Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tijd voor een sterrenwaardering voor fietspaden?

03-12-2012

Heeft het zin om waarderingssysteem voor fietsvoorzieningen op te zetten, naar analogie van EuroRAP dat is ontwikkeld voor autowegen? Een eerste verkenning van de ANWB leert dat daar nogal wat haken en ogen aan zitten.

plaatje

De ANWB test dit jaar en volgend jaar alle provinciale wegen op de veiligheid van de infrastructuur. Dat gebeurt binnen het EuroRAP-programma dat binnen heel Europa wordt toegepast. Een speciale meetwagen maakt gedetailleerde beelden van de weg. Aan de hand van die beelden worden wegkenmerken vastgelegd, zoals de breedte van de rijbaan tussen lijnen, afstand tot harde objecten in berm, snelheidslimieten, kruispunttypen, enzovoort. De resultaten leiden tot een waardering in sterren. Opzet is om wegbeheerder zo een handvat te bieden waarmee deze op een kosteneffectieve manier wegen veiliger kunnen maken. Of een dergelijke aanpak zich ook leent voor fietsvoorzieningen buiten de bebouwde kom was het onderwerp van een stage van een derdejaars NHTV-student Robertjan Kuijten bij de ANWB.
Hij bekeek wat de invloed is van factoren als intensiteit, obstakels, effenheid, belijning, breedte, en dergelijke op de fietsveiligheid. Duidelijk is dat er een verband bestaat, maar ook dat er weinig bekend is over de mate waarin de verschillende factoren zoals bijvoorbeeld intensiteit en fietspadbreedte van invloed zijn. Dat vormt een eerste belemmering om een EuroRAP voor fietsers op te zetten. Verder vormt het gebrek aan betrouwbare locatiegebonden verkeersongevallencijfers een struikelblok. Toch zien verschillende geraadpleegde deskundigen zo'n proactieve aanpak wel zitten, nu de blackspotmethodiek bij gebrek aan ongevallen en een tekort schietende ongevallenregistratie steeds minder soelaas biedt. Maar voor het zover komt, zal dus eerst het nodige onderzoek verricht moeten worden naar de relatie tussen wegkenmerken en ongevallen.
Overigens zijn sommige wegbeheerders provincies (Drenthe, regio Eindhoven) al aan de slag om de kwaliteit van het fietspadennetwerk te inventariseren, onder meer met gebruik van speciaal ingerichte meetauto's die de belangrijkste kenmerken vastleggen. Daarnaast kent ook de Fietsbond verschillende methoden om de kwaliteit van fietspaden in kaart te brengen met meetfiets- en auto.

Article
2003
De laatste jaren zijn binnen Europa vier methodes van benchmarking van gemeentelijk fietsbeleid ontstaan. De kenmerken ervan op een rij.
Article
2001
Uitleg over de Fietsbalans, waarmee de resultaten van gemeenten op fietsgebied worden vergeleken. En de eerste voorlopige analyses.
News
2008
Vlaanderen wil een sterrensysteem voor fietspaden invoeren. Fietspaden die voldoen aan alle veiligheids- en comforteisen kunnen maximaal vijf sterren krijgen.
Report
ARS T&TT
2010
Keuring van honderden km's regionale fietsroute in de Eindhovense regio, met de inzet van 2 meetauto's.
Peter Raadschelders (Alstom Transport)
03-12-2012 @ 15:52

Wellicht is eeen eerste inventarisatie mogelijk op basis van CROW richtlijnen.

Mijn ervaring is, zeker in de steden, dat de richtlijnen van CROW in veel gevallen niet gevolgd worden terwijl deze tot een veilige infra moeten leiden.

Fietspaden die hier niet aan voldoen, zouden zeker niet het predikaat veilig (of een lage ranking) moeten krijgen. In veel gevallen betreft het (te) smalle paden, voorrang op rotondes, overzichtelijkheid en de beruchte paaltjes.

Ander punt is (gebrek aan) onderhoud. Fietsersbond doet elk jaar praktijkproeven met de "meetfiets" waarvan de resultaten meetellen voor "fietsstad van het jaar" maar ook voor dit soort zaken gebruikt kunnen worden.

Bas Hendriksen (Loendersloot Groep)
07-01-2013 @ 12:24

Naast de meetfiets beschikt de Fietsersbond ook over de fietsrouteplanner, waarin voor elk wegvak o.a. geinventariseerd wordt welk type wegdek, de kwaliteit van het wegdek, de mate van verlichting, de mate van verkeershinder, de mate van groen en of een fietspad solitair is of langs een drukke weg ligt. Deze informatie verwerken wij in de diverse routetypen, die de bezoekers van www.fietsersbond.nl/routeplanner kunnen gebruiken bij het verkrijgen van een (gratis) routeadvies.

Deze methode lijkt me exacter dan een sterrenwaardering, een systeem dat bovendien het gevaar in zich draagt om snel verouderd te zijn, bijvoorbeeld wanneer de verlichting vernieuwd wordt of wanneer het tegelpad wordt geasfalteerd zou het aantal toegekende sterren aangepast moeten worden.

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: