Kenniscentrum voor fietsbeleid

Minder pendelaars maar meer stadsfietsers in Groningen

25-03-2013

Over de periode 2000-2011 is sprake van een daling van het fietsverkeer met circa 9% in de regio Groningen. In de stad zelf is over dezelfde periode sprake van een sterke toename.

plaatje

De daling van het aantal fietsforensen verloopt overigens niet rechtlijnig. Vanaf 2006 is de dalende tendens omgebogen in een lichte stijging van het fietsverkeer. De groei van 2006 tot 2011 bedraagt circa 4%. Het Samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen dat met deze cijfers komt tekent daarbij wel aan dat het fietsverkeer vanuit de regio naar de stad een diffuus beeld toont. Vanwege de lage aantallen kan een periode van slecht weer de tellingen aanzienlijk beïnvloeden. Verwacht wordt overigens dat de komst van de e-bike een kentering kan brengen. Door de e-bike van en naar Groningen kan het fietsverkeer de komende jaren stijgen met circa 5%.

Over dezelfde periode (2000-2011) is binnen de stadsgrenzen van Groningen sprake van een sterke toename (circa 28%). Ook in absolute aantallen is het fietsverkeer van groot belang: per etmaal passeerden in 2012 circa 126.000 fietsers het binnencordon. Groningen is dan ook een echte fietsstad: op diverse trajecten sprake van hoge intensiteiten, vergelijkbaar met het autoverkeer op binnenstedelijke wegen, aldus constateert de Regio.
Over de periode 2000-2012 is het autoverkeer in de stad zelf licht afgenomen. Sinds 2009 is echter sprake een trendbreuk: het autoverkeer is gedaald met circa 7%.De gesignaleerde trendbreuk in de ontwikkeling van het autoverkeer valt eveneens samen met een trendbreuk in de regionale bevolkingsontwikkeling. De groei van de regio komt in de laatste jaren voor het grootste deel (en in toenemende mate) voor rekening van de stad Groningen (in 2011 en 2012 circa 90%). Deze groei komt vooral voor rekening van de groep jongvolwassenen (20 tot 29 jaar) die in de stad Groningen toch al oververtegenwoordigd is. Uit onderzoek van onder meer het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) blijkt dat juist deze bevolkingsgroep in de afgelopen jaren steeds minder gebruik is gaan maken van de auto en meer van alternatieve vervoersvormen (openbaar vervoer en fiets), aldus de Regio.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: