Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Gelderland

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland)
Tel: 038-4998140
E-mail: info@rovoostnederland.nl  
Internet: www.rovoostnederland.nl
Facebook: www.facebook.com/rovoostnl
Twitter: www.twitter.com/rovoostnl

Contactpersonen:
Henk Walma, a.walma@gelderland.nl , 026-3599842

Plannen uit de provincie Gelderland

Bestand
2017
Bestand
2015
Notitie
N. Krol
2012
Beleidsimpuls Fietsers Kenniste nemen van de VNG-brief over de beleidsimpils Verkeersveiligheid en de maatregelen die al in Putten worden getroffen om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren.
Beleidsnota
G. Sikking , Gemeente Aalten
2014
Beleidsnota waarin wordt ingegaan op de lokale aanpak op het gebied van fiets, om meer en gerichter in te zetten op de fiets zodat de concurrentiepositie van de fiets wordt versterkt met behoudt van een goede verkeersveiligheid.
Rapport
Gemeente Neerijnen , Megaborn
2010
Integraal, kaderscheppend beleidsplan voor het fietsgebruik van de gemeente Neerijnen.
Beleidsnota
Gemeente Winterswijk
2009
Fietsknelpuntennota met uitgangspunten, knelpunten en oplossingen van het fietsnetwerk van de gemeente Winterswijk.
Beleidsnota
H. van Mook en M.Schepens (Antea Group) , F. Kortrijk (Gemeente Ermelo)
2013
Kwaliteit fietsvoorzieningen Ermelo 'Onderzoek naar de positie van de fiets en de locatie en kwaliteit van fietsvoorzieningen in de gemeente Ermelo'
Beleidsnota
Gemeente Epe , BVA Verkeersadviezen uit Zwolle
2012
De gemeente Epe beschikt sinds 2012 over een eigen Fietsnota. Met de Fietsnota legt de gemeente de basis voor een eenduidig ingericht en beter samenhangend netwerk van aantrekkelijke, directe, comfortabele en Duurzaam Veilige fietsroutes.
Beleidsnota
Gemeente Beuningen , Kragten
2011
Eind 2011 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) goedgekeurd door de gemeenteraad. In dit plan staat hoe de gemeente omgaat met verkeersveiligheid, openbaar vervoer, bereikbaarheid en duurzaamheid tot 2020.
Bestand
W. Sonnevijlle, gemeente Renkum , Antea Group
2010
In 2010 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2010-2020 door de raad vastgesteld. Dit schetst het verkeersbeleid voor de komende jaren. Voorafgaand aan het GVVP is een startnotitie opgesteld. In deze startnotitie is vastgelegd dat in dit GVVP speciale aandacht moet worden besteed aan de categorisering van wegen, de vervoerwijzekeuze (brom)fietsers, Openbaar Vervoer, parkeren, kwetsbare verkeersdeelnemers en mensgerichte maatregelen.
Bestand
Gemeente Renkum , Antea Group
2009
Het GVVP Renkum bestaat uit twee rapporten: de visie en de bijlagen. In de visie is de strategie op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Renkum voor de korte, middellange en lange termijn beschreven. In onderliggende aparte bijlagenrapportage is de achtergrondinformatie terug te vinden.
Beleidsnota
Martijn van de Leur en Mark Mallens (Mobycon) , SVG-regio Arnhem-Nijmegen
2015
De lokale aanpak is voor diverse gemeenten in de Regio Arnhem en Nijmegen gezamenlijk opgepakt en lokaal vertaald. De gebundelde inzet versterkt de kracht van de (gedrags)maatregelen in de jaarlijkse werkplannen van het ROV Oost-Nederland.
Bestand
2015
SANERING PALEN OP FIETSPADEN   Op basis van een landelijke richtlijn (CROW) wordt geadviseerd om bij afzetpalen op fietspaden een effectieve ruimte van minimaal 160 cm aan te houden. Daarom wordt voorgesteld om de volgende afzetpalen op fietspaden te saneren: Steven Kraaistraat, zijde Verzetslaan; Schoonderbeeklaan ter hoogte van nummer 41; Midden Engweg nabij Van Geenstraat; Fietstunnel onder Nijkerkerstraat; Fietspad vanaf Nijkerkerstraat tot Mennestraat; Kraakweg gedeelte tussen Mennestraat en Spruytengoed; Fietspad Verzetslaan richting Kraakweg; Mennestraat gedeelte tussen Aalscholverstraat en Mennestraat; Huinerkerkpad; Blarinckhorsterweg tussen Goorsteeg en Beulekampersteeg; Roosendaalseweg fietspad richting SDCP; Krachtighuizerweg nabij Hoevegaerde; Wilhelminalaan bij rotonde; Fietspad tussen de Rietgansstraat en de Mennestraat; Kraakweg gedeelte tussen Verzetslaan en Kraakweg. De hierop betrekking hebbende stukken worden met ingang van donderdag 12 november 2015 voor een periode van 14 dagen ter inzage gelegd (van 08.30 tot 12.30 uur) op de afdeling Ruimte (kamer B8). Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.  
Bestand
2015
SANERING PALEN OP FIETSPADEN   Op basis van een landelijke richtlijn (CROW) wordt geadviseerd om bij afzetpalen op fietspaden een effectieve ruimte van minimaal 160 cm aan te houden. Daarom wordt voorgesteld om de volgende afzetpalen op fietspaden te saneren: Steven Kraaistraat, zijde Verzetslaan; Schoonderbeeklaan ter hoogte van nummer 41; Midden Engweg nabij Van Geenstraat; Fietstunnel onder Nijkerkerstraat; Fietspad vanaf Nijkerkerstraat tot Mennestraat; Kraakweg gedeelte tussen Mennestraat en Spruytengoed; Fietspad Verzetslaan richting Kraakweg; Mennestraat gedeelte tussen Aalscholverstraat en Mennestraat; Huinerkerkpad; Blarinckhorsterweg tussen Goorsteeg en Beulekampersteeg; Roosendaalseweg fietspad richting SDCP; Krachtighuizerweg nabij Hoevegaerde; Wilhelminalaan bij rotonde; Fietspad tussen de Rietgansstraat en de Mennestraat; Kraakweg gedeelte tussen Verzetslaan en Kraakweg. De hierop betrekking hebbende stukken worden met ingang van donderdag 12 november 2015 voor een periode van 14 dagen ter inzage gelegd (van 08.30 tot 12.30 uur) op de afdeling Ruimte (kamer B8). Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.  
Rapport
Gemeente Millingen aan den Rijn en Ubbergen
2015
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Millingen aan den Rijn en Ubbergen gefuseerd met de gemeente Groesbeek. Dit bestand bevat de statistieken van de gemeenten voor de fusie aangezien er nog geen nieuwe data beschikbaar is.