot or by bicycle, the lower the number of obese people.
Nieuws
2011
 De gezondheidseffecten van het fietsen overtreffende ruimschoots de risico’s van verkeeronveiligheid en luchtverontreiniging waaraan fietsers worden blootgesteld. Zo bespaarde invoering van de leenfiets in Barcelona jaarlijks 12 mensenlevens.
Nieuws
2011
 The health benefits of cycling amply exceed the risks of traffic dangers and air pollution that cyclists are subject to. The introduction of rental bikes, for instance, saved 12 lives annually in Barcelona.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Sarah Pos (NIGZ), Mariëlle Schipperen (NIGZ), Gerard van der Zanden (NIGZ) , KpVV-Fietsberaad
2012
De centrale vraag in deze handreiking is op welke manier eerstelijns zorgverleners een rol kunnen spelen bij het stimuleren van fietsgedrag van hun patiënten?

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: