Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Drenthe

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD)
E-mail: via het contactformulier op de website
Internet: www.veiligbereikbaardrenthe.nl

Contactpersoon:
Foppe Koen, f.koen@drenthe.nl 

Plannen uit de provincie Drenthe

Beleidsnota
Moving Verkeer , Gemeente Meppel
2013
De nota fiets uit 2012 van de gemeente Meppel. Hierin zet de gemeente in op het stimuleren van het fietsen. Meer mensen op de fiets heeft veel voordelen: minder groei autoverkeer, dus minder investeringen in dure auto-infrastructuur; geen CO2-uitstoot, fijn stof of geluidsoverlast; fietsen is een duurzame vorm van voortbewegen; gezondere, fittere burgers (Drenten zijn de dikste Nederlanders); fietsen voorkomt een groot beslag op de ruimte door auto's (zowel in wegen als parkeerruimte) en maakt stad en dorp gezelliger: fietsen vergroot de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en dorp. Dit fietsplan is een op zichzelf staand plan, dat uiteraard past binnen de kaders van het vigerende Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en de structuurvisie, waar Meppel op dit moment aan werkt.
Beleidsnota
Gemeente De Wolden
2008
Een verrijking van het Beleidsplan Verkeer en Vervoer (GVVP) die voorziet in de maatschappelijke inzichten en wensen van de inwoners van de gemeente. Dit fietsplan is in 2013 herzien.
Beleidsnota
Gemeente De Wolden
2009
Een GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan) beschrijft het verkeers- en vervoerbeleid van een gemeente. Het verkeersbeleid van De Wolden is in hoofdzaak gericht op het zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk oplossen van (toekomstige) verkeersproblemen.
Beleidsnota
Gemeente De Wolden
2013
Een herziening van het Fietsplan 2008 van de gemeente De Wolden.
Beleidsnota
Gemeente Coevorden
2013
Mobiliteitsplan gemeente Coevorden "Op weg naar duurzame mobiliteit". Voor u ligt het mobiliteitsplan “Op weg naar Duurzame Mobiliteit”. Met dit plan geven wij onze visie op verkeer en vervoer in onze gemeente. Dit nieuwe mobliteitsplan vervangt het huidige Gemeentelijk en vervoer Plan (GVVP) dat de raad in 1999 heeft vastgesteld. De titel “Op weg naar Duurzame Mobiliteit” is een bewuste keuze, immers mobiliteit is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Met het mobiliteitsplan “Op weg naar Duurzame Mobiliteit” wordt er ingezet op verkeersveiligheid en het op een duurzame(re) wijze van verplaatsen.
Bestand
B. van Faassen
2017