Kenniscentrum voor fietsbeleid

Friesland komt met plan van aanpak fietsverkeersveiligheid

20-03-2013

Het ministerie van IenM vraagt gemeenten om dit jaar met een Actieplan Verkeersveiligheid te komen. Friesland komt alvast met een 'plan van aanpak' waarin wordt vastgelegd welke acties er vanuit de provincie op touw zullen worden gezet.

plaatje

Het feit dat gemeenten dit jaar met een Actieplan Verkeersveiligheid moeten komen is overigens bij veel gemeenten niet bekend. Een recente rondvraag van het Fietsberaad leert dat zo'n vier op de tien gemeenten nog van niets weet en van de overige gemeenten moet de helft er nog aan beginnen.
In Friesland werd al in 2012 door provincie een aanzet gegeven voor een 'plan van aanpak' fietsveiligheid, vooral bedoeld om het aantal doden en ernstig gewonden onder fietsers terug te dringen. In Friesland ligt het aantal ernstige fietssslachtoffers iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
In het 'plan van aanpak' meldt de provincie dat de Fietsersbond wordt gevraagd om een actieplan te ontwikkelen en uit te voeren om infrastructurele maatregelen bij de wegbeheerders onder de aandacht te brengen. Dit past volgens de provincie goed bij de afspraken die het Ministerie van I&M met lokale overheden heeft gemaakt om in 2013 de fietsonveilige situaties aan te pakken. In ieder geval moet daarbij aandacht zijn voor de knelpunten op het gebied van slecht aansluitende bermen, hobbels en scheuren in het wegdek en onveilig geplaatste paaltjes. De in 2010 uitgevoerde fietspadmonitor zou daarbij als input kunnen dienen voor een inventarisatie van knelpunten binnen Friesland aangevuld met lokale kennis vanuit de Fietsersbond. Andere aandachtspunten zijn slecht verlichte fietspaden, bestrijding van gladheid op fietspaden (ook buiten de winterperiode) en fietsverkeer bij omleidingen vanwege werkwerkzaamheden.
Hoog op de agenda staat verder het aanpakken van knelpunten met landbouwverkeer en het verbeteren van fietsoversteken. In overleg met politie Noord Nederland wordt verder een gericht handhavingsplan ontwikkeld ter voorkoming van fietsongevallen, met als onderwerpen: voorrang, snelheid en verlichting. Op het gebied van educatie staan Fietslessen voor basisschoolleerlingen, allochtone vrouwen en senioren op de rol evenals voorlichting over zwaar verkeer door chauffeurs. En er is aandacht voor campagnes over fietsverlichting en gebruik van de fietshelm bij jonge kinderen.
Ook de opkomst van de elektrische fiets wordt nauwlettend gevolgd. .
Daarnaast wil Friesland een rol spelen in de ontwikkeling van innovatieve producten ter bevordering van de fietsveiligheid, zoals de ouderenfiets en de fietsersairbag. Ook komt er een “Themadag fietsveiligheid”. Tijdens deze dag kunnen de nieuwste onderzoeksresultaten naar fietsverkeersveiligheid worden gepresenteerd aan wegbeheerders en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze dag wordt ook een ambassadeur Veilig Fietsen Fryslân gepresenteerd.

Policy memorandum
Provincie Friesland , Provincie Friesland
2013
In het plan van aanpak 'Fyts Feilich yn Fryslân' heeft provincie aan hoe men fietsongevallen wil voorkomen. 

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: