Kenniscentrum voor fietsbeleid

Zijn files op het fietspad te voorkomen?

28-04-2017

Wie in het spitsuur in steden als Amsterdam of Utrecht fietst ondervindt het aan den lijve. Overvolle fietspaden en in de file voor het verkeerslicht. Is er wat aan te doen?

plaatje

Fietsberaad is gestart met een project om te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om het groeiende fietsgebruik in de stad in goede banen te leiden. Als startpunt is een verkennend onderzoek uitgevoerd waarbij in kaart is gebracht welke oplossingen nu al worden verkend of toegepast. En dat is meer dan je wellicht zou denken, blijkt uit de eerste rapportage.

Eigenlijk wil je die groei zoveel mogelijk faciliteren en een voor de hand liggende oplossing is dan ook om het fietsnetwerk uit te breiden. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken daar hard aan. Maar de mogelijkheden zijn gelimiteerd, zowel uit financieel oogpunt als vanwege de meestal beperkte ruimte in binnensteden.

Nu hoeft het niet altijd nieuwe infrastructuur te zijn. Je kunt ook denken aan het omleiden van verkeer, hetzij fiets- hetzij autoverkeer, om meer ruimte te scheppen. Dat kan met forse ingrepen in de verkeerscirculatie of door zachte dwang uit te oefenen, bijvoorbeeld door het ombouwen van typische autostraten tot fietsstraten. Ook met communicatiecampagnes proberen gemeenten fietsers via alternatieve - vaak net iets langere - routes te leiden met speciale bewegwijzering en opvallende acties.

Kruispunten zijn vaak knelpunten in een druk netwerk. In Amsterdam heeft men al de nodige maatregelen genomen om fietsers meer opstelruimte te geven bij verkeerslichten (Fietsberaad ontwikkelde na onderzoek een handige tool om het optimum te berekenen tussen opstelruimte en groentijden). En in Rotterdam detecteert men grotere groepen fietsers met een warmtesensor waardoor ze voorrang kunnen krijgen. In Groningen ontstond lang geleden al het vier-richtingen-groen en in verschillende gemeenten werkt men aan de verbetering van de detectie van fietsers. 

En af en toe wordt al voorzichtig geopperd of het fietsgebruik misschien op sommige plaatsen wat moet worden afgeremd. ‘Zo is het de vraag of schoolmobiliteit per fiets altijd integraal bevorderd moet worden. Fietsen is natuurlijk meer gewenst dan met de auto te komen, maar lopen is ook een goede optie. Dan is het zinvoller te promoten om lopend naar een basisschool in de buurt te gaan’, aldus het rapport dat verder suggereert dat de fiets als voor- of natransport voor ov niet per definitie gepromoot hoeft te worden. ‘Lopen kan daar wellicht een grotere rol spelen. In een stad als Stockholm wordt beduidend meer gelopen in aansluiting op ov dan in Nederlandse steden.’

Zoals opgemerkt is het verkennende onderzoek van Fietsberaad naar de drukte op fietspaden het vertrekpunt voor een groter diepgaand onderzoek naar mogelijke oplossingen. Reacties, ideeën en suggesties zijn daarbij meer dan welkom. Je kunt ze mailen naar: fietsberaad@crow.nl.

Rapport
Marjolein de Lange (ML Advies), Hillie Talens (CROW), Robert Hulshof (CROW) , CROW-Fietsberaad
2017
Als onderdeel van het CROW-Fietsberaad project ‘Drukte op het Fietspad’ is geïnventariseerd wat voor maatregelen in de praktijk zoal genomen worden om drukte op fietspaden aan te pakken. Bij het zoeken naar maatregelen ontstond ook een beeld van de knelpunten die fietsers ervaren bij grote drukte op fietspaden en van de aanleidingen voor wegbeheerders om maatregelen te nemen, dan wel wat hun daarbij belemmert of zelfs daarvan weerhoudt.
Roland Haffmans (-)
28-04-2017 @ 12:20

@: "Kruispunten zijn vaak knelpunten in een druk netwerk. In Amsterdam heeft men al de nodige maatregelen genomen om fietsers meer opstelruimte te geven bij verkeerslichten"

Je kunt ook de verkeerslichten beter afstellen. Volgens de nieuwe fiestplannen gaat de gemeente aan de slag met gemiddeld 2 verkeerslicten per jaar. In het vorige fietsplan stond aanpak van verkeerslichten ook in de top. Helaas de praktijk kende veel vertraging. Daar komt bij dat tram en bus bij verkeerslichten steeds vaker voorrang krijgen, ook ten koste van voetganger en fietser. Wat met "de nodige maatregelen genomen" bedoeld is, is onduidelijk. Bekende promotie taal?

Mario van Schaik
01-05-2017 @ 11:34

Verkeerslichten beter afstellen voor één verkeerssoort betekent in de praktijk dat dit ten koste gaat van een ander verkeerssoort. Een groene golf voor fietsers leidt tot meer stops voor bijvoorbeeld auto's of vrachtauto's. 

Het afremmen van de fiets lijkt om verschillende redenen geen goed vertrekpunt. Dat mensen voor de gezondheid meer bewegen en dat de vervuiling moet worden teruggedrongen zijn hierbij de kernpunten. Uitgangspunt zal daarom moeten zijn dat structureel meer geld wordt uitgetrokken voor de fiets. Het voorzieningenniveau voor de fiets is echt een stuk lager dan voor de auto. Het enkel aanpassen van een kruispunt, de schoolmobiliteit 'beperken', of een autostraat ombouwen van autostraat naar een fietsstraat, is in de huidige vorm geen afdoende oplossing. De omvang van de oplossingen is nu te beperkt.

Willen wij er echt iets aan willen doen, dan een actieve fiets-minister en een nationaal Fietsplan gewenst. 

Dick Mastbergen (Fietsersbond)
01-05-2017 @ 22:43

Fietspaden verbreden aan beide zijden van de weg is natuurlijk de beste oplossing, maar veel winst is al te behalen door stroomlijnen door het verwijderen van stoeprandjes, paaltjes en andere gevaarlijke obstakels op en vlak langs het fietspad zoals vuilnisbakken, fietswrakken geparkeerde auto's en talloze overbodige stoplichten.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: