Kenniscentrum voor fietsbeleid

Duurzaam Veilig voor de fietser

22-03-2013

Bij Duurzaam Veilig ging het tot nu toe vooral om ongevallen met en tussen motorvoertuigen. Maar het zijn tegenwoordig vooral ongevallen zonder motorvoertuigen die de ongevallenstatistieken domineren. De SWOV wil binnen Duurzaam Veilig daarom nadrukkelijker rekening gaan houden met de fietsers.

plaatje

De toename van het aantal ernstig verkeersgewonden bij ongevallen zonder motorvoertuigen en het feit dat bij deze ongevallen relatief weinig verkeersdoden vallen, verklaren voor een belangrijk deel het verschil in ontwikkeling tussen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in Nederland. Op het moment dat Duurzaam Veilig ontwikkeld werd, was het probleem met betrekking tot ongevallen zonder motorvoertuigen, voor zover al aanwezig, niet duidelijk zichtbaar. Duurzaam Veilig besteedt tot nu toe dan ook niet expliciet aandacht aan deze ongevallen, aldus de SWOV. Met het rapport 'Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden' geeft de organisatie een eerste aanzet om de Duurzaam Veilig-visie nadrukkelijker toe te passen op ongevallen zonder motorvoertuigen, waarvan het bij 98% gaat om fietsongevallen.
Met de bestaande functionele eisen voor Duurzaam Veilig kom je al een heel eind, aldus het rapport. Zoals bijvoorbeeld het creëren van grote aaneengesloten verblijfsgebieden, routes zoveel mogelijk bekorten, meer uniformiteit bij verkeersoplossingen, conflicten met tegemoetkomend en kruisend verkeer voorkomen, voertuigsoorten scheiden en snelheid reduceren op conflictpunten. Speciaal met het oog op de fietsers zouden daar bovenop eisen kunnen worden gesteld aan de stroefheid van het wegdek, goede berijdbaarheid en geringe verkeershinder.
Een stap verder zou zijn om naast het autonetwerk een volledig autonoom fietsnetwerk te ontwikkelen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in fietsstroomvoorzieningen en fietsverblijfsvoorzieningen, met ieder een andere ontwerpsnelheid, dimensionering en inrichting.
In 2014 wil de SWOV met het onderzoek en de nadere uitwerking van de Duurzaam Veilig-visie voor fietsongevallen beginnen. Hiervoor zal ook nauwe samenwerking worden gezocht met andere partijen zoals het CROW, het Fietsberaad, beleids-makers, wegbeheerders en de Fietsersbond.

Report
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
De vormgeving van wegen, fietspaden en andere infrastructuur kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van fietsongevallen. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van het probleem van de fietsongevallen en geeft een aantal oplossingsrichtingen. In de publicatie zijn Fietsberaadpublicaties 19a en 19b gebundeld.
Report
Dr. ir. W.A.M. Weijermars, dr. A. Dijkstra, dr. M.J.A. Doumen, drs. H.L. Stipdonk, drs. D.A.M. Twisk & prof. ir. F.C.M. Wegman , SWOV
2013
Bij Duurzaam Veilig ging het tot nu toe vooral om ongevallen met en tussen motorvoertuigen. Maar het zijn tegenwoordig vooral ongevallen zonder motorvoertuigen die de ongevallenstatistieken domineren. Met dit rapport geeft de organisatie een eerste aanzet om de Duurzaam Veilig-visie nadrukkelijker toe te passen op ongevallen zonder motorvoertuigen, waarvan het bij 98% gaat om fietsongevallen.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: