Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsparkeerkencijfers 2010

Fietsberaad
2010

Notitie met fietsparkeerkencijfers, waarmee bepaald kan worden hoeveel fietsparkeerplekken er nodig zijn bij een functie.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

LET OP!
In opdracht van CROW, is DTV Consultants bezig met een actualisering van de fietsparkeerkencijfers. Om de cijfers te kunnen actualiseren, wilt DTV Consultants een beeld krijgen van hoeveel fietsen op dit moment geparkeerd staan bij allerlei voorzieningen. Zij voeren zelf tellingen uit, maar kunnen ook uw hulp goed gebruiken.

Klik hier voor meer informatie.

 

Inleiding 

Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorziening wordt bij voorkeur bepaald op basis van tellingen. Dat biedt de beste garantie dat het aanbod voldoet aan de vraag. In een aantal situaties is het echter lastig of onmogelijk om tellingen uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het nieuwbouw betreft. In dergelijke situaties kan met behulp van kencijfers het gewenste aantal fietsparkeerplekken berekend worden. Dit is vooral van belang als in het ontwerp van het gebouw of de openbare ruimte rekening gehouden moet worden met grote aantallen fietsen.

De fietsparkeerkencijfers in deze notitie zijn door het kenniscentrum Fietsberaad ontwikkeld in samenwerking met adviesbureau Goudappel Coffeng. Het Fietsberaad wil de kencijfers de komende jaren verder verbeteren. Daarvoor zijn zoveel mogelijk nieuwe tellingen nodig. Iedereen kan daaraan bijdragen door tellingen in te voeren in de Fietsparkeertool op de www.fietsberaad.nl. (Let op: de fietsparkeercijfers 2010 zijn nog niet verwerkt in de Fietsparkeertool)

Toelichting op de methode en fietsparkeerkencijfers

De nieuwe fietsparkeerkencijfers zijn in twee stappen ontwikkeld. In de eerste stap is de behoefte aan fietsparkeerplekken bepaald op basis van algemene gegevens over diverse functies, zoals het aantal bezoekers, het maatgevende uur, de parkeerduur en de modal split. Dit is vergelijkbaar met aan aanpak voor autoparkeren op verkeersgeneratie.nl.
In de tweede stap zijn de cijfers uit de eerste stap getoetst aan de praktijk en eventueel bijgesteld. Daarvoor is in het voorjaar van 2009 een groot aantal tellingen verricht. Ook de tellingen van gebruikers van de Fietsparkeertool zijn hiervoor gebruikt. Toch kan met de beschikbare tellingen slechts een beperkt deel van de kencijfers getoetst worden aan de praktijk. Vandaar het streven van het Fietsberaad om in de komende jaren meer tellingen te verzamelen. De kolom ‘validatie’ in de tabel met Fietsparkeerkencijfers geeft weer in welke mate het kencijfer getoetst is aan de praktijk.

Marges

De gepresenteerde kencijfers zijn gemiddelden per functie voor heel Nederland. In de praktijk is er vaak sprake van een grote spreiding in de behoefte aan fietsparkeerplekken. Deze spreiding is op twee manieren verwerkt in de kencijfers. In de eerste plaats is voor zover de data dit toelaten een onderscheid gemaakt naar locatie (centrum, rest bebouwde kom etc). Bij scholen is onderscheid gemaakt naar de grootte van de school. Daarnaast is rekening gehouden met het fietsgebruik in een gemeente (zie kolom spreiding gemeenten). Het minimum is het kencijfer voor een gemeente met een zeer laag fietsgebruik en het maximum geldt voor een gemeente met een zeer hoog fietsgebruik. De correctiefactoren zijn berekend op basis van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (zie paragraaf 6). Een tabel met het fietsgebruik per gemeente staat op de website het Fietsberaad.


Algemene opmerkingen bij tabel fietsparkeerkencijfers

  • De fietsparkeerkencijfers zijn bedoeld voor solitaire functies. Ze zijn dus niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals binnensteden.
  • Het drukste moment in de week of in het jaar is maatgevend voor het kencijfer. De tabel in paragraaf 5 geeft het maatgevende moment voor de verschillende functies weer. Bij het verrichten van tellingen kan deze tabel gebruikt worden om het juiste telmoment te bepalen. In deze tabel staat ook hoe de eenheden voor de grootte van de functies omgerekend kunnen worden naar alternatieve eenheden.
  • Standaard is een marge van +20% in de kencijfers verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra parkeercapaciteit is gewenst is, omdat fietsers de lege plekken ook moeten kunnen vinden (frictieleegstand). Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een beperkte groei van het fietsgebruik te kunnen opvangen.
  • De kencijfers staan geheel los van de normen in het Bouwbesluit (of eventuele andere wettelijke bepalen in de toekomst). In het Bouwbesluit staan de minimale normen waaraan bij nieuwbouw of verbouwingen voldaan moet worden. Met de kencijfers kan het beleidsmatig gewenste aantal fietsparkeerplekken bepaald worden.
  • Voor werklocaties wordt zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen werknemers en bezoekers. Aan de fietsparkeerplekken voor werknemers worden hogere eisen gesteld (bij voorkeur inpandig).
  • Treinstations zijn niet opgenomen in de kencijfers. De verschillen tussen de stations zijn te groot. ProRail heeft gedetailleerd inzicht in de behoefte per station.

Voor de volgende functies zijn kencijfers opgesteld:

Kantoren
Kantoor (personeel)
Kantoor met balie (bezoekers)

Basischolen
Basisschool (leerlingen)
Basisschool (medew)

Middelbare scholen en ROC's
Middelbare school (leerl)
Middelbare school (medew)
ROC (leerlingen)
ROC (medewerkers)

Winkelen en boodschappen
Winkelcentrum
Supermarkt
Bouwmarkt
Tuincentrum

Gezondheidszorg en voorzieningen
Apotheek (bezoekers)
Apotheek (medewerkers)
Begraafplaats
Crematorium
Gezondheidscentrum (bezoekers)
Gezondheidscentrum (medew.)
Kerk/moskee
Ziekenhuis (bezoekers)
Ziekenhuis (medewerkers)

Horeca en verblijfsrecreatie
Fastfoodrestaurant
Restaurant (eenvoudig)
Restaurant (luxe)

Sport, cultuur en ontspanning
Bibliotheek
Bioscoop
Fitness
Museum
Sporthal
Sportveld
Sportzaal
Stadion
Stedelijke evenement
Theater
Zwembad (openlucht)
Zwembad (overdekt)

Woning Rij- en vrijstaande woning
Appartementen (met fietsenberging)
Appartementen (zonder f-berging)
Studentenhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst
2011
Met Fietsparkeertool kunt u de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij een functie berekenen en eigen tellingen invoeren. 
Factsheet
2010
Een overzicht van het fietsgebruik per gemeente op alle afstanden en op de korte afstanden, inclusief betrouwbaarheidsmarge.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: