Kenniscentrum voor fietsbeleid

ASVV 2012 - Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom

2012
plaatje

ASVV 2012 heeft meer aandacht voor duurzaamheid en milieu en de ontwikkelingen op het gebied van basiskenmerken voor het wegontwerp. Ook zijn de parkeerkencijfers geheel vernieuwd en gecombineerd met de verkeersgeneratiecijfers.

Het verkeerskundig standaardwerk vervangt de oude ASVV uit 2004.
De samenstellers van de ASVV hebben de voorzieningen zoveel mogelijk gerubriceerd naar de twee binnen de bebouwde kom voorkomende wegcategorieën: gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Ook is er aandacht voor de overgangen van de ene naar de andere categorie en van buiten naar binnen de bebouwde kom, de zogenaamde komgrenzen.

De papieren versie van ASVV kan via deze link worden besteld op de CROW website.

De digitale versie van ASVV 2012 is opgenomen in de digitale kennisbank van CROW, die kan worden geraadpleegd via internet. De digitale versie wordt regelmatig actueel gehouden.

Meer informatie over de ASVV is te vinden op www.crow.nl/asvv.

No comments have been posted as yet

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: