Kenniscentrum voor fietsbeleid

Overview bicycle-related CROW-publications

2013

Fietsberaad is part of CROW. CROW has issued several bicycle-related publications in English. Below you'll find a list of these publications. 

Notice
2003
CROW-Publicatie 126a is een aanvulling op Publicatie 126 (Eenheid op rotondes, 1998) en bevat aanbevelingen voor de vormgeving van veilige fietsoversteken op rotondes binnen de bebouwde kom.
File
2010
Dit document bevat een samenvatting en de inhoudsopgave van de tweede versie van de Leidraad Fietsparkeren. De publicatie verschaft informatie om goed fietsparkeerbeleid op te zetten, te realiseren en in stand te houden. Onderwerpen: beleidsontwikkeling, planning, ontwerp, uitvoering, exploitatie, beheer en de vele verschijningsvormen van fietsparkeervoorzieningen. Hierbij is ook aandacht voor juridische en technische aspecten.
News
2005
Een nieuwe CROW-publicatie biedt verkeerskundigen en stedenbouwer een steuntje in de rug bij de herinrichting van straten en wijken.
Notice
2003
CROW-Publication 126a is a supplement to Publication 126 (Unity in roundabouts, 1998) and contains recommendations for the design of safe bicycle crossings on roundabouts within the built-up area. [summary]
File
2001
Leidraad fietsparkeren (guide to bicycle parking) provides information on policy development, planning, design, implementation, utilisation and the myriad incarnations of bicycle parking facilities.
News
2008
Het nieuwe ‘Handboek verkeersveiligheid’ van CROW telt maar liefst 548 pagina's. De uitgave bundelt dan ook vrijwel alle de kennis op dit gebied in Nederland. Of, zoals CROW zegt, het geeft een evenwichtige en inhoudelijke afspiegeling van de Nederlandse praktijk doordat alle relevante disciplines eraan hebben bijgedragen. Alleen de relatief ‘tijdloze kennis’ wordt behandeld. Hiertoe behoren onder meer modellen, methoden en techniek.
News
2012
ASVV 2012 heeft meer aandacht voor duurzaamheid en milieu en de ontwikkelingen op het gebied van basiskenmerken voor het wegontwerp. Ook zijn de parkeerkencijfers geheel vernieuwd en gecombineerd met de verkeersgeneratiecijfers.
URL
2006
In deze publicatie staat de wisselwerking tussen stedenbouw, landschapskunde en verkeers- en vervoerskunde centraal. Vanuit hun eigen specialisme kunnen de stedenbouwkundige en verkeerskundige werken aan wijken waar het verkeer goed doorstroomt en waar het prettig verblijven is. Een belangrijke stap op weg naar een duurzame, leefbare en verkeersveilige stad waarin de mens centraal staat.
URL
2006
Urban planners and traffic managers, each working from their respective specialist fields, can create districts that enjoy smoothly flowing traffic and are enjoyable places to be. The development or reconstruction of such districts, however, has to pay due attention to traffic safety, mobility and quality of life. This publication offers a comprehensive exploration and explanation of the issues involved. The result? A sustainable city that offers good quality of life and traffic safety, where the people who live and work there take centre stage.
URL
1994
Meer fietsen en minder autorijden is gunstig voor de bereikbaarheid en het milieu. Daarom stimuleert de rijksoverheid het fietsgebruik. Belangrijk daarbij is dat fietsen doelmatig en veilig gestald kunnen worden. In deze brochure leest u meer over het waarom en hoe van stallingsbeleid.
URL
2013
Leisure is de besteding van vrije tijd buitenshuis. Leisurevoorzieningen trekken veel verkeer aan. Maar voor veel van deze voorzieningen en evenementen is het niet mogelijk kengetallen te ontwikkelen. Deze publicatie helpt u op weg met een stappenplan. Gebruik hiervan geeft inzicht in het aantal verkeersbewegingen en de benodigde parkeercapaciteit. Ook krijgt u antwoord op de vraag hoe u om moet gaan met pieken en hoe u het gebruik van fiets en openbaar vervoer kunt stimuleren.
URL
2010
Deze publicatie bevat de basisgegevens voor voertuigen met in hoofdstuk 2 aandacht voor de fiets.
URL
2005
In deze publicatie vindt u concrete maatregelfiguren voor het werken op fiets- en voetpaden. De publicatie gaat in op de indeling van werkzaamheden naar verschillende typen fiets- en voetpaden. Ook eventuele aanvullende maatregelen op de naastgelegen rijbaan komen aan bod. Daarnaast is aandacht voor de specifieke verschillen tussen maarregelen voor fietspaden en voetpaden.
URL
2007
Een gevoel van onveiligheid kan invloed hebben op het verplaatsingsgedrag van mensen. Dit handboek helpt u om veiligheid mee te nemen bij de inrichting van de infrastructuur. Het handboek gaat in op ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten in relatie tot een veilige vervoerketen.
URL
2005
In deze publicatie leest u aan welke randrichtlijnen de bebakening en markering van wegen moeten voldoen. De publicatie behandelt erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en (nationale en regionale) stroomwegen. Voor iedere categorie vindt u unieke ontwerp- en inrichtingselementen. De richtlijnen sluiten aan bij de geldende wetgeving en de ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.
URL
2011
Deze publicatie gaat over barrières van lijninfrastructuur voor langzaam verkeer. U leest meer over de mate van barrièrewerking en de mogelijkheden om barrièrewerking te voorkomen, te verminderen of weg te nemen. De publicatie richt zich hoofdzakelijk op de grootschalige lijninfrastructuur: wegen, spoorwegen en waterwegen.
URL
2011
Deze publicatie gaat over barrières en barrièrewerking voor recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone. De aanwezigheid, de aaneenschakeling en de samenhang van barrières komen aan de orde. De publicatie is een handreiking, naslagwerk en voorbeeldenboek voor de recreatieve bereikbaarheid van het buitengebied vanuit de stad. Bij de publicatie hoort een ‘draaischijf’ waarmee u snel kunt zien waar de knelpunten in uw stad zitten.
URL
2012
In dit rapport wordt het dynamische fietscomfortmetingmodel beschreven, dat het voor verscheidene marktpartijen mogelijk maakt om fietscomfortmetingen uit te voeren op basis van het in dit rapport beschreven FCM-model.
URL
2011
Met het oog op de toekomst en de behoefte van senioren om zelfstandig aan het verkeer deel te blijven nemen, is het gewenst om in het wegontwerp extra aandacht te besteden aan senioren als verkeersdeelnemers. Deze publicatie laat zien hoe verkeersontwerpers daarmee rekening kunnen houden.
URL
2005
In deze richtlijn leest u waaraan bewegwijzering moet voldoen en hoe u deze moet uitvoeren. De richtlijn sluit aan op CROW-publicatie 164 ‘Handboek Wegontwerp’. Het behandelt dezelfde wegcategorieën: nationale en regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.
URL
2009
In dit handboek staat het natransport vanaf (ov-)vervoersknooppunten centraal. De publicatie gaat in op de rol die verschillende transportmiddelen kunnen vervullen bij overstappunten. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de fiets of de auto. Daarnaast leest u onder meer over de tijd en kosten die hiermee gepaard gaan.
URL
2005
Deze publicatie beschrijft de systemen voor gedeeltelijke en volledige omleidingen. U vindt bijvoorbeeld informatie voor het omleiden van vrachtverkeer of het omleiden van alleen het doorgaande verkeer. Daarnaast is aandacht voor het omleiden van fietsverkeer en openbaar vervoer.
URL
2006
Deze handreiking helpt wegbeheerders om knelpunten op plattelandswegen aan te pakken. Steeds meer mensen gebruiken deze wegen als recreatieve fiets-, wandel- of autoroute. Tegelijkertijd worden landbouwvoertuigen groter en zwaarder en neemt het verkeer toe. De handreiking bundelt de kennis, richtlijnen en regelgeving op dit gebied. Bekijk aan de hand van voorbeeldmaatregelen welke oplossingen er mogelijk zijn.
URL
2008
This manual clusters all the knowledge about road safety in the Netherlands. Part 1 seeks to get a handle on the subject of road safety. Part 2 addresses measures that can be taken, focusing on engineering, education and enforcement, and push, pull and persuasion. Part 3 presents an overview of practical problems and how these can be tackled.
URL
2008
Dit handboek bundelt de kennis over verkeersveiligheid in Nederland. Het bevat onder meer modellen, methoden en techniek. Het handboek geeft een evenwichtige en inhoudelijke afspiegeling van de praktijk in Nederland. Het is gebaseerd op de principes van Duurzaam Veilig Verkeer.
URL
1998
Collected in this publication is the knowledge relating to design, implementation and management of traffic provisions in built-up areas.
URL
2016
In order to retain the bicycle’s rightful position within the traffic system and, where possible, to strengthen it, a bicycle-friendly infrastructure is needed. The new CROW-record 28 entitled ‘Design Manual for Bicycle Traffic’ describes the steps required to achieve such an infrastructure.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: