Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
20-03-2017
Roland Haffmans, -

"Fietsverplaatsingen via een Vlaamse fietssnelweg  hebben een gemiddelde lengte van 11,8 km"

Uit deze selectieve steekproef kan geen gemiddelde worden afgeleid, een hoog gemiddeld afgelegde afstand duidt op een fietssnelweg met weinig bestemmingen onderweg, dus minder benut dan bij een ander trace

Vlaming fietst meer, verder en harder
17-03-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Mooi en slim. Gebruik maken van de variatie in optreksnelheid om de oversteek van breed naar smal te laten overgaan. Eilandjes, grote obstakels bij het manoeuvreren, verkleinen. Zoals Jan schrijft zijn doorlopende zebrapaden onhandig, maar als de fiets- en voetgangersverkeerslichten goed getimed worden kan dit probleem geminimaliseerd worden. We zien het vaker dat zebrapaden die ophouden bij fietspaden toch weer later doorgetrokken worden om de zwakkere voetgangers toch te beschermen. Het is een probleem voor de doorstroom van de fietsers en elk oponthoud voor fietsers plaatst hen in een moeilijke positie nl. op de rijbaan. Zolang verkeerslichten enkel geregeld worden volgens time lapses of windows kunnen zo gevaarlijke toestanden ontstaan. Zijn er geen flexibelere regelingen mogelijk die rekening houden met doorstroom voor fietsers én voetgangers? Soms zijn er vrijwel geen voetgangers en dan zouden ze kunnen wachten voor de kruisende of afslaande fietsers en soms zijn er zoveel voetgangers (groepen) dat zij voorrang zouden moeten krijgen of speel ik hier advocaat van de duivel?.

Het is mooi dat Rotterdam de genoemde kruising aan gaat pakken. Ben benieuwd of ze mijn opmerking/reactie over de regeling bij de Erasmusbrug ( In je fietsflow blijven dankzij groenvoorspeller, Fietsberaad 16-12-2016) over de situatie aan de Noordzijde (per ongeluk geplaatst) meenemen en de auto's ruimte afnemen. Zou een duidelijk teken zijn voor de transitie van auto- naar fietsstad.

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Toolbox fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam
17-03-2017
Jan van der Horst, Fietsersbond

In Amsterdam, ook  in deze werkversie toolbox, zien we op grote schaal fietsoversteken van verkeersaders uit de voorrang maar wel zebra's (voorrang voet) ernaast, zwaar in strijd met CROW basiskenmerken en CROW bebakening.

Tweede aandachtpunt: maak de oversteekeilanden niet zo smal dat overstekende fietsers geen dekking meer hebben tegen de kruisende auto's/bussen. Immers een verkeerslicht staat ook weleens uit. Middeneilanden moeten minstens 2,5 m breed tussen de rijbanen zijn (dan kan een fiets van 1,9 m lengte er nog op).

Verder is de tool een belangrijke bijdrage aan het slim en fietsvriendelijk ontwerpen. Goed dat de gemeente Amsterdam die deelt met het hele land.

 

Toolbox fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam
13-03-2017
Roland Haffmans, -

Gemiddelde wachttijd 100 seconden, heel begrijpelijk dat in Roterdam weinig gefietst wordt Op een gebruikelijke fietsroute met een reeks verkeerlichten loopt de wachttijd flink op..

Thermische camera bekort wachttijd fietsers met tientallen procenten
10-03-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Fietsberaad wil volgens hun beleidsadvies een getrapte boeteregeling: Om te stimuleren dat eigenaren zo snel mogelijk hun fiets ophalen in het depot, geldt de eerste twee dagen een flink gesubsidieerd tarief (bijvoorbeeld €15). Daarna stijgen de kosten snel naar de werkelijk kosten (bijvoorbeeld met €2,50 per dag extra. Maar dan kan het al flink oplopen. Ik neem aan dat ze ook een maximum aangeven of zijn werkelijke kosten een in te vullen bedrag? Ik pleit voor een plek op het fietsparkeerterrein waar de fiets achter slot en grendel kan worden geplaatst met een duidlijk bord waarop gecommuniceerd wordt wat het kost en wat er na 2 weken zal gebeuren met de fietsen. Scheelt weer vervoerskosten en het is een soort name and shame voor de fietseigenaar. We moeten voorkomen dat het een inkomstenbron voor de gemeentes wordt, want als de kosten niet gedekt worden denkt de gemeente 1 of 2 keer na voordat ze een fiets meenemen. We krijgen klachten over fietsen die meegenomen worden als er geen fietsparkeeplek meer was ( men is toch vaak gehaast en er is geen duidelijk overzicht waar er lege plekken zijn), probeer je extra fietsslot (ketting) maar eens ergens omheen te krijgen tussen die fietsen (stomme, krappe rekken) of mensen willen hun dure fiets niet in een voorwielmoordenaar plaatsen.

P.S. Krijg ik hiervoor de Innovatieprijs?

Etienne Bral actief lif Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Pleidooi voor variabel ophaaltarief voor verwijderde fietsen
09-03-2017
Roland Haffmans, -

"De eigenaar betaalt tussen de €20 en €25, aanzienlijk minder dan de werkelijke bewaarkosten"

Het fietsberaad wil dit bedrag (flink) verhogen, welk fietsbelang is hiermee gediend?

Pleidooi voor variabel ophaaltarief voor verwijderde fietsen
07-03-2017
André Pettinga, Cyclemotions

Goed plan. Maar wat een mager bedrag voor maar liefst 23 partners die de HELE fietssector een forcing willen geven. Maak er dan op z'n minst 10.000 per ploeg / thema van. Neem jezelf serieus.

Inzenden voor de Tour de Force Innovatieprijs
07-03-2017
André Pettinga, Cyclemotions

Dat werd hoogt tijd na een veel te lange fietsloze periode. En hoeveel geld komt er voor beschikbaar?

Agenda Fiets 2017-2020 naar de Tweede Kamer
06-03-2017
Angela van der Kloof, Mobycon

Dit is een interessant rapport en ook mooi dat de wegbeheerders hierin samenwerken om samen een beter beeld te krijgen van bepaalde aspecten van beleving van fietsers. Opvallend is echter wel dat er in het rapport heel algemeen over 'fietsers' geschreven wordt, terwijl 70% van de particpanten aan het onderzoek 65+ was. Daar hoeft niks mis mee te zijn, omdat ouderen een kwetsbare doelgroep zijn op de fiets. Maar het had wel expliciet moeten blijven in de tekst. De onderzoekers hadden er ook voor kunnen kiezen om de 30% jonger dan 65 jaar er uit te halen en het dan het rapport helemaal op de beleving van de oudere fietser te schrijven. Daarnaast had men dan ook kunnen kijken (of in een vervolgversie) naar jongere groepen fietsers, om een completer beeld te krijgen.

 

Onderzoek fietsweggebruikers
05-03-2017
Ronald Lucke, 1951

Zal hij bij alle vergaderingen aanwezig zijn, en wat zaql zijn relatie zijn t.a.v. de directuer Saskia Kluit van de Fietsersbond?

Franc Weerwind nieuwe voorzitter Fietsersbond
01-03-2017
Roland Haffmans, -

- Wat deden die partijen de laatste vier jaar voor de fiets, mag de kiezer dat zelf uitzoeken?

-  Hoe wordt de landelijke verdeling van de middelen tussen fiets, auto en openbaar vervoer, daar lees je niets over. Of zijn dit maatregelen die lokale overheden mogen betalen?

-  "fietsvriendelijker afstelling van verkeerslichten en de snelheid van het autoverkeer in de centra verlagen naar 30 kilometer per uur." Mooi, maar gaat de landelijke overheid daarover en waarom alleen in de "centra"?

-  "stimuleert de fiets als een cruciale schakel in het vervoer van deur-tot-deur" Betaalt het rijk (mee) aan beter voor- en natransport zoals PBL in hun "kansrijke mobiliteit" voorstelt?   

Kortom fraai proza zoals vaker in verkiezingsprograms, edoch te vaag om te kunnen toetsen.

D66 en GroenLinks hebben meeste aandacht voor de fiets
01-03-2017
Jan Pieter Janse, GolfslagAdvies& Projecten Historisch Water

Wat nu laat zien is een lichte verbetering. Over de routes in totaal: 2000(zo,n) meer fietsers te zien althans geteld. Dat zegt in procenten en gevolgen voor beleid niet zo veel, behalve een zeer lichte toename tov tellingen over geheel 2015..De aanleg van snelfietsroutes door natuurgebieden, ook naar Zernike levert veel terecht rumoer op en vernieling van natuur voor milieuvriendelijk transport. Kost wat het D66 en groenlink kost worden routes geframed en doorgedrukt. Met veel ambtelijk en bestuurlijk geweld. De rol en positie van de fietsersbond met haar 40 jarige bestaan, met successen, staat ter discussie. Alternatieven krijgen op initiatieven van buurtorganisaties en bewoners nauwelijks kans. Vechten in een berenkuil en het lijkt david tegen goliath(beide kleine letters). De eenvoudige knelpunten op fietsgebied zijn vele. Dat wat groningen doet heeft veel weg van windowdressing. Uiteraard zijn sommige resultaten noemenswaard, maar vallen in het niet bij het bestaande op wegen en fietspaden. Het onderhoud, bochten, afstellingen bij verkeerslichten, omleidingen, staat van wegdek van fietspaden.Het O5O verhaal is deels PR en Framing. dat geldt helaas ook voor de resultaten. Er wordt meer geld uitgezet naar autoverkeer en busverkeer en tal van ""bereikbaarheidsplannen"" al dan niet met overheidssubsidie dan de kleine ergernissen voor de vele duizenden woon-werk-school en recreatieve fietsers aan te pakken in een langlopend programme en procentueel te laten zien en monitoren dat het helpt en de fietsers op de weg brengt en houdt. Groningen mag nog veel leren van Utrecht,Rotterdam en wellicht zelfs van Amsterdam, alhoewel ondergelijkbaar in aantallen fietsers en verkeersdruk in de binnenstad. Maar groningen kan laten zien met langlopende programma,s en daadwerkelijke verbeteringen voor het aan de fiets krijgen, houden en bevorderen van velen dat de extra aandacht aan deze vorm van privaat,publiek vervoer werkt voor de Stad en Milieu en gezondheid. Ik raadt Groningen dan ook aan de stoppen met aanleg van snelfietspaden waarbij financien en rechte lijnen ten koste gaan van natuur en milieu zoals aan de Helperzoom te groningen in de route haren Groningen binnenstad. De bestaande wegen kunnen met slimme aanpassingen en daadwerkelijk benutten van Shared Space veel meer aan dan de ingewikkeldheden die door Snelfietspaden+ ontstaan. Locatie Eikenlaan, Helperzoomtunnel, Zernikeroute en spoorbaan. Benutten van bestaande wegen zijn veelal ook sociaal veiliger. Natuurlijk moet en dat is een lastige op sommige plaatsen autoverkeer, de automobilist, de wijkbewoner als automobilist, de pakjesdienst, het OV, het distributieverkeer meer rekening houden in snelheid en zichtbaarheid voor de veiligheid van de fietsers. Gedragsverandering bij hen, snelheid verlagen, beboeten en handhaven levert meer op dan het aanleggen van Snelfietspaden als racevanen voor scooters en Ebikers vv.

 

 

 

 

Helaas is Groningen hardleers. Althans het wethouders en ambtelijk deel. En politieke steun niet te vergeten in de raad.

 

 

Slimme fietsroutes trekken meer fietsers
01-03-2017
Jan Helmer, Fietsersbond

In zijn algemeenheid onderschrijf ik de meer dan goede kwaliteit van de routes. Interessant is daarom de stelling om te keren: waar liggen de verbeterpunten, durf te vragen naar wat minder goed gaat bij beheerder A.

Jan Helmer

Fietsersbond onderafd. Zeewolde

Fietsers tevreden over fietsroutes in Nederland
21-02-2017
Roland Haffmans, -

Over het effect van de fietskoerier:    "10 vervuilende bestelbussen uit de stad  Dit resulteert in aanzienlijk minder   fijnjstof en CO2 uitstoot en een betere doorstroom in het verkeer"  

Kent Utrecht zo weinig autoverkeer dat Decisio meent dat 10 bussen dit kunnen bereiken? veelzeggend!

 

 

 

Fiets bespaart Utrecht 250 miljoen per jaar
13-02-2017
Wim Bot, Fietsersbond

Vraag is hoe belangrijk dit bedrijf is en hoeveel klanten het heeft. Dat moet je toch weten voor je algemene conclusies kunt trekken.

Fiets met belastingaftrek nog steeds populair
12-02-2017
Petra Vleeskens, Gemeente Rotterdam
Ik zou toch zweren dat de foto in Rotterdam is genomen...
Fietsgebruik fors toegenomen in Baden-Württemberg
06-02-2017
Roland Haffmans, -

Heeft zo'n burgemeester tijd over en geen last van belangentegenstelling zoals bij de vorige snel verdwenen Fietsersbond voorzitter?

Franc Weerwind nieuwe voorzitter Fietsersbond
05-02-2017
Maurice de Laat, -

Daarbij wordt onder meer bekeken of het mogelijk is of een zelfrijdende auto aan voetgangers en fietsers kenbaar kan maken dat ze zijn opgemerkt door de auto. 

 Goh, dat klinkt een beetje als het hoffelijkheidslicht, een prima uitvinding van de Belgische Debaillie die, jammer genoeg, vanwege bureaucratie en niet meewerkende ambtenaren de handdoek in de ring heeft gegooid.

Fietsers onzeker over zelfrijdende auto
04-02-2017
Suzanne Spijkeram, Ontwerpbureau Artron

Beste heer, mevrouw,

Ook ons bedrijf ontwerpbureau Artron uit Arnhem heeft interesse om deel te nemen aan de pilot.

Wij hebben ervaring in het ontwikkelen van systemen vergelijkbaar als u omschrijft. Met wie zouden we hiervoor het beste contact op kunnen nemen?

Met vriendelijke groet,

Suzanne Spijkerman

Ontwerpbureau Artron

06-55831013

Ede maakt serieus werk van connected bike
01-02-2017
Leo Maathuis, Fietsersbond

Mijn kinderen hebben ook een fietshelm gedragen toen ze met 4 jaar zelf naar school fietsten. En ik vind het prima dat ze geen helm meer dragen. De helm helpt maar voor heel specifieke ongevallen. En automobilisten rijden dichter langs gehelmde fietsers.

De overheid kan zich beter bezighouden met veilige fietsvoorzieningen. We gaan echt niet met hesje, zwaailicht en de nodige airbags op de fiets. De auto moet de (binnen)stad uit.

Gratis fietshelm voor kinderen gaat na een tijdje weer af
01-02-2017
Jan van Schijndel, VanSchijndelAdvies

Met alleen 'spullen' uitdelen ben je er ook niet. Bewustwording vraagt meer. Daarbij moet de driehoek SCHOOL-KIND-OUDER worden gesloten. Met ons project REFLECTIONDAY (zichtbaarheid, reflectiemateriaal) lukt dat bij sommige basisscholen al goed, Ja en er is nog een hele weg te gaan. Maar geloof je er zelf genoeg in? Een project moet in je hart zitten en niet alleen in je hoofd. Had jij 30 jaar geleden durven roepen - toen alle potjes sigaretten op feesttafels stonden; filters voor tante Hanneke, zonder filter merk X voor oom Henk en Y voor neef Johan - daar gaan we mee stoppen! Precies nu zijn alle huiskamers/feestruimtes bijna rookvrij. Maar je moet wel EMOTIE verkopen.

Gratis fietshelm voor kinderen gaat na een tijdje weer af
01-02-2017
Jan van Schijndel, VanSchijndelAdvies

Er wordt mi. nog te veel naar infrastructuur gekeken. Alles in het verkeer betreft nog voor een belangrijk deel MENSENWERK. Maak mensen bewust van de risico's. Met Apps alleen is verkeersveiligheid niet maakbaar. Ik ben al enkele jaren succesvol bezig met verkeerslandbouwdagen - basisscholen, onderwijsinstellingen, landbouwcoöperaties en vooral inwoners/burgers (jong en oud) samenbrengen en bewustwording creëren. Verkeersveiligheid - verkeersgedrag is anders moeilijk te beïnvloeden. 

Meer fietsers betrokken bij landbouwongevallen
01-02-2017
Ria Glas, Fietsersbond

Met een goede visgraatstalling zou het er nog beter uitzien. Waarom staat die hier niet? Voor voetgangers lijkt me overigens die reclamezuil wel hinderlijk.

Zelforganisatie in fietsparkeren
21-01-2017
JW Laverman, Fietsersbond Rotterdam & Regio

Binnenkort volgt in Rotterdam eenzelfde soort zaak voor de kantonrechter. Op het Stationsplein geldt een verbod volgens de APV zoals in Leiden. Het is gemakkelijk mogelijk om vanaf het fietspad het Stationsplein te betreden zonder één bord te zien. Dit speelt bij de betreffende zaak een minder belangrijke rol, maar in Leiden speelde de bebording gezien het bericht een grote rol. In Rotterdam staan op het Stationsplein aan weerszijden een rij bestaande uit bomen en lichtmasten. Het allergrootste deel van de fietsen zijn daar aan vast gemaakt. Wij hebben de gemeente gevraagd om bij iedere boom en iedere lichtmast om op de grond een verbodsbordje te plaatsen. Bij bomen kan dat worden bevestigd aan het rooster rond de voet, bij lichtmasten zal het op het plaveisel moeten (deels gewone 30x30 tegels). Het is de meest effectieve manier om alleen de echte doelgroep te bereiken. Utrecht heeft een fietsparkeerverbodsbord op straat geschilderd op de brug Lange Viestraat-Oudegracht (Viebrug). Het werkt zeer goed.

Jan Laverman Fietsersbond afd Rotterdam

Informatiebord ‘fiets buiten rek = fiets weg’ overtuigt Raad van State
20-01-2017
Jaap de Lange,

Voor voetgangers blijft in de situatie op de foto nog voldoende ruimte over. Een mooie win-win oplossing: minder verrommeling, meer fietsen per strekkende meter brugleuning en de naam voor deze opstelling bestond al: visgraatstalling.

 

Zelforganisatie in fietsparkeren
20-01-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Bedankt Jan voor deze uitvoerige uitleg en de tips, ik neem ze zeer ter harte. Mijn vrouw en ik weten dat ze bij de gemeente  Rotterdam de fietsers een warm hart toedragen om o.a. die vervuiling van de uitlaatgassen te verminderen. Ook voor fietsers is het een voorwaarde sine qua non om redelijk schone lucht in te ademen om hen te motiveren om op die fiets te stappen terwijl er (minder gezonde of vervuilende) alternatieven zijn. Tijd is ook een factor voor veel fietsers en VRI's zorgen voor tijdverlies. Ik weet dat er vaak gerekend wordt met een actieradius van 7,5 km, maar tijd is vaak een veel belangrijkere factor. Hoelang wil je naar je werk fietsen in regen , kou, hitte enz.?

Dat kwartier is zeer eenvoudig: om van A naar B te fietsen heb ik twee routes met veel VRI's ( hoofdas Schieplein, Schiekade, Coolsingel, Westzeedijk) en de LF2 route met nagenoeg geen VRI's. De laatste route is 5 km langer en ik doe er evenlang over in spitstijd. Snelheid in de stad ca. 20 km/u duss 15 minuten. Dit wisselt natuurlijk en optrekken en vertragen spelen ook een belangrijke rol dus niet alleen de tijd die je kwijt bent met wachten. Ongelijkvloerse kruisingen of VRI's die afgesteld zijn dat fietsers bij een bepaalde snelheid voorrang (jouw groene golf, voor de fietser uiteraard) krijgen zouden de fietstijd verkorten en de actieradius vergroten allebei een plus voor de fietser.

Om langs autoriolen te fietsen is not my cup of tea, probeer groene routes te creëren binnen die vervuilde stad voor belangrijke verbindingen of verlaag de snelheid van auto's zodat de uitstoot minder is..

Etienne BraL actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o

 

Rotterdam verbetert 'fietsflow' op drukste fietsroute
19-01-2017
JW Laverman, Fietsersbond Rotterdam & Regio

Roland, Etienne, Stefan,

De genoemde 3,5 miljoen is alleen de zg Centrum-as. Dat bestaat vooral uit het compacter maken van kruispunten en wat meer opstelruimte plus VRI-instellingen fietsvriendelijker maken. Als je even alle publicitair mooie dingen inclusief de Centrum-as weglaat, dan blijven er tientallen kruisingen waar zonder kosten verbeteringen zijn aangebracht. Het regelingsprincipe was altijd: "toegestane autorichtingen groen en iedere fietsverbinding 1x per cyclus een realisatie" met die fietsrealisaties alleen op aanvraag. Gelukkig wel overal met werkende detectielussen. Door ervaringen in het havengebied wordt nu bij iedere installatie gekeken of daaraan minstens op de belangrijkste fietsverbinding "wachtstand groen" en "altijd meerijden met autoverkeer groen in dezelfde richting" kan worden toegevoegd. Daarnaast worden bij het schouwen buiten regelmatig foutjes in de regeling gevonden, en/of niet goed werkende lussen en/of "onlogica" in de regeling. Het komt voor dat onvolkomenheden ter plekke in de kast verholpen kunnen worden. Als Fietsersbond zijn we daar ruwweg zo'n 6 jaar geleden mee begonnen. Bij het eerste kruispunt wilden we dat fietsers na helling af beneden standaard groen licht zouden hebben als zich niet eerder een auto aan had gemeld. Daar was zo veel fysiek kapot dat het twee jaar heeft geduurd voor het gerealiseerd was en daarna is de installatie door mankementen nog een paar keer naar de voor ons ongewenste situatie teruggevallen. In het havengebied is er 24/7 fietsverkeer en het laat zich raden dat er bij slechte afstelling zeer veel rood-licht-negatie voorkomt. Kortom, de fietslichten staan nu veel vaker/langer op groen als zich geen fietser heeft gemeld. Dit zijn maatregelen die de situatie voor de auto's niet verslechteren maar voor fietsers wel verbeteren. Je zou kunnen zeggen hoe dichter bij het centrum hoe lastiger en dat is waar. Vandaar de innovaties die de publiciteit halen. Er zijn twee plaatsen waar je in het centrum een grote verbetering ervaart: Churchillplein van zuid naar noord: het Churchillplein is zo groot dat daar in overleg met politie en met ontheffing van het Openbaar Ministerie ontruimingstiden zijn verkort. Ofwel linksafgaande auto's mogen al oprijden voordat het kruispunt volledig vrij is. dat kan omdat de auto's een "grote" afstand af moeten leggen voor ze de rechtdoorgaande fietsersstroom tegenkomen. Deze maatregel verkort de cyclustijd en is dus voor alle verkeersdeelnemers gunstig. Het effect op de oost-west fietsers is minder groot dan op de zuid=>noord fietsers, vandaar de warmtesensor die is geplaatst voor de oost=>west fietsers. de tweede plaats is de VRI die je ontmoet in zuid=>noord richting van de Prins Hendrikkade (Noordereiland) de Willemsbrug opdraaiend. Het effect van meer fietsersgroen hier wordt versterkt doordat de haakse bocht in het fietspad is vervangen door een vloeiend met de autorijbanen bocht meelopend fietspad (zoals het lang geleden ook was).

Het komt regelmatig voor dat de VRI-installatie niet geschikt is voor wat we willen. Dan blijft het wachten tot de installatie toe is aan vervanging, tenzij er met prio's geschoven kan worden .... .

Wat is er nodig? Een paar zeer gemotiveerde, klantvriendelijke en kundige VRI-ambtenaren die een flink aantal uren hebben gekregen om verbeteringen voor fietsers aan te brengen. Denk aan rond 1 fte. Die ambtenaren hebben we in R'dam! De hele VRI-afdeling is sinds ik ca 18 jaar geleden actief werd al klantvriendelijk en dankzij dit college krijgen ze eindelijk de benodigde uren. Maar, behalve die uren kosten de meeste verbeteringen     niets!

Er zijn groene golf-trajecten voor auto's waardoor de dwarse fietsoversteken in hoge mate wiorden gehinderd en door de vrijvallende secondes lokt het fiets-rood-licht-negatie uit. Er wordt nu onderzocht wat daaraan voor fietsers te verbeteren is.

HOFPLEIN: rij eens de route net oost van het Hofplein: Couwenburgh-Haagseveer-Westewagenstraat-Keizerstraat. Dat is een stukje Centrum-as. Nog lang niet ideaal, maar daar wordt aan gewerkt. Qua route een prima alternatief voor het Hofplein.

TWEE_RICHTING FIETSPADEN Wij roepen al jaren dat er aan weerszijden van de grote autoriolen twee-richtinegen fietspaden moeten komen ipv één-richting. Dat doen we omdat de barrièrewerking van die autoriolen zo groot is dat het spookfietsen uitlokt. Rond de binnenstad (oa Blaak!) heeft prioriteit omdat daar relatief veel korte fietsbewegingen zijn tussen verschillende binnenstadslokaties. De afweging is dus: spookfietsers op één-richting paden of gelegaliseerd op twee-richting paden. wij kiezen voor het laatste.

SNELHEID OP CENTRUM-AS Etienne noemt een kwartier extra. Dat is zwaar overdreven. Van mijn huis in Barendrecht doe ik er naar het Centraal Station even lang over als tramlijn 25, die dezelfde afstand van 11-12km rijdt maar die vertrekt vanuit Barendrecht Carnisselande en ik vanuit Barendrecht Oost:.Zowel via Erasmusbrug als Willemsbrug als via Laan op Zuid als Rosestraat. Maar, in de spits moet je wel zo slim zijn om Rosestraat+Willemsbrug te kiezen, veel minder VRI's en kruising Boompjes/Maasboulevard is ongelijkvloers. Extra voor de spits is hoogstens 5 minuten (35 ipv 30). We hebben flink wat noord<=>zuid alternatieven in détail geanalyseerd. Mocht je belangstelling hebben dan horen we het wel.

NIEUWE COOLSINGEL Inderdaad betalen de zuid=>noord fietsers de prijs van de herinrichting (samen met die 5000 auto's/dag die verondersteld worden anders te rijden of te verdwijnen).. Nu het ontwerp definitief is zal gedetailleerd naar de door ons voorgestelde groene golf tussen VRI aan de voet van de Erasmusbrug en de oversteek bij de Schilderstraat worden gekeken. De kruising van appende fietsers met appende voetgangers zal niet anders zijn dan nu. Bij het Hofplein komen FLIP's: (fietslichtinformatiepanelen) die je tevoren vertellen of je het snelst linksom of rechtsom rond het Hofplein moet rijden om schuin aan de overkant te komen.

Overigens gaat een behoorlijk aantal fietsers linksaf het Weena op naar het station (over een te smal fietspad).

Jan Laverman afd Rotterdam

Rotterdam verbetert 'fietsflow' op drukste fietsroute
19-01-2017
Jan Pielkenrood, Fietsersbond-Alkmaar

Bij dit soort zaken vraag ik me af of de toename van het aantal parallelwegen waarvoor fietspaden zijn geofferd er iets mee te maken heeft. Denk aan de N9 tussen Alkmaar en Callantsoog. Tractoren zijn vrachtwagens en gaan op dit soort parallelwegen die ze met fietsers moeten delen behoorlijk hard.

Een andere groep om over na te denken zijn vuilniswagens. Vrachtwagens worden zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom gehouden en met vuiniswagens kan dat niet. De laatste tijd lees ik er weinig over, maar er was een tijd dat het regelmatig fout ging. Reden de 1-mansvuilniswagens met zijbelading en commerciele partijen die er voor de winst zijn en niet direct voor de verkeersveilgheid.

In Alkmaar gaat het regelmatig mis met lijnbussen op de Kanaalkade. 10 flinke ongelukken per jaar die de media halen. Er zijn fietsers bij betrokken, maar nog vaker personenauto's. Per bus zijn het erg veel ongelukken. de fout zit bij de gemeente die daar een zeer matige busbaan heeft aangebracht. Daarbij keren erg veel peronenauto's op deze weg.

 

Meer fietsers betrokken bij landbouwongevallen
11-01-2017
M. Fredericks,

Zover ik weet biedt Van Moof ook z'n soort dienst aan, lijkt me logisch om die samen te voegen.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente spoort de fiets op en zorgt dat die terugkomt bij de rechtmatige eigenaar.

Betekend dat dit voorlopig alleen voor Voorne-Putten werkt?

Speciale control room traceert gestolen e-fietsen
09-01-2017
Stefan Langeveld, Baluw

Het is verheugend dat de oplossing in dit artikel genoemd wordt: geen verkeerslichten. Het resultaat is positief: de doorstroming werd beter, de veiligheid bleef hetzelfde.

Ik mis de conclusie dat doofproeven

  1. positief zijn voor doorstroming en veiligheid

  2. bij elk verkeerslicht gehouden kunnen worden

  3. goedkoop zijn

  4. omkeerbaar zijn.

Waarom ontbreekt deze ideale 'maatregel' in de samenvatting ? Wanneer wordt dit in het oog springende resultaat omgezet in beleid, zodat wij allemaal verlost worden van dit kwaad ?

Aanvulling: In december zijn de stoplichten op het Alexanderplein verwijderd.

Meer op baluw

Zoeken naar rek in de regeling
09-01-2017
André Pettinga, Cyclemotions

Mooi. Wat is het precieze verschil met de proef in Utrecht?

Proef met optische detectie fietsen in de stalling
05-01-2017
Martin Wink, Movares

De meeste haltes zijn inderdaad goed met een normale fiets bereikbaar. Echter, zeker in landelijk gebied zijn er grote(re) halte-afstanden, die met een e-fiets makkelijker overbrugbaar zijn en waardoor er nieuwe ketens kunnen ontstaan. 

Fietskluizen bij de bushalte in Friesland
04-01-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

@Leo Het is zonder voorspeller. Je kunt de sensor boven je zien terwijl je naar beneden suist en dan gaat het fietsverkeerslicht beneden aan de brug op groen. Zelfs het fietsverkeerslicht naar links (richting Belastingdienst) gaat dan op groen merkte ik afgelopen maandag 2 januari 2017, dus heb je kans dat je geen last hebt van de fietsers beneden aan de brug (zie mijn opmerking hoger). Ik zal het nog eens moeten testen in spitstijd.

Etienne Bral, actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o

In je fietsflow blijven dankzij groenvoorspeller
04-01-2017
Ivo Smit, Fietsersbond

Is dit een Engelse fiets met de versnellingshandel links? Misschien niet zo raar dat die er te lang staat. Ik zou zeggen exit die Brit :-)

Tien procent fietsen verwijderd na overtreding zeswekenregel
02-01-2017
Riet Beukert, particulier

De keuze die men destijds nam om vooral honingmaatregelen te nemen en geen azijn zowel door overheid als milieuorganisaties lijkt mooi maar is een slechte. Het zet mensen op het verkeerde been. Men denkt dat men gewoon door kan gaan met zijn autogebruik. In de stad pakt men nog wel de fiets maar zodra het goed en gratis bereikbaar is met de auto pakt men die. Het probleem is ook dat ov te duur is in de concurrentie met de auto. Ik ben al jaren van mening dat beprijzing de oplossing is en de eerlijke kosten betaald moeten worden. De auto is een koekoek die alle andere vervoersmodi het nest uit dondert en er zelf behaaglijk zijn ei in legt. Maar wie durft dat te zeggen? Politieke zelfmoord. Zelfs de SP wil de kleine man zijn vervuiling niet ontnemen. Populisme ten top. Liever legt men voorzieningen aan op 'goedkope' autolocaties waardoor de mensen weer meer afhankelijk worden van de auto en koning Koekoek nog iets heiliger. Er moet veel meer nagedacht en gewerkt worden met mobiteitsplannen bij bedrijven en voorzieningen. Maar de praktijk is precies tegenovergesteld. Ik vind het een gotspe dat het grootste ziekenhuis van Zeeland niet bereikbaar is met de bus in het weekend maar met taxi's!!  Door het jarenlange gratis parkeren is de bus vakkundig weggesaneerd. mijn indruk is dat het langzamerhand doordringt dat pappen en nathouden, ofwel de heilige koe ontzien, niet werkt.

Tour de Force streeft naar 20 procent meer fietskilometers
02-01-2017
Leo Maathuis, Fietsersbond

Ik hoop dat deze voorspellers beter zijn dan die in Maastricht al langer gebruikt worden. Die in Maastricht werken met een serie lampjes. Obv. ander verkeersaanbod blijft de voorspeller langere tijd stilstaan, verandert van tempo, en soms verandert ie van 8 lampjes naar groen. Ik hoor het graag of R'dam met echte secondes werkt (en of ze dynamisch verkeersmanagement hebben),

In je fietsflow blijven dankzij groenvoorspeller
02-01-2017
Theo van Soest, NVHPV

Ik rijd al 35 jaar op allerlei ligfietsen, inclusief een velomobiel. Af en toe kom ik op de buitenwegen een s-pedelec tegen die ik in een velomobiel net kan inhalen, zolang ik geen kruispunt tegenkom. Want dan kunnen ze veel sneller optrekken. In de buitengebieden rijd ik met een velomobiel op het fietspad (als dat er is) en is dit nauwelijks een probleem voor mij of de persoon die ik inhaal. Overigens probeer ik in mijn routekeuze al zoveel mogelijk conflicten te vremijden.
In de stad, op een open ligfiets, word ik ook af en toe ingehaald door een s-pedelec. Ze rijden dan geen 40+ en passen net als ik en net als "standaard" e-bikes hun snelheid aan aan de omgeving. Ook voor een s-pedelec geldt dat het (relatief minder) moeite kost om te versnellen. Zij willen lange afstanden halen en moeten dus zuinig zijn op hun accu. De s-pedelec gedraagt zich daarom als een fietser en niet als een bromfietser. Mijns inziens is het dan ook onbegrijpelijk om ze te verbieden op het fietspad. En als fietser wil je al helemaal tussen de uitlaatgassen rijden.

Pas als het fietspad te smal en te bochtig wordt voor een velomobiel ga ik naar de rijbaan en probeer dan met 45+ mee te rijden met het autoverkeer. Het levert mij een rood hoofd en een hoop aggressieve reacties van auomobilisten op.

Veel belangrijker dan de regeltjes zijn wegbeheerders die niet ophouden met nadenken bij hun gebiedsgrenzen maar in gezamenlijkheid zorgen voor goede langeafstandsfietsroutes. Qua continuïteit, directheid en comfort is er nog heel veel te doen. Laten we beginnen met F12 van Den Haag naar Arnhem.

Wat te doen met de speed-pedelec?
02-01-2017
Marcel van den Elzen,

Hoeveel van de beleidmakers en de mensen die hierboven opmerkingen plaatsen hebben werkelijk ervaring met een speed-pedelec? Ik heb ondertussen iets meer dan een jaar en 15.000km ervaring. Voorheen reed ik 4 dagen in de week naar mijn werk, 63 km enkele reis. Nu reis ik drie dagen in de week met de speed-pedelec 46 km enkele reis. Het verschil in kilometers komt omdat de fietsroute veel directer is. De voordelen van een speed-pedelec komen alleen tot zijn recht buiten de bebouwde kom. Vele speed-pedelec berijders zullen de bebeouwde kom zo veel als mogelijk proberen te mijden. Bijna alle argumenten die ik lees gaan over het stedelijk gebied. Binnen de kom kan ik eigenlijk onmogelijk boven de 30 km/h uitkomen. Optrekken gaat door de massa, en omdat ik enigzins op mijn gemak het woon-werk verkeer wil doen, niet zo heel snel. De werkelijke snelheden liggen dan ook echt lager dan de snelheden waarop het beleid gebaseerd is en waarover de discussie gaat. Een en ander is ook onderzocht door Grontmij. Buiten de kom gebruik ik met name plattelandswegen (60 km/h) ideaal voor de speed-pedelec, afwisselend en geschikt voor snelheden rond de 35~38 km/h. Al die tijd zit er een stuk in mijn route met een onverplicht fietspad wat een zo slechte kwaliteit heeft dat ik daar geen gebruik van maak, het risico op eenzijdige ongevallen is veel te groot. Ik word hier echter meedere keren dagelijks belaagd door automobilisten die toeteren en vervolgens gebaren maken dat ik me uit de voeten moet maken en naar het onverplichte fietspad moet. Sommigen zetten dit kracht bij door me af te snijden. Ik verwacht niet dat dit vanaf gisteren heel anders zal zijn, ook niet als ik straks een geel plaatje heb. Aan de andere kant sta ik er elke dag weer van te kijken hoe vriendelijk vele automobilisten zijn, je krijgt voorrang op plekken waar ik dat niet heb en rijden met ruime bogen om me heen. Vooral als het regent of koud is krijg je veel support van automobilisten. De helmen die tot nu toe voldoen aan de speed-pedelec normen zijn absoluut niet bruikbaar als de temperatuur weer boven de 10 graden komt, veel te warm. Ik heb nu een heeel dure racefiets helm met maximale ventilatie, daar is in de zomer goed mee te rijden. Zonder helm is comfortabeler maar het comfort verlies weegt niet op tegen het risico. Handschoentjes ter bescherming bij een eventuele valpartij behoren ook tot de standaarduitrusting evenals een reflectievestje bij duisternis en bij temperaturen onder 15 graden altijd. Voor mezelf ben ik er wel uit hoe ik me de komende periode ga gedragen. Geen geel plaatje voeren, ook niet op de rijbaan rijden. Voor anderen is het toch niet zichtbaar dat het een speed-pedelec betreft. Ik ben nog wel van plan om als er meer speed-pedelec helmen beschikbaar komen er een aan te schaffen voor de volgende winterperiode. Ik hoop en verwacht dat de beleidsmakers, wetgever en wegbeheerders de komende periode tot nader inzicht komen wat beter aansluit bij de praktijk en waarbij er niet meer zozeer gekeken wordt naar de voertuigcategorie maar het gebruik ervan. Bijvoorbeeld maximaal 25 of 30 km/h op een fietspad (indien gewenst zonder helm) of sneller maar dan tussen het overige verkeer binnen de bebouwde kom en met een zwaardere helm.

Wat te doen met de speed-pedelec?
02-01-2017
Marina Govaert de Groene, Fietsersbond

Deed men dit ook maar eens bij bushaltes. Onze kinderen moeten soms al een eind fietsen voor ze bij een bushalte komen en dan staan de fietsen in de openruimte, niets om aan te binden, zodat ze bij harde wind ook nog eens omvallen of gemakkelijk weg te nemen zijn door dieven!!!

Bestuursakkoord fietsparkeren met veel goede voornemens
02-01-2017
Riet Beukert, particulier

Ik vraag me trouwens af hoe het zit met de voorrang voor fietsers op belangrijke fietsroutes. Ik heb de indruk dat je steeds meer voorrang moet geven op die dikke fietsslagaders.

Wegwijssysteem voor fietsers als ‘open-source model’ voor alle gemeenten
02-01-2017
Riet Beukert, particulier

Ik weet nog goed hoe eind jaren 80 de ANWB en de Fietserbond samen de fietsbewegwijzering op Walcheren verbeterden. De Fietsersbond leverde karrevrachten vrijwilligers voor die klus en zou  daarvoor publiciteit krijgen op de lantaarnpalen. Maar wellicht zijn die stikkers op het ondergrondse deel terecht gekomen want ik heb ze maar 1 x gezien op een lantaarnpaal.

 

Wegwijssysteem voor fietsers als ‘open-source model’ voor alle gemeenten
02-01-2017
Henk Bakker, Henk Bakker Organisatie

Prima idee; onderscheid te maken tussen speedpedelec/el.scooters en benzinepedelec/scooter.

Wat te doen met de speed-pedelec?
02-01-2017
Henk Bakker, Henk Bakker Organisatie

Terwijl mob-gebruikende autoverkeer zwaargewonden en zelfs doden verzoorzaakt, lijkt focus op mob-gebruikende fietser te liggen die vooral zichzelf treft.

Nieuwe maatregelen moeten aantal fietsslachtoffers terugdringen
02-01-2017
Anton van Osta, Antea Group

Interessant artikel en onderzoek, maar de invulling zal per wegbeheerder en situatie toch maatwerk blijven. Ik verbaas me wel over de conclusie van de experts dat een speedpedelec door het gele plaatje en de helm voldoende wordt herkend als bromfiets. Is hierbij ook gekeken naar:1) het uiterlijk van de speedpedelec, vorm etc? en 2) het gegeven dat de berijder van een speedpedelec moet fietsen (trappen) om vooruit te komen? Deze 2 kenmerken zijn voor andere weggebruikers veel herkenbaarder dan een klein geel plaatje en een helm. En dus zal eerder aan een fiets dan aan een bromfiets worden gedacht. Daarbij beseffende dat wielrenners en mountainbikers ook helmdragend zijn en nog steeds fietsers zijn, vind ik genoemde benadering niet terecht. Zolang voertuigen met een trapbeweging worden voortbewogen, zal het door iedereen als fietser worden herkend en niet als bromfiets.

Wat te doen met de speed-pedelec?
28-12-2016
Jan Pielkenrood, Fietsersbond-Alkmaar

'doodtrappen' gaat mij wat ver. Ik vind het prima dat we nadenken over de tussenvormen en hoe je die het beste een plaats op de weg of op het fietspad kan geven waarbij je bijvoorbeeld rekening blijft houden met grote groepen fietsende scholieren en fietstoerende ouderen. Het probleem zit er in dat er miscchien wel 100 tussenvormen zijn tussen een personenauto en een standaard fiets. Een groot aantal daarvan zijn totaal niet uit de verf gekomen en moet je daar dan de infrastructuur op aanpassen? Zo zijn er een hele reeks ligfietsen, open, gesloten met 2 of 3 wielen in diverse doorsnedes, met of zonder elektrische ondersteuning en zelfs met een zeiltje. Als ik hier in de omgeving Alkmaar kijk, dan zie ik van al deze soorten in totaal hooguit 1 stuks per 100 gewone fietsen. Ze bestaan al lang en het zet niet echt door. Verder is er nog veel spul dat op een segway lijkt. kleine wielen naast de benen of 1 grotere ertussen. Met de meer geziene skateboarden en elektrische autopetten nemen ook zij vaak het fietspad als ze sneller en verder willen. De echte doorzetter is de e-bike die hier zeker in/rond Alkmaar 12% van de rijdende fietsen uitmaakt. Daar rijden ouderen op, maar ook jonge schoolgaande (13 jaar is geen uitzondering) kinderen. Het gaat beter dan in het begin, maar nog steeds rijden er 70plussers met 25km/h op plekken waar dat niet verstandig is. Deels omdat de reactiesnelheid en het omkijken niet meer optimaal is. Maar ze wijken ook uit van de fietsstroken naar de drukke rijbaan om andere fietsers in te halen. Toch zitten de ongevallen meer in de eenzijdige hoek en heeft dat eerder te maken dat ze wat zwaarder zijn, een deel een hoog zaartepunt heeft en ze die dingen veel te groot kopen. Een andere leuke tussenvorm is de Twike, die heeft een autokenteken, rijdt 85 km/h met 2 fietsers naast elkaar en stamt al uit 1986. Ik ken er maar 1 van hier in de wijde omgeving. Speedpedelecs zie ik overigens ook vrijwel niet. Dwz niet 1 die rond de 40km/h gaat. Wel ooit 1 zo'n 5 jaar geleden in hartje Nürnberg getroffen op zo'n waardeloos fiets/wandelstoepje van net 1 meter breed. Ik fietste er 20km/h met vakantiebagage (sneller vind ik op zo'n plek onverantwoord). Werd er ingehaald door een speedpedelec met helm die minstens 40 km/h reed. Door het andere verkeersgeluid had ik hem totaal niet gehoord en schrok me rot. Punt is dat die zeker niet op zo'n stoepje thuishoort en dat hiij op de gewone weg had moeten fietsen of zijn snelheid aan had moeten passen. Tegenwoordig neemt de e-ondersteuning bij bakfiertsen ook flink toe. Daar zitten zware en grote bakfietsen bij. Om zoiets de ruimte te geven die er bij hoort is het nodig dat de fietspaden aan breedte verdubbelen. Prima, maar die ruimte is er vaak niet. En juist die bakfietsen worden in de krappe binnensteden gebruikt om de kinderen naar school te brengen. Ouders die hun kleine kinderen wel laten fietsen zijn daar zeer beducht voor. En idd een groot deel betreft marginale zaken omdat de aantallen zeer beperkt zijn. Maar alles bij elkaar moet het niet zo worden dat de gewone fietser niet meer op zijn of haar fietspad durft te rijden. 

Wat te doen met de speed-pedelec?
27-12-2016
Chris Scurbecq, OCMW

Deze mik-mak op verschillend vlakken en voor elke lidstaat geldend en waar uiteindelijk voor niemand een bevredigende oplossing uit de bus komt, is het gevolg van een foute visie: het niet willen erkennen van de tussenvorm 'elektrisch ondersteunde met spierkracht aangedreven rijwielen'. Of het nu op twee, drie, vier, ... wielen is en in deze of gene vorm, maakt niet veel uit - als het maar veilig is. Dit heeft met vooral twee redenen te maken:

  • Ze zijn dé concurrent voor de auto. Dus de autolobby heeft er sluw voor gezorgd - juridisch (EU verordening 168/2013) en met angstzaaierij alover de media - dat deze wéggeconcurreerd werden.
  • Beleidsmakers zien het helemaal niet zitten om de infrastructuur naar die tussenvormen te ontwikkelen. 

Mochten beiden overwonnen worden, dan rijden we binnen 10 jaar met miljoenen in die tussenvormen.

Dit zal men pas kun oplossen als men écht luistert naar de (behoeften) van de mensen en uitgaande van een moreel besef, i.e. als men - maatschappelijk bekeken - het dogma van een eenheidsstaat loslaat door te streven naar vrijheid in het geestesleven, naar gelijkheid in het politiek-rechtsleven, naar broederlijkheid (solidariteit, dus niet concurrentie) in het economisch leven. Niet als een leuze, maar een daadwerkelijk streven nààr. Maar tegenwoordig willen mensen enkel nog leren uit catastrofes - die zullen komen onder verschrikkelijke vormen, want het leven zélve stelt zijn eisen en deze kunnen we niet straffeloos blijven vertrappelen - zoals we nu de S-Pedelec hebben doodgetrapt; blijkbaar vinden de meesten dit ok, men discussieert enkel nog wat in de marge, niet meer over de grond van de zaak.

Wat te doen met de speed-pedelec?
24-12-2016
Etienne Bral, Fietsersbond

@Robert Inderdaad, zoals voor motorfietsen en bromfietsen in stedelijk gebied die tussen de auto's en vrachtwagens laveren om vooraan bij het stoplicht te staan. Dit zal ook met de speed pedelecs gebeuren, zeker bij files. Maar blijft wie zijn het kwetsbaarst, dat blijven die ouderen en kinderen die we actief willen laten bewegen.

We zien het elke dag: fietsers met iemand achterop op een bagagedrager waar maar 25 kg op mag, mensen die hun fiets verstevigen zodat er zware lasten op kunnen. In Parijs is er een verbod voor duopassagiers op de fiets.

Ligfietsers en velomobielen kunnen heel snel, maar zijn zich terdege bewust van hun positie. Ze worden niet verwacht en velomobielen zijn enorm fragiel. Een kleine botsing heeft al snel een breuk tot gevolg met uitgebreide reparaties. Ze mijden de drukke fietspaden net als de zeer snelle ligfietsers. De tragere ligfietsers "blenden" met de gewone fietsers. Racefietsers hadden een slecht imago, maar diegene ik tegewoordig zie zijn goed georganiseerd (wegcaptains) en houden zich aan de ca 30 km/u, dit kunnen we niet van de snor- en bromfietsen zeggen.

Als tegengas besef ik mij terdege dat de speed pedelec een prima alternatief kan zijn voor de auto. Er zal over nagedacht moeten worden, maar vanuit een punt waar progressie mogelijk is. Terugdraaien blijkt zeer moeilijk.  .

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o

Wat te doen met de speed-pedelec?
24-12-2016
Robert van der Sluiszen,

@ Etienne Bral,

U maakt het nu wel heel bont met uw argumenten. Een duo-passagier op de speed pedelec waardoor de totale massa uitkomt op 200 kg? Een speed pedelec is – net als de racefiets- niet geschikt om een passagier mee te nemen. De bagagedrager is slechts bedoeld op een fietstas op de plaatsen. Staat ook nadrukkelijk in de Handleiding van mijn speed pedelec.
En waar blijft al de kinetische energie van een speed pedelecer, die met zijn fiets van 23 kg, op een autorijbaan frontaal wordt aangereden door een volbeladen  truck met aanhanger van 30.000 kg? Dat is – inclusief gewicht speed pedelecer (77 kg) – een verschilfactor van 300 !

Als ik u goed begrijp is het fietspad – door gebruik van bejaarden en kleine kinderen – niet geschikt voor vervoermiddelen waar relatief eenvoudig snelheden tot (ruim) boven de 25 km/h mee kunnen worden gereden. Okee, maar geldt dit dan ook niet voor de racefiets, de ligfiets en de velomobiel (velomobiel = snelheid tot 50 km/h volgens website Fietsersbond)? Dus fietspadverbod voor de speed pedelec, okee, maar dan ook voor de racefiets, ligfiets en velomobiel. Niet te handhaven? Misschien niet eenvoudig voor de racefiets, maar zeker wel mogelijk voor de ligfiets en velomobiel.
 

Speed pedelecs horen – bibeko - in principe thuis op de autorijbaan. Geen twijfel over mogelijk. Maar een algemeen fietspadverbod is – net als voor andere snelle fietsen - een brug te ver. Denk aan noodgedwongen stilstaan in files op stadswegen, denk een Fietssnelwegen bubeko, denk aan drukke dubbelbaans stadswegen (google eens op bijv. Pr. Bernardplein A’dam).

Eigenlijk is de speed pedelec goed te vergelijken met de velomobiel, die zo populair is bij de meest fanatieke leden van de Fietsersbond.  Ideaal voor (woon-werk)afstanden 15 – 30km. Probleem met de velomobiel is dat je die niet kwijt kan in je schuurtje van 3 x 2m of in het fietsenhok bij je werkgever. En deze parkeren op een nabijgelegen parkeerplaats is niet zo verstandig. Dan is ie – zeker in de Randstad - zo weg. Een velomobiel is trouwens ook veel gevaarlijker op fietspad, in verband met geringe hoogte en slechte wenbaarheid.

Helaas heb ik de Fietsersbond nooit horen praten over een fietspadverbod voor de razendsnelle ligfietsen. Meten met twee maten noem ik dat. Heb ik Saskia Kluit en Wim Bot al diverse keren op aangesproken.

Wat te doen met de speed-pedelec?
24-12-2016
Roland Haffmans, -

@Richard ter Avest,

    "Buiten de kommen gaan we uit van verbieden voor bromfietsers en wel toestaan voor en speed pedelecs op de F35" Tussen speed pedelecs en scooters ontbreekt een duidelijk snelheidsverschil, het belangrijkste punt van onveiligheid. Hoe wordt die grillige opstelling gemotiveerd, nog afgezien van het ontbreken van duidelijke verschillen tussen binnen en buiten de kom? Als er sprake is van "milieubeleid" -  pedelecs zijn minder belastend dan scooters - is zo'n verschil - binnen / buiten de kom - onbegrijpelijk. 

 

 

Wat te doen met de speed-pedelec?
24-12-2016
Etienne Bral, Fietsersbond

@Richard Hoe wil je dit handhaven? Er rijden nu al snor- (niet elektrisch en met grote snelheid) en bromfietsen op smalle "onverplichte fietspaden. Er is in A'dam al een hele discussie om de snorfietsen van de fietspaden te weren en ik zie in steden snorfietsen agressief inhalen. Ook de speedpedelec-er rijdt veel harderr dan toegestaan in de bebouwde kom. Ik reed op mijn ligfiets achter een speed pedelec op een schoolroute en die reed + 40 km/u. Er wordt nauwelijks gehandhaafd op fietsroutes, dus je mag allerlei legale constructies bedenken, maar de veiligheid voor de slingerende ouderen op hun e-bikes en de jonge schoolkinderen gaan de dupe worden. Die maximale snelheid zal net als bij de snorfietsen softwaretechnisch makkelijk te omzeilen zijn (gebeurt nu al) en dan zijn de beren los: 1/2mv2.Het is in Denemarken anders daar mogen snor- en bromfiets geen duopassagier hebben, dus geen moeder met een klein kind achterop zonder helm die 34 km/u rijdt. Hoe ga je om met 200 kg op een speed pedelec (duopassagier) die 40 km/u rijdt en die frontaal botst op een fiets met 50 kg die 20 km/u rijdt zonder helm op op een tweerichtingenfietspad? Waar blijft al die kinetische energie?

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Wat te doen met de speed-pedelec?
23-12-2016
Richard ter Avest, Goudappel Coffeng

Snelle electrische fietsen weren van fietssnelwegen is vreemd. Op de F35 in Twente willen we begin 2017 een standpunt innemen, in overleg met de wegbeheerders over hoe hier mee om te gaan. De bromfietsen mogen al niet op de F35, die rijden op rijbanen of (andere) fietspaden langs hoofdwegen buiten de kom. We proberen vast te stellen wat de omvang is van de snelle e-categorie en daarnaast op welke delen van de F35 sprake is van hinder en onveiligheid door bv snelheidsverschillen, en dat verwachten we vooral binnen de kommen. Buiten de kommen gaan we vooralsnog uit van verbieden voor bromfietsers en wel toestaan voor e-bikes en speed pedelecs op de F35. En hoe dient dat juridisch geregeld te worden?

Wordt vervolgd.

Wat te doen met de speed-pedelec?
23-12-2016
Robert van der Sluiszen,

@ Jan,

Ben het met je eens. Helaas denken veel leden van de Fietsersbond er anders over. Zij zien deze fiets als een bedreiging. Ik zie het als een kans om het autogebruik tot ca. 30 km significant te reduceren. Bedenk wel: ook een volledig elektrische auto kent veel nadelen (files, parkeerproblematiek in steden, geluidshinder bij hoge snelheid ivm rolgeluid, etc., )

Ik hou niet zo van recreatief fietsen, maar voor de dagelijkse woon-werkrit is speed pedelec ideaal. Ik wil alleen niet verplicht worden om in een autofile bibeko te staan of te moeten rijden op zeer drukke en gevaarlijke dubbelbaans stadswegen (bijv. Pr. bernardplein A'dam). Een speed pedelec is geen brommer, maar een elektrische fiets, waarbij de trapondersteuning stopt bij een hogere snelheid.

Wat te doen met de speed-pedelec?
23-12-2016
Jan Pielkenrood, Fietsersbond-Alkmaar

@Robert;

Met de landelijke Fietsersbond, die hier meer over gaat, heb ik weinig contact. Ik werk vooral in de regio omdat daar veel te bereiken is qua fietsveiligheid. De beweegredenen van hen over dit voertuig zal ik nog eens nalezen. Uiteindelijk gaat het er simpelweg om wat er in de wet staat en of dit te handhaven is. Ik heb net nog even de RVV nagekeken en daar staat bij artikel 5.3. dat je een snorfiets met uitgeschakelde motor op een onverplicht fietspad mag gebruiken. Met een spartamet kan dat, maar met de trapperloze snorscooters gaat dat niets worden. Ik weet dat een speedpedelec gewoon een fiets is waar prima mee te fietsen valt als je de accu uit zet. Dus dacht ik dat dan die regel van de uitgeschakelde motor op zou kunnen gaan. Maar idd die regel geldt niet voor bromfietsen, waar de speedpedelec bij ingedeeld wordt.

Wat dit betreft kan je ook naar de scootmobiel kijken, die een slakkenknop heeft om er maximaal 6km/h mee te kunnen op een voetpad en in winkels. Je zou een speedpedelec ook met een dergelijke knop uit kunnen voeren, waardoor je er met maximaal 25km/h tijdelijk op een fietspad mee kan. Maar dan kom je wel op het punt van handhaven. Dat handhaven van die scootmobiel gebeurt ook niet. In bijvoorbeeld winkelgebieden voor voetgangers rijden ze doodleuk tot 18km/h en zijn ze tot overlast van de voetgangers.

Zelf ben ik er al een tijdje een voorstander van om fietspaden binnen de bebouwde kom simpelweg een snelheidsbeperking te geven van 25 of 30km/h, omdat ze te smal en te druk zijn en inhalen onveilige situaties oplevert. In dat geval maakt het niet meer uit of je met een (race-)fiets, e-bike of speedpedelec dat maximum fietst.

Wat te doen met de speed-pedelec?
22-12-2016
Robert van der Sluiszen,

Beste Jan,

Het fietspad en het onverplichte fietspad is in 2017 verboden terrein voor de speed pedelec. Dat houdt dus in dat je ook op de autorijbaan moet blijven rijden als de accu van de speed pedelec leeg is. Het is prima fietsen met uitgeschakelde motor, maar de snelheid komt dan niet boven de 15-20 km/h uit. Het enige alternatief is: afstappen en - met de speed pedelec aan de hand - gaan lopen op het voetpad. Of bij het ontbreken van het voetpad op het fietspad gaan lopen. Bizar maar waar.

Overigens: heel jammer dat de Fietsersbond een groot tegenstander is van de speed pedelec. De bizarre regels zijn mede tot stand gekomen door de Fietsersbond. Ik heb hier Wim Bot en Saskia Kluit meerdere keren over gesproken. Zij volgen slechts de wens van de meerderheid van hun leden, aldus Kluit en Bot.
 

Wat te doen met de speed-pedelec?
22-12-2016
Jan Pielkenrood, Fietsersbond-Alkmaar

Iets heel anders is het fietsen door de duinen. Fietsen (ook e-ondersteund) mag, maar snorfietsen en bromfietsen mogen er niet komen. De reden is uitstoot, overlast en zelfs brandgevaar. Dat laatste halen boswachters nu al onderuit door zelf wel op een snorscooter door de duinen te rijden. Maarw wat nu met een speedpedelec? Moet je die toelaten met uitgeschakelde motor net als een bromfiets (de sporadische exemplaren waarmee je nog kan fietsen). Hoe is dat te controleren/handhaven. En waarom de speedpedelec weren omdat het een brommer is en een wielrenner die op eigen kracht een stuk 40+ fietst wel toestaan? Misschien moeten daar eens borden komen met maximum snelheid van 30km/h. Nu is het vaak 60 (of 80?) omdat het buiten de bebouwde kom is. In NH zijn overigens de onverplichte fietspadborden al een paar jaar vervangen door verbodsborden voor al het verkeer (wit met rode rand) en daaronder dat fietsen toegestaan is.

In geval de speedpedelec te simpel in de duinen wordt toegestaan, dan liften daar al snel de e-snorscootertjes op mee en voor je het weet rijden er weer gewonde brommers in de duinen.

Hierbij hoort natruurlijk ook de vraag of een speedpedelec met een uitgeschakelde motor of een snelheid onder de 25km/h wel op alle fietspaden mogen. Ik kan me die wens van de speedpedeleckers voorstellen als er geen weg naast ligt en het korter is of als de weg te druk is.

 

Wat te doen met de speed-pedelec?
21-12-2016
Robert van der Sluiszen,

Speed pedelecers worden straks verplicht om op drukke dubbelbaans stadswegen te gaan rijden. In de spits sta je in de file tussen de auto's / vrachtwagens uitlaatgassen in te ademen en buiten de spits is het levensgevaarlijk om daar te rijden met je fiets van 23 kg die - bij flinke tegenwind - niet harder kan dan 30 km/h. En op fietssnelwegen buiten bebouwde kom zijn ze ook niet meer welkom.
De verantwoordelijk ambtenaren van I&M en RWS hebben zich kennelijk niet gerealiseerd dat de gecombineerde fiets/ bromfietspaden in de 100.000+ steden in rap tempo worden afgeschaft of al zijn afgeschaft. Als ik ze daarmee confronteer leggen ze de schuld bij de gemeenten. Maar de gemeenten leggen de schuld weer bij het ministerie van I&M.  Bedroevend is het om te zien dat een ministerie - dat zegt het fietsen te willen promoten - een prachtig vervoermiddel voor het woon-werkverkeer (15-30 km) compleet aan het slopen is. Is nu al te zien aan de verkoopcijfers. In 2016 worden er minder verkocht dan in 2015. Nu al !!!

Oplossing: aparte voertuigcategorie voor speed pedelecs. Daarmee kan de wegbeheerder de vervuilende/ zware/ lawaaiige bromfiets weren van het fietspad en de speed pedelec - eventueel locatiegebonden - toe staan op het fietspad. Koppel daar wel een max. snelheid aan, bijv. 25 of 30 km/h. Wil je harder als speed pedelecer? Dan verplicht naar de rijbaan.

Wat te doen met de speed-pedelec?
19-12-2016
Etienne Bral, Fietsersbond

Ik schreef richting centrum, moet zijn richting Zuid.

Etienne Bral, actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o

In je fietsflow blijven dankzij groenvoorspeller
17-12-2016
Robert van Leeuwen,

De speed pedelec zal nooit een succes worden. Is nu al het geval, want in 2016 zullen er minder van worden verkocht dan in 2015.

Komt door ontmoedingingsbeleid Fietsersbond en ministerie van I&M.

Die willen niets liever dan dat de speed pedelecers in de autofile staan op de drukke dubbelbaans stadswegen in de grote steden. Die worden dan uitgelachen door de "gewone" fietsers op naastgelegen fietspad.  Fietssnelweg is ook al verboden terrein.
 

Tja en dan koopt natuurlijk niemand zo'n super milieuvriendelijk vervoermiddel voor de middellange afstand (15-30 km). Hypocriet van ministerie en Fietsersbond natuurlijk dat ze mensen aanmoedigen om van de auto over de stappen op de snelle elektrische fiets.

Fietsersbond maakt zich druk om de snelheid speed pedelecs op fietspad, maar heeft er geen enkele moeite mee dat ligfietsers en razendsnelle Quest Velomobiel wel op het fietspad mogen rijden. En Fietsersbond is ook al groot tegenstander van app verbod. Kortom: Fietsersbond meet voortdurend met 2 maten. Is voorstander van een miljoen regeltjes voor andere weggebruikers, maar o wee, als er een App verbod komt of dat de boetes voor door rood verkeerslicht rijden, zonder licht rijden, etc. voor fieters omhoog gedaan.

Heb jarenlang heel veel auto gereden. Rij nu sinds 2,5 jaar op speed pedelec. Fietsers zijn met afstand de weggebruikers die zich met minst aantrekken van verkeersregels.

Mobiliteitsorganisaties pleiten voor meer fietsinvesteringen
16-12-2016
Etienne Bral, Fietsersbond

Kan iemand mij uitleggen wat "reductie fijnstoot" ?betekent (voorpagina van het rapport van VOORUIT!)?

Rekening rijden, wat zijn we daar lang over aan het palaveren. Pas als de politici niet voor 18 u s'avonds in Den Haag aankomen zullen ze er misschien iets aan doen. Naar analogie van de vervuiling van de Theems die pas werd aangepakt toen het niet meer uit te houden was in "the House of Commons" en "the House of Lords" . Het hemd is nader dan de rok.

Geef het meeste geld in volgorde van de duurzaamheid van de mobiliteit en de effectiviteit. En duurzaamheid slaat op fijnstofvermindering, CO2-reductie, vermindering lawaai en ruimtewinst. Hmm, wie zou de hoogste prijs wegkapen?

Etienne Bral, actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Mobiliteitsorganisaties pleiten voor meer fietsinvesteringen
16-12-2016
Roland Haffmans, -

"Snellere en hoogfrequentere verbindingen van Intercity treinen tussen steden"  

Rupsje nooit genoeg heeft ook nog kruimels over voor de fiets. Snellere treinen kosten niet alleen veel geld maar verlagen de capaciteit van het spoor en vergroten de milieuoverlast.

Investeren in voor- en natransport is veel effectiever zoals "kansrijke mobiliteit" toont. Dus de keuze voor minder snellere treinen en meer snellere fietsroutes.

 

 

Mobiliteitsorganisaties pleiten voor meer fietsinvesteringen