Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Noord-Holland

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Provincie Noord-Holland
Tel: (023) 514 31 43
E-mail: post@noord-holland.nl
Internet: www.noord-holland.nl

Contactpersoon:
Jennifer Bos, bosj@noord-holland.nl, 023-5145033 of 06-21705343

Plannen uit de provincie Noord-Holland

Beleidsnota
M.C. Blom , Gemeente Opmeer
2012
In het GVVP Actieplan staan de plannen uit het GVVP 2007 die in de periode 2013-2017 worden aangepakt. Voor fietsers staan er vier zaken in: omvorming van twee logische fietsverbindingen van voetpad naar fietspad; aanpak van een onlogische fietssituatie op bedrijventerrein de Veken; vervangen van hardhouten palen door flexibele rood-witte palen; onderzoek naar de breedte van fietspaden.
Beleidsnota
Jasper Groebe (Gemeente Purmerend), Inge Mijnders (Grontmij), Edward van Schooten (Gemeenet Purmerend), Pieter Schurer (Grontmij) , Gemeente Purmerend
2010
In het Verkeer- en Vervoerplan Purmerend 2010 (VVPP) is het huidige verkeer- en  vervoerbeleid op hoofdlijnen vastgelegd en komt het onderwerp ‘fiets’ op hoofdlijnen aan de orde. Om de komende jaren structureel aandacht te besteden aan ‘de  fiets’ is er behoefte aan een separaat gemeentelijk fietsbeleidsplan. Dit rapport rapport zet de koers uit om het fietsen in de gemeente Purmerend tot het gewenste ambitieniveau te brengen.
Beleidsnota
Gemeente Beverwijk
2011
Nieuwe infrastructuur, ruimtelijk-economische ontwikkelingen en veranderende accenten in regionaal en landelijk beleid: voorbeelden van ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente Beverwijk die aanleiding zijn om het Stedelijk Verkeer- en Vervoerplan (SVVP) uit 1999 te actualiseren. De nieuwe verkeersstructuur en de beleidsmatige keuzen die daarbij horen, zijn onderwerp van dit nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP).
Beleidsnota
Gemeente Beverwijk
2012
In juni 2011 is het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld. Het plan beschrijft een groot aantal verkeersmaatregelen voor de korte en lange termijn in en rond Beverwijk. Deze maatregelen moeten genomen worden om Beverwijk bereikbaar te houden, niet alleen met de auto, maar ook met de fiets en openbaar vervoer. Om de ideeën uit het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid te realiseren is een uitvoeringsprogramma nodig. In dit meerjarenprogramma komen alle onderzoeken en maatregelen te staan die voortvloeien uit het nieuwe verkeersbeleid.
Beleidsnota
Afdeling Stadsontwikkeling , Gemeente Hoorn
2011
Fietsnota van de Gemeente Hoorn waarin het beleid is geformuleerd. Een groot onderdeel is de aanpak van de verkeersveiligheid voor alle fietsers.
Bestand
gemeente Ouder-Amstel
2017
Fietstimuleringsplan dat zich richt op 4 hoofdgebieden: veilige school-thuis-toutes, boodschappen doen met de fiets, recreatie en woon-werkverkeer. 
Beleidsnota
Gemeente Opmeer , Oranjewoud
2007
Doel van het GVVP, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, is het vastleggen van het verkeersbeleid van de gemeente Opmeer in de periode tot 2017. Het beleid moet overeenkomen met de ambities die de gemeente heeft. Dat zijn niet alleen de ambities op verkeersvlak, maar ook op vlakken als ruimtelijke, economische en toeristische ontwikkeling. Het huidige verkeerbeleid, vastgesteld in het verkeersstructuurplan en het verkeersveiligheidsplan, is aan het einde van zijn werkingstijd. Een nieuw verkeersplan is zowel voor het gemeentebestuur als de bewoners en bezoekers van belang. Ter bevordering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid is een optimale inrichting van het verkeersnet van belang.
Beleidsnota
Gemeente Heerhugowaard
2013
In het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan is het verkeersveiligheidsbeleid voor de periode tot 2030 vastgelegd. Fietsveiligheid is één van de belangrijkste thema's.
Beleidsnota
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Gemeente Amsterdam , Gemeente Amsterdam
2012
Het Meerjarenplan Verkeersveiligheid van de gemeente Amsterdam 2012-2015. Het nieuwe veiligheidsplan van Amsterdam focust op duurzaam veilige infra voor vooral fietsers. En daarnaast veel educatie en handhaving.
Beleidsnota
Gemeente Heerhugowaard
2013
In het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016 zijn de acties vastgelegd die Heerhugowaard in de periode 2014-2016 wil gaan doen in het kader van verkeersveiligheid, alsmede een evaluatie van de projecten van de afgelopen jaren.
Rapport
Gemeente GraftdeRijp en Schermer
2015
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer gefuseerd met de gemeente Alkmaar. Dit bestand bevat de statistieken van de gemeenten voor de fusie aangezien er nog geen nieuwe data beschikbaar is.
Bestand
Jelle Deurman , Gemeente Haarlemmermeer
2014
Raadsvoorstel van het kredietvoorstel Uitvoeringsprogramma 2014 'Deltaplan Bereikbaarheid' van de gemeente Haarlemmermeer. Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid  
Beleidsnota
Antea Group , Gemeente Zaanstad
2011
Verkeersveiligheidsplan gemeente Zaanstad 2009 - 2015 'Veiligheid door samenwerking op het gebied van educatie, handhaving en infrastructuur'